กองทุนทางเลือก

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 26/05/2566 4.7877 +0.0401 | 0.8446 % 4.7950 4.7805 57,347,799.33
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/05/2566 15.2737 -0.0862 | 0.5612 % 15.2738 15.2737 4,206,767,600.95
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 26/05/2566 11.9472 -0.0673 | 0.5602 % 11.9592 11.9353 1,432,336,092.05
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 26/05/2566 10.4856 -0.0590 | 0.5595 % 10.4962 10.4751 6,326,907,829.89
K-GOLD-C(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-C ชนิดสะสมมูลค่า 26/05/2566 12.2022 -0.0688 | 0.5607 % 12.2145 12.1900 20,242,222.86
K-GPE22B-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 22B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2566 9.4214 -0.0301 | 0.3185 % N/A N/A 2,693,652,514.26
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 26/05/2566 5.2992 +0.0621 | 1.1858 % 5.3046 5.2913 1,074,580,333.01

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน