กองทุนทางเลือก

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 20/05/2567 5.6139 +0.0527 | 0.9476 % 5.6224 5.6055 54,294,066.17
K-CHAPE23A-UI กองทุนเปิดเค ไชน่า ไพรเวทอิควิตี้ 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 9.9409 +0.4652 | 4.9094 % N/A N/A 724,557,756.63
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 21/05/2567 18.1919 -0.1807 | 0.9835 % 18.1920 18.1919 5,068,937,592.17
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/05/2567 14.2317 -0.1417 | 0.9858 % 14.2460 14.2175 1,041,743,743.71
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/05/2567 12.0431 -0.1200 | 0.9866 % 12.0552 12.0311 6,703,001,531.52
K-GPE22B-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 22B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 10.0097 +0.5766 | 6.1125 % N/A N/A 2,861,838,293.13
K-GVC23A-UI กองทุนเปิดเค Global VC PE 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 10.0409 +0.4572 | 4.7706 % N/A N/A 1,216,353,008.91
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 20/05/2567 5.8196 +0.0176 | 0.3033 % 5.8255 5.8109 1,187,451,417.28

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน