KCHANGERMF
กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

8.7334 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.05070.5772 %
ราคาขาย
8.7335 บาท
ราคารับซื้อคืน
8.7334 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,473,958,120.81 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
9 พฤศจิกายน 2563
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KCHARMF:TB​

Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
BGPCBAG:LN
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ
• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
• กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)​
 ​​
นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)​​​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นทั่วโลกของบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์และหรือบริการที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคมและหรือสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริษัทต่างๆ​ ที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน แต่ไม่จำกัดเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ด้านการศึกษา ด้านความเท่าเทียมทางสังคม ด้านคุณภาพระบบการดูแลสุขภาพ และด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยมีการลงทุนแบบกระจุกตัวในหุ้นของบริษัททั่วโลกประมาณ 25 - 50 หุ้น​
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน​

เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคมโดยรวม
• ​รับความผันผวนของราคหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
• ยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อใช้ในวัยเกษียณ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน


ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+2​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4​​ วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)​
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​​)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีสับเปลี่ยนไปยัง RMF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ไม่มี

- กรณีสับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ไม่เกิน 1.00%​ ​​​ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KCHANGERMF -5.26% -8.20% -7.03% -4.55% N/A N/A N/A -4.59%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 8.17% 1.30% 6.07% 2.91% N/A N/A N/A 8.93%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27/09/2566 8.7334 -0.0507|0.5772 % 8.7335 8.7334 3,473,958,120.81
26/09/2566 8.7841 +0.0161|0.1836 % 8.7842 8.7841 3,491,543,934.70
25/09/2566 8.7680 -0.0454|0.5151 % 8.7681 8.7680 3,484,267,437.10
22/09/2566 8.8134 -0.1733|1.9284 % 8.8135 8.8134 3,499,860,006.75
21/09/2566 8.9867 -0.0735|0.8112 % 8.9868 8.9867 3,568,982,675.64
20/09/2566 9.0602 -0.0804|0.8796 % 9.0603 9.0602 3,595,832,150.47
19/09/2566 9.1406 -0.1337|1.4416 % 9.1407 9.1406 3,627,312,976.95
18/09/2566 9.2743 0.0000|0.0000 % 9.2744 9.2743 3,680,126,267.55

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล