กองทุนทางเลือก

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 29/11/2566 5.0376 +0.0280 | 0.5589 % 5.0453 5.0300 62,673,282.78
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 30/11/2566 15.5906 -0.0015 | 0.0096 % 15.5907 15.5906 4,341,415,170.60
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 30/11/2566 12.1987 -0.0020 | 0.0164 % 12.2110 12.1865 1,244,752,661.45
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 30/11/2566 10.6994 -0.0023 | 0.0215 % 10.7102 10.6887 6,484,364,729.47
K-GOLD-C(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-C ชนิดสะสมมูลค่า 30/11/2566 12.4724 +0.0121 | 0.0971 % 12.4850 12.4599 13,870,259.93
K-GPE22B-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 22B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/09/2566 9.5935 +0.1668 | 1.7694 % N/A N/A 2,742,850,053.75
K-GVC23A-UI กองทุนเปิดเค Global VC PE 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/09/2566 9.8266 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 1,190,392,418.13
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 29/11/2566 5.7947 +0.0960 | 1.6846 % 5.8006 5.7860 1,165,795,734.43

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน