KBLRMF
กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

27.9587 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.18210.6556 %
ราคาขาย
27.9588 บาท
ราคารับซื้อคืน
27.9587 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
7,272,872,509.33 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 ธันวาคม 2544
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
KASFBRF:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน​​​​
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อใช้ในวัยเกษียณ โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
นโยบายการลงทุน
• กองทุน RMF ที่ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ โดยลงทุนในหุ้นไม่เกิน 40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)
• กองทุนนี้อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่จำกัดอัตราส่วน
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ม่กำหน
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี​
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีสับเปลี่ยนไปยัง RMF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ไม่มี  
- กรณีสับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ไม่เกิน 1.00%
 ​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KBLRMF -2.37% -0.65% -1.37% -4.29% -1.13% 0.32% 1.07% 4.68%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -0.87% -0.27% -0.25% -2.82% 0.03% 0.87% 2.64% N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22/04/2567 27.9587 +0.1821|0.6556 % 27.9588 27.9587 7,272,872,509.33
19/04/2567 27.7766 -0.2291|0.8180 % 27.7767 27.7766 7,223,680,113.72
18/04/2567 28.0057 -0.0202|0.0721 % 28.0058 28.0057 7,286,349,503.04
17/04/2567 28.0259 -0.2556|0.9038 % 28.0260 28.0259 7,292,906,883.60
11/04/2567 28.2815 -0.1396|0.4912 % 28.2816 28.2815 7,359,928,912.32
10/04/2567 28.4211 +0.0048|0.0169 % 28.4212 28.4211 7,403,270,718.83
09/04/2567 28.4163 +0.1640|0.5805 % 28.4164 28.4163 7,408,740,740.35
05/04/2567 28.2523 0.0000|0.0000 % 28.2524 28.2523 7,370,571,712.68

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา