กองทุนทางเลือก

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 23/09/2565 4.8574 -0.1014 | 2.0448 % 4.8648 4.8501 61,771,121.89
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/09/2565 13.3602 -0.2237 | 1.6468 % 13.3603 13.3602 3,739,096,602.55
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 26/09/2565 10.4373 -0.1749 | 1.6481 % 10.4478 10.4269 1,176,738,967.93
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 26/09/2565 9.5113 -0.1593 | 1.6473 % 9.5209 9.5018 5,953,229,858.57
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 23/09/2565 5.7319 -0.3501 | 5.7563 % 5.7377 5.7233 1,100,671,897.33

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน