KBLRMF
กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)


ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

29.4961 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.05230.1776 %
ราคาขาย
29.4962 บาท
ราคารับซื้อคืน
29.4961 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
7,554,423,109.04 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 ธันวาคม 2544
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
KASFBRF:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน​​​​
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อใช้ในวัยเกษียณ โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
นโยบายการลงทุน
• กองทุน RMF ที่ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ โดยลงทุนในหุ้นไม่เกิน 40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)
• กองทุนนี้อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่จำกัดอัตราส่วน
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ม่กำหน
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี​
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีสับเปลี่ยนไปยัง RMF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ไม่มี  
- กรณีสับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ไม่เกิน 1.00%
 ​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KBLRMF 8.23% 3.57% 2.52% 15.69% 2.62% 2.44% 3.75% 5.59%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 4.89% 2.04% 1.80% 11.39% 2.61% 3.12% 6.07% N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21/10/2564 29.4961 +0.0523|0.1776 % 29.4962 29.4961 7,554,423,109.04
20/10/2564 29.4438 +0.0469|0.1595 % 29.4439 29.4438 7,543,177,296.44
19/10/2564 29.3969 -0.0671|0.2277 % 29.3970 29.3969 7,531,894,695.80
18/10/2564 29.4640 +0.0134|0.0455 % 29.4641 29.4640 7,548,344,941.90
15/10/2564 29.4506 +0.0213|0.0724 % 29.4507 29.4506 7,546,015,145.49
14/10/2564 29.4293 +0.0111|0.0377 % 29.4294 29.4293 7,542,913,183.61
12/10/2564 29.4182 +0.1104|0.3767 % 29.4183 29.4182 7,541,146,575.04
11/10/2564 29.3078 0.0000|0.0000 % 29.3079 29.3078 7,511,930,998.08

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา