กองทุนตราสารหนี้

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 19/07/2562 9.9143 +0.0082 | 0.0828 % 9.9640 9.9143 1,172,509,282.91
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 22/07/2562 17.5676 +0.0001 | 0.0006 % 17.5677 17.5676 6,595,530,307.09
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/07/2562 15.1284 -0.0003 | 0.0020 % 15.1285 15.1284 7,250,800,949.71
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 22/07/2562 12.4943 -0.0009 | 0.0072 % 12.4944 12.4943 45,445,489,448.73
K-FIXEDPLUS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
แนะนำ
22/07/2562 10.4171 -0.0013 | 0.0125 % 10.4172 10.4171 12,632,702,176.54
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/07/2562 14.2951 -0.0012 | 0.0084 % 14.2952 14.2951 9,518,403,903.05
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
22/07/2562 12.8335 +0.0010 | 0.0078 % 12.8336 12.8335 24,296,954,511.14
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 22/07/2562 11.0725 +0.0004 | 0.0036 % 11.0726 11.0725 154,061,717,921.37
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
22/07/2562 10.5118 +0.0002 | 0.0019 % 10.5119 10.5118 72,276,797,052.07
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/07/2562 13.6963 +0.0011 | 0.0080 % 13.6964 13.6963 4,098,599,895.11
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 22/07/2562 13.0217 +0.0011 | 0.0084 % 13.0218 13.0217 14,883,895,747.66

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน