กองทุนทางเลือก

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 11/08/2563 3.3612 -0.0096 | 0.2848 % 3.3663 3.3562 26,230,917.00
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 13/08/2563 15.8856 -0.4565 | 2.7934 % 15.8857 15.8856 4,721,930,302.55
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 13/08/2563 12.3298 -0.3476 | 2.7419 % 12.3484 12.3113 101,555,568.61
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 13/08/2563 12.2490 -0.3486 | 2.7672 % 12.2675 12.2306 9,141,234,008.92
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 11/08/2563 2.9280 -0.0259 | 0.8768 % 2.9325 2.9236 2,266,070,159.67

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน