กองทุนผสม

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 18/01/2562 14.6528 +0.0025 | 0.0171 % 14.6529 14.6162 219,091,284.42
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 18/01/2562 16.2396 +0.0045 | 0.0277 % 16.2397 16.1990 183,953,185.18
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 18/01/2562 18.8655 +0.0086 | 0.0456 % 18.8656 18.8183 397,766,295.97
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 18/01/2562 20.5887 +0.0075 | 0.0364 % 20.5888 20.5372 655,367,101.09
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/01/2562 26.7415 +0.0063 | 0.0236 % 26.7416 26.7415 6,941,908,164.28
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 18/01/2562 69.3005 +0.1236 | 0.1787 % 69.3006 68.6075 1,877,942,597.14
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 17/01/2562 9.5578 -0.0189 | 0.1974 % 9.6057 9.5100 114,421,863.47
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 17/01/2562 9.7135 -0.0155 | 0.1593 % 9.7622 9.6649 41,489,460.11
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 17/01/2562 9.9429 -0.0068 | 0.0683 % 9.9927 9.8932 8,461,172.48
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 17/01/2562 9.6968 -0.0025 | 0.0258 % 9.7454 9.6483 171,427,729.77
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
18/01/2562 15.4014 +0.0059 | 0.0383 % 15.4785 15.4014 3,033,534,599.95
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
18/01/2562 18.7038 +0.0160 | 0.0856 % 18.7974 18.7038 3,405,893,717.38
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 18/01/2562 25.1680 +0.0196 | 0.0779 % 25.2939 25.0422 267,194,108.77

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน