KTHAICGRMF
กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)


ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.7026 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.01500.1400 %
ราคาขาย
10.7027 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.7026 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
306,413,132.17 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
22 พฤศจิกายน 2560
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KTCGRMF:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป  
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อใช้ในวัยเกษียณ โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน​
นโยบายการลงทุน
• เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
• ​กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)​
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ​​สับเปลี่ยนไปยัง RMF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ไม่เรียกเก็บ      
- ​สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : เรียกเก็บในอัตรา​ 1.00% ​​​ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KTHAICGRMF 8.98% -2.93% 12.20% 17.97% 4.14% N/A N/A 1.95%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 12.41% 3.27% 16.22% 19.71% 2.46% N/A N/A 1.32%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22/06/2564 10.7026 -0.0150|0.1400 % 10.7027 10.7026 306,413,132.17
21/06/2564 10.7176 -0.0844|0.7813 % 10.7177 10.7176 306,311,668.30
18/06/2564 10.8020 -0.0496|0.4571 % 10.8021 10.8020 308,814,161.87
17/06/2564 10.8516 -0.0242|0.2225 % 10.8517 10.8516 310,783,367.06
16/06/2564 10.8758 +0.0460|0.4248 % 10.8759 10.8758 311,684,710.59
15/06/2564 10.8298 -0.1064|0.9729 % 10.8299 10.8298 311,022,543.06
14/06/2564 10.9362 +0.0202|0.1850 % 10.9363 10.9362 314,774,451.30
11/06/2564 10.9160 0.0000|0.0000 % 10.9161 10.9160 314,489,416.55

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา