KCHANGERMF
กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.6946 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.06540.6701 %
ราคาขาย
9.6947 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.6946 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4,057,577,180.34 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
9 พฤศจิกายน 2563
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KCHARMF:TB​

Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
BGPCBAG:LN
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ
• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
• กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)​
 ​​
นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)​​​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นทั่วโลกของบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์และหรือบริการที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคมและหรือสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริษัทต่างๆ​ ที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน แต่ไม่จำกัดเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ด้านการศึกษา ด้านความเท่าเทียมทางสังคม ด้านคุณภาพระบบการดูแลสุขภาพ และด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยมีการลงทุนแบบกระจุกตัวในหุ้นของบริษัททั่วโลกประมาณ 25 - 50 หุ้น​
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน​

เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคมโดยรวม
• ​รับความผันผวนของราคหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
• ยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อใช้ในวัยเกษียณ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน


ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+2​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4​​ วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)​
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​​)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีสับเปลี่ยนไปยัง RMF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ไม่มี

- กรณีสับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ไม่เกิน 1.00%​ ​​​ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KCHANGERMF 0.92% 2.17% 9.18% 2.23% -4.98% N/A N/A -0.90%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 8.26% 8.97% 13.73% 18.35% 8.29% N/A N/A 11.79%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11/04/2567 9.6946 -0.0654|0.6701 % 9.6947 9.6946 4,057,577,180.34
10/04/2567 9.7600 +0.0445|0.4580 % 9.7601 9.7600 4,084,759,732.47
09/04/2567 9.7155 +0.1400|1.4621 % 9.7156 9.7155 4,070,200,245.25
05/04/2567 9.5755 -0.0746|0.7730 % 9.5756 9.5755 4,010,247,231.93
04/04/2567 9.6501 -0.0254|0.2625 % 9.6502 9.6501 4,041,855,097.71
03/04/2567 9.6755 -0.1372|1.3982 % 9.6756 9.6755 4,053,922,394.82
02/04/2567 9.8127 -0.0722|0.7304 % 9.8128 9.8127 4,114,297,764.13
28/03/2567 9.8849 0.0000|0.0000 % 9.8850 9.8849 4,144,126,529.39

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล