กองทุนผสม

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 24/05/2562 14.8032 +0.0014 | 0.0095 % 14.8033 14.7662 212,500,086.57
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 24/05/2562 16.4630 +0.0091 | 0.0553 % 16.4631 16.4218 182,362,348.25
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 24/05/2562 19.1876 +0.0146 | 0.0761 % 19.1877 19.1396 368,703,460.48
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 24/05/2562 21.0256 +0.0238 | 0.1133 % 21.0257 20.9730 610,690,959.57
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/05/2562 27.0976 +0.0263 | 0.0972 % 27.0977 27.0976 6,993,300,121.31
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 24/05/2562 71.4561 +0.1676 | 0.2351 % 71.4562 70.7415 1,931,761,136.25
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 23/05/2562 9.9009 -0.0796 | 0.7976 % 9.9505 9.8514 128,603,031.82
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 23/05/2562 9.9859 -0.0555 | 0.5527 % 10.0359 9.9360 45,163,136.63
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 23/05/2562 10.0873 -0.0135 | 0.1337 % 10.1378 10.0369 10,928,706.16
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 23/05/2562 9.9626 -0.1093 | 1.0852 % 10.0125 9.9128 187,771,387.73
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/05/2562 82.8259 +0.1717 | 0.2077 % 82.8260 82.8259 14,716,960,838.24
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
24/05/2562 15.6484 +0.0095 | 0.0607 % 15.7267 15.6484 2,861,568,921.55
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
24/05/2562 19.1169 +0.0242 | 0.1268 % 19.2126 19.1169 3,275,490,338.75
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 24/05/2562 25.7176 +0.0442 | 0.1722 % 25.8463 25.5890 265,166,237.32

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน