KFLRMF
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

86.5714 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.33570.3893 %
ราคาขาย
86.5715 บาท
ราคารับซื้อคืน
86.5714 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
14,092,659,411.79 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 ธันวาคม 2544
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
      ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -

Ticker
KASFERF:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
             -
ประเภทกองทุน
• กองทุนผสมในประเทศ
• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก โดยสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นได้ตั้งแต่ 0% ถึง 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่จำกัดอัตราส่วน​

เหมาะสำหรับใคร
• ​รับความผันผวนของราคาหุ้นไทยที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
• ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อใช้ในวัยเกษียณ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน​
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
    • K-My Funds​​
    • K-Cyber
    • K PLUS
    • ธนาคารกสิกรไทย
    • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
     (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีสับเปลี่ยนไปยัง RMF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ไม่มี

- กรณีสับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ไม่เกิน 1.00%​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KFLRMF -6.19% 0.79% -1.67% -2.68% 8.46% -0.51% 1.79% 10.40%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -5.09% 0.20% -1.69% -3.12% 6.88% 0.57% 3.12% N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22/09/2566 86.5714 +0.3357|0.3893 % 86.5715 86.5714 14,092,659,411.79
21/09/2566 86.2357 +0.5367|0.6263 % 86.2358 86.2357 14,039,762,069.86
20/09/2566 85.6990 -0.5908|0.6847 % 85.6991 85.6990 13,909,555,398.10
19/09/2566 86.2898 -0.5730|0.6597 % 86.2899 86.2898 14,000,687,493.04
18/09/2566 86.8628 -0.5480|0.6269 % 86.8629 86.8628 14,091,500,028.34
15/09/2566 87.4108 -0.2270|0.2590 % 87.4109 87.4108 14,181,390,613.37
14/09/2566 87.6378 +0.4554|0.5224 % 87.6379 87.6378 14,223,952,212.62
13/09/2566 87.1824 0.0000|0.0000 % 87.1825 87.1824 14,151,724,017.43

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล