กองทุนทางเลือก

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 15/01/2564 3.9311 +0.0119 | 0.3036 % 3.9371 3.9252 40,819,163.88
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 15/01/2564 15.1542 +0.0886 | 0.5881 % 15.1543 15.1542 4,519,027,674.90
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2564 11.8302 +0.0693 | 0.5892 % 11.8480 11.8125 1,462,592,186.70
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 15/01/2564 11.2974 +0.0661 | 0.5885 % 11.3144 11.2805 8,399,806,100.11
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 15/01/2564 3.4745 -0.0898 | 2.5194 % 3.4798 3.4693 2,315,665,184.06

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน