กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB21A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A 31/07/2563 9.9691 +0.0934 | 0.9458 % N/A N/A 2,781,794,920.87
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 31/07/2563 9.8757 +0.0738 | 0.7529 % N/A N/A 3,322,644,771.19
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 31/07/2563 9.7053 +0.0758 | 0.7872 % N/A N/A 968,660,586.47
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 13/08/2563 8.5099 +0.1068 | 1.2710 % 8.6377 8.5099 232,682,472.64
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 07/08/2563 10.9357 +0.0111 | 0.1016 % 10.9905 10.9357 3,736,033,275.76
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/08/2563 10.1876 +0.1157 | 1.1487 % 10.2386 10.1876 509,879,088.27
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 11/08/2563 8.7181 -0.0196 | 0.2243 % 8.8490 8.7181 1,019,603,794.38
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
11/08/2563 15.5005 -0.0334 | 0.2150 % 15.7331 15.5005 5,472,502,892.50
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 11/08/2563 16.3783 -0.1619 | 0.9788 % 16.6241 16.3783 2,372,982,596.53
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
11/08/2563 16.3785 -0.1618 | 0.9782 % 16.3786 N/A 44,186,795.99
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน 11/08/2563 10.3010 +0.1555 | 1.5327 % 10.4556 10.3010 7,341,896,790.22
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
13/08/2563 13.8333 -0.0931 | 0.6685 % 13.8542 13.8126 710,693,825.61
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 11/08/2563 15.6696 +0.2305 | 1.4930 % 15.6697 15.6696 530,051,863.01
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน
แนะนำ
11/08/2563 12.0280 +0.1732 | 1.4610 % 12.2085 12.0280 2,693,581,829.84
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 07/08/2563 9.4983 +0.0396 | 0.4187 % 9.6409 9.4983 199,736,847.68
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 11/08/2563 8.9158 +0.1567 | 1.7890 % 9.0496 8.9158 571,212,962.39
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป
แนะนำ
11/08/2563 11.8695 +0.2510 | 2.1603 % 11.8874 11.8517 489,907,985.02
KFF21A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A 31/07/2563 9.9774 -1.9362 | 16.2520 % N/A N/A 2,286,255,092.57
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 11/08/2563 11.9136 +0.0247 | 0.2078 % 12.0924 11.9136 5,811,403,653.70
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 11/08/2563 14.6802 +0.0303 | 0.2068 % 14.6803 14.6802 1,250,986,935.38
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 11/08/2563 10.2351 -0.0593 | 0.5760 % 10.2864 10.2351 196,095,621.44
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 11/08/2563 10.3213 -0.0131 | 0.1268 % 10.4762 10.3213 1,240,408,456.38
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 11/08/2563 11.5657 -0.1350 | 1.1538 % 11.7393 11.5657 3,504,827,532.12
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 11/08/2563 11.1226 -0.1502 | 1.3324 % 11.2895 11.1226 397,513,987.46
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 11/08/2563 12.1235 -0.1427 | 1.1634 % 12.1236 12.1235 1,575,036,869.74
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 11/08/2563 11.0323 +0.1227 | 1.1247 % 11.0324 11.0323 300,786,248.78
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
11/08/2563 11.2176 +0.0629 | 0.5639 % 11.3860 11.2176 2,326,000,784.96
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
11/08/2563 11.2176 +0.0628 | 0.5630 % 11.3860 11.2176 4,389,681,882.01
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
11/08/2563 11.2178 +0.0629 | 0.5639 % 11.2179 N/A 39,078,332.24
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 11/08/2563 9.8593 +0.1103 | 1.1314 % 10.0073 9.8593 609,493,830.91
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/08/2563 9.9673 -0.0120 | 0.1202 % 10.1169 9.9673 9,428,966,407.96
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 11/08/2563 9.1218 -0.0198 | 0.2166 % 9.2587 9.1218 1,550,486,117.07
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2563 9.8237 -0.0020 | 0.0204 % N/A N/A 2,836,756,139.68
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 11/08/2563 8.6918 +0.0617 | 0.7149 % 8.8223 8.6918 272,931,672.11
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 10/08/2563 10.6051 -0.0036 | 0.0339 % 10.7643 10.6051 4,356,443,716.99
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 10/08/2563 10.3068 -0.0190 | 0.1840 % N/A 10.3068 1,985,544,116.56
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 10/08/2563 10.1940 -0.0217 | 0.2124 % N/A 10.1940 2,436,917,678.51
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 11/08/2563 11.8537 -0.0746 | 0.6254 % 12.0316 11.8537 990,801,518.18
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/08/2563 9.9746 +0.0526 | 0.5301 % N/A 9.8499 2,824,410,715.43
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/08/2563 9.6521 +0.0123 | 0.1276 % N/A 9.6521 2,431,998,557.71
KHY24A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 10.0702 +1.3259 | 15.1630 % N/A N/A 2,214,977,582.75
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 11/08/2563 8.7443 +0.0283 | 0.3247 % 8.8756 8.7443 1,419,895,978.41
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 11/08/2563 10.6447 -0.0254 | 0.2380 % 10.6608 10.6287 210,280,334.30
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 11/08/2563 9.3736 +0.2337 | 2.5569 % 9.5143 9.3736 2,578,422,706.18
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 11/08/2563 12.0791 +0.3025 | 2.5687 % 12.0792 12.0791 388,659,290.58
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 13/08/2563 12.2850 +0.2647 | 2.2021 % 12.3035 12.2666 155,444,182.89
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/08/2563 8.0507 +0.0389 | 0.4855 % 8.1716 8.0507 5,658,456,409.67
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 11/08/2563 11.2654 +0.0264 | 0.2349 % 11.4345 11.2654 2,900,128,826.92
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
แนะนำ
10/08/2563 11.3153 -0.0008 | 0.0071 % 11.4003 11.3153 9,932,284,083.56
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 11/08/2563 21.7992 -0.8254 | 3.6482 % 22.1263 21.7992 1,189,831,279.88
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 11/08/2563 20.4285 -0.7735 | 3.6482 % 20.7350 20.4285 4,700,271,041.80
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 11/08/2563 20.4639 -0.3784 | 1.8155 % 20.4947 20.4332 2,689,817,468.65
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 11/08/2563 19.1708 -0.3545 | 1.8156 % 19.1997 19.1420 2,460,263,182.54
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 13/08/2563 8.7376 +0.0852 | 0.9847 % 8.8688 8.7376 587,504,428.03
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 11/08/2563 9.6520 -0.0343 | 0.3541 % 9.6666 9.6375 824,370,689.86

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน