KBLRMF
กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)


ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

26.0110 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.06770.2610 %
ราคาขาย
26.0111 บาท
ราคารับซื้อคืน
26.0110 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6,707,009,451.40 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 ธันวาคม 2544
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
KASFBRF:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน​​​​
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อใช้ในวัยเกษียณ โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
นโยบายการลงทุน
• กองทุน RMF ที่ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ โดยลงทุนในหุ้นไม่เกิน 40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)
• กองทุนนี้อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่จำกัดอัตราส่วน
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ม่กำหน
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี​
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีสับเปลี่ยนไปยัง RMF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ไม่มี  
- กรณีสับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ไม่เกิน 1.00%
 ​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KBLRMF -5.30% -0.26% -5.50% -4.56% -0.78% -0.04% 3.46% 5.30%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -2.79% 1.28% -2.81% -1.82% 1.32% 2.47% 6.86% N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29/05/2563 26.0110 +0.0677|0.2610 % 26.0111 26.0110 6,707,009,451.40
28/05/2563 25.9433 -0.1283|0.4921 % 25.9434 25.9433 6,689,928,979.55
27/05/2563 26.0716 -0.0121|0.0464 % 26.0717 26.0716 6,724,406,385.24
26/05/2563 26.0837 +0.1350|0.5203 % 26.0838 26.0837 6,726,640,981.92
25/05/2563 25.9487 +0.0977|0.3779 % 25.9488 25.9487 6,691,456,906.37
22/05/2563 25.8510 -0.1532|0.5891 % 25.8511 25.8510 6,665,421,375.83
21/05/2563 26.0042 -0.0299|0.1148 % 26.0043 26.0042 6,705,588,900.20
20/05/2563 26.0341 0.0000|0.0000 % 26.0342 26.0341 6,715,355,497.79

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา