กองทุนทางเลือก

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 19/07/2562 4.0353 +0.0428 | 1.0720 % 4.0415 4.0292 78,108,786.33
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/07/2562 11.9777 -0.1211 | 1.0009 % 11.9778 11.9777 4,271,467,156.69
K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด์ 22/07/2562 9.9360 -0.1000 | 0.9964 % 9.9510 9.9211 10,216,871,036.06
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 19/07/2562 3.9040 +0.0491 | 1.2737 % 3.9100 3.8981 1,874,022,041.11
K-PROP กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 22/07/2562 11.2732 -0.0085 | 0.0753 % 11.3860 11.2732 21,962,348,698.47

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน