KPROPIRMF
กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ

รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

8.0360 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.21192.5691 %
ราคาขาย
8.0361 บาท
ราคารับซื้อคืน
8.0360 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
410,511,821.24 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
22 พฤศจิกายน 2562
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
KPRIRMF:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมผสม
• กองทุนรวม​เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
• กองทุนที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน
• มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อใช้ในวัยเกษียณ โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ/หรือกลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ หลักทรัพย์หรือตราสารดังกล่าว ได้แก่

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ กองทรัสต์หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่จัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

2. หน่วยของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ หน่วยของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือทรัสต์ที่จัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ กองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ กลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

3. หุ้นของบริษัทจดทะเบียนและ/หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นและ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้น / กลุ่มหุ้นนั้น ๆ

4. หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุ้น ใบทรัสต์ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกิจการเงินร่วมลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ/หรือกลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด

 

• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน

 

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และ/หรือหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

 

•  กองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8
ความเสี่ยงสูงมาก

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 13​.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ม่กำหน
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำกา
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00​% (ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- สับเปลี่ยนไปยัง RMF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ไม่เรียกเก็บ   
- สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ไม่เกิน 1.00%
 ​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KPROPIRMF -2.62% -2.19% 5.75% -2.83% -3.83% N/A N/A -4.29%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -2.07% -2.77% 4.72% -4.66% -0.89% N/A N/A -2.67%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17/04/2567 8.0360 -0.2119|2.5691 % 8.0361 8.0360 410,511,821.24
11/04/2567 8.2479 -0.0788|0.9464 % 8.2480 8.2479 421,311,904.99
09/04/2567 8.3267 +0.0133|0.1600 % 8.3268 8.3267 425,789,385.16
05/04/2567 8.3134 -0.0076|0.0913 % 8.3135 8.3134 424,942,149.51
04/04/2567 8.3210 +0.0299|0.3606 % 8.3211 8.3210 425,314,623.66
03/04/2567 8.2911 -0.0500|0.5994 % 8.2912 8.2911 423,851,920.16
02/04/2567 8.3411 -0.0343|0.4095 % 8.3412 8.3411 425,573,663.76
01/04/2567 8.3754 0.0000|0.0000 % 8.3755 8.3754 427,285,468.88

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา