กองทุนทางเลือก

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 28/05/2563 3.3122 +0.0075 | 0.2269 % 3.3173 3.3072 21,223,937.35
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 29/05/2563 14.2951 +0.0493 | 0.3461 % 14.2952 14.2951 4,589,460,909.87
K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด์ 29/05/2563 11.1990 +0.0394 | 0.3531 % 11.2159 11.1822 9,900,858,854.83
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 28/05/2563 2.4744 +0.0199 | 0.8108 % 2.4782 2.4707 2,288,447,902.01

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน