KSTARRMF
กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

28.5654 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.01990.0697 %
ราคาขาย
28.5655 บาท
ราคารับซื้อคืน
28.5654 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11,074,061,536.85 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
7,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
22 ธันวาคม 2549
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
KASEQRM:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารแห่งทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อใช้ในวัยเกษียณ โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดีที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว เพื่อมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจับจังหวะในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนน้ำหนักรายกลุ่มอุตสาหกรรม และสัดส่วนการถือครองเงินสด ในสถานการณ์ตลาดที่อำนวยเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะสั้น    
• อาจลงทุนในหุ้นต่างประเทศไม่เกิน 25% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
• อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management) 

*กองทุนนี้เปลี่ยนชื่อมาจากกองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ม่กำหน
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี​
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- สับเปลี่ยนไปยัง RMF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ไม่เรียกเก็บ   
- สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ไม่เกิน 1.00%
 ​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KSTARRMF -4.32% -1.82% -11.10% -13.50% -2.16% -2.05% 2.49% 6.29%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -2.54% 0.05% -11.35% -12.75% 0.05% -0.68% 3.52% 7.96%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
01/03/2567 28.5654 +0.0199|0.0697 % 28.5655 28.5654 11,074,061,536.85
29/02/2567 28.5455 -0.1663|0.5792 % 28.5456 28.5455 11,061,459,247.93
28/02/2567 28.7118 -0.1865|0.6454 % 28.7119 28.7118 11,129,913,574.18
27/02/2567 28.8983 -0.0371|0.1282 % 28.8984 28.8983 11,204,228,264.98
23/02/2567 28.9354 -0.1343|0.4620 % 28.9355 28.9354 11,218,486,956.91
22/02/2567 29.0697 +0.2009|0.6959 % 29.0698 29.0697 11,277,487,410.70
21/02/2567 28.8688 +0.3324|1.1648 % 28.8689 28.8688 11,202,885,949.63
20/02/2567 28.5364 0.0000|0.0000 % 28.5365 28.5364 11,082,115,713.38

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
8/26/2022 K-STAR Tax Saving