กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB21A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A 30/09/2563 9.9997 -0.0307 | 0.3061 % N/A N/A 2,790,322,958.15
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 30/09/2563 10.0061 +0.0459 | 0.4608 % N/A 10.0061 3,366,539,898.10
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 30/09/2563 9.8032 -0.0467 | 0.4741 % N/A 9.8032 978,430,527.47
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 22/10/2563 8.3069 +0.0010 | 0.0120 % 8.4316 8.3069 216,416,427.78
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 21/10/2563 10.9201 -0.0133 | 0.1216 % 10.9748 10.9201 3,521,281,911.24
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 21/10/2563 9.7070 +0.0106 | 0.1093 % 9.7556 9.7070 423,280,984.30
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 22/10/2563 9.1813 +0.0239 | 0.2610 % 9.3191 9.1813 980,884,797.94
K-ASIACV กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
21/10/2563 10.1418 +0.0405 | 0.4009 % 10.2940 10.1418 2,030,185,068.93
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
21/10/2563 16.5017 +0.0302 | 0.1833 % 16.7493 16.5017 7,268,240,925.95
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/10/2563 18.1699 -0.2448 | 1.3294 % 18.4426 18.1699 4,038,437,596.24
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
21/10/2563 18.1700 -0.2449 | 1.3299 % 18.1701 N/A 110,800,057.71
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน 22/10/2563 10.1570 -0.0188 | 0.1848 % 10.3095 10.1570 7,037,614,426.68
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
22/10/2563 14.6816 +0.0368 | 0.2513 % 14.7037 14.6596 1,075,484,837.03
K-CLIMATE กองทุนเปิดเค Climate Transition 21/10/2563 10.2370 -0.0095 | 0.0927 % 10.3907 10.2370 765,406,507.04
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2563 16.1732 -0.3765 | 2.2750 % 16.1733 16.1732 610,129,401.23
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน
แนะนำ
22/10/2563 12.3907 -0.0216 | 0.1740 % 12.5767 12.3907 2,682,836,411.78
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 21/10/2563 9.3023 -0.1145 | 1.2159 % 9.4419 9.3023 196,196,670.09
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 21/10/2563 9.6479 -0.0757 | 0.7785 % 9.7927 9.6479 557,170,514.08
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป
แนะนำ
21/10/2563 11.3678 -0.1491 | 1.2946 % 11.3850 11.3507 569,242,297.01
KFF21A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A 30/09/2563 10.0022 -0.0207 | 0.2065 % N/A N/A 2,291,938,023.09
KFF21B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021B 30/09/2563 9.9498 -0.0356 | 0.3565 % N/A N/A 3,080,190,386.30
KFF21C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021C 30/09/2563 9.9506 -0.0355 | 0.3555 % N/A N/A 3,083,612,741.08
KFF21D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021D 30/09/2563 10.0034 | 0.0000 % N/A N/A 3,782,999,786.41
KFF21E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021E 30/09/2563 10.0058 | 0.0000 % N/A N/A 3,710,131,330.22
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 21/10/2563 12.0043 +0.0052 | 0.0433 % 12.1845 12.0043 5,706,696,538.40
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2563 15.0330 +0.0063 | 0.0419 % 15.0331 15.0330 1,345,694,062.27
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 22/10/2563 10.0293 +0.0007 | 0.0070 % 10.0795 10.0293 217,970,514.36
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 21/10/2563 10.7921 +0.0572 | 0.5328 % 10.9541 10.7921 1,156,684,662.03
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 21/10/2563 11.9233 -0.0802 | 0.6681 % 12.1023 11.9233 3,460,169,241.62
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 21/10/2563 11.5170 -0.0844 | 0.7275 % 11.6899 11.5170 399,045,374.33
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2563 12.5075 -0.0841 | 0.6679 % 12.5076 12.5075 1,745,645,267.86
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2563 10.8760 -0.0344 | 0.3153 % 10.8761 10.8760 297,745,668.81
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
21/10/2563 11.1911 -0.0160 | 0.1428 % 11.3591 11.1911 2,499,797,355.57
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
21/10/2563 11.1910 -0.0160 | 0.1428 % 11.3590 11.1910 4,189,068,748.99
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
21/10/2563 11.1910 -0.0160 | 0.1428 % 11.1911 N/A 77,972,256.65
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 22/10/2563 9.6370 -0.0821 | 0.8447 % 9.7817 9.6370 583,039,370.97
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 21/10/2563 9.9840 -0.0116 | 0.1161 % 10.1339 9.9840 9,367,846,821.77
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 21/10/2563 9.3857 -0.0214 | 0.2275 % 9.5266 9.3857 1,104,970,926.57
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 9.5024 -0.3213 | 3.2707 % N/A N/A 2,743,970,716.27
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 22/10/2563 8.5129 +0.0004 | 0.0047 % 8.6407 8.5129 264,143,784.56
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 21/10/2563 10.5503 -0.0234 | 0.2213 % 10.7087 10.5503 4,279,599,864.54
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 21/10/2563 10.2700 +0.0016 | 0.0156 % N/A 10.2700 1,902,696,942.09
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 21/10/2563 10.1551 -0.0002 | 0.0020 % N/A 10.1551 2,319,115,838.82
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 9.9878 | 0.0000 % N/A N/A 1,823,474,259.70
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 21/10/2563 12.4626 -0.1515 | 1.2010 % 12.6496 12.4626 983,836,390.33
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.0700 -0.0748 | 0.7373 % N/A N/A 2,819,221,648.29
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 9.7811 -0.0837 | 0.8485 % N/A N/A 2,440,554,313.60
KHY24A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.1876 -0.0026 | 0.0255 % N/A N/A 2,240,786,070.78
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 22/10/2563 9.3915 -0.0179 | 0.1902 % 9.5325 9.3915 1,303,802,345.02
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 21/10/2563 11.3833 +0.0133 | 0.1170 % 11.4005 11.3662 162,121,037.14
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 22/10/2563 9.7084 -0.0600 | 0.6142 % 9.8541 9.7084 2,528,022,358.28
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2563 12.5786 +0.0807 | 0.6457 % 12.5787 12.5786 396,106,731.72
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 22/10/2563 12.3748 -0.1344 | 1.0744 % 12.3935 12.3562 155,586,154.71
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 21/10/2563 8.5499 -0.0222 | 0.2590 % 8.6783 8.5499 5,735,880,755.06
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 21/10/2563 11.8102 +0.0338 | 0.2870 % 11.9875 11.8102 2,240,215,377.83
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
แนะนำ
21/10/2563 11.3135 -0.0142 | 0.1254 % 11.3985 11.3135 9,356,471,300.93
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/10/2563 24.3211 -0.3699 | 1.4981 % 24.6860 24.3211 2,197,663,938.35
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/10/2563 22.7913 -0.3466 | 1.4980 % 23.1333 22.7913 5,952,845,143.04
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/10/2563 21.9380 +0.0008 | 0.0036 % 21.9710 21.9051 4,070,893,941.64
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/10/2563 20.1581 +0.0008 | 0.0040 % 20.1884 20.1279 2,840,941,246.25
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 22/10/2563 9.8835 +0.0902 | 0.9210 % 10.0319 9.8835 643,041,664.88
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 22/10/2563 10.0013 +0.0315 | 0.3160 % 10.0164 9.9863 1,651,444,170.30

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน