กองทุนตราสารหนี้

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 20/09/2564 10.4571 -0.0086 | 0.0822 % 10.5095 10.4571 355,950,539.70
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 21/09/2564 18.2306 +0.0044 | 0.0241 % 18.2307 18.2306 8,676,298,614.66
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
21/09/2564 15.8270 +0.0061 | 0.0386 % 15.8271 15.8270 9,193,503,378.83
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
แนะนำ
21/09/2564 13.0030 +0.0080 | 0.0616 % 13.0031 13.0030 59,264,157,833.82
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
21/09/2564 10.8138 +0.0045 | 0.0416 % 10.8139 10.8138 34,475,306,510.47
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
21/09/2564 10.8131 +0.0044 | 0.0407 % 10.8132 10.8131 610,597,947.24
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ
แนะนำ
20/09/2564 10.3379 -0.0077 | 0.0744 % 10.3380 10.3379 4,631,562,736.15
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/09/2564 14.7936 +0.0070 | 0.0473 % 14.7937 14.7936 10,961,421,473.03
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1 21/09/2564 13.3205 +0.0039 | 0.0293 % 13.3206 13.3205 19,672,214,085.05
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 21/09/2564 11.2516 +0.0001 | 0.0009 % 11.2517 11.2516 159,426,258,124.82
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
21/09/2564 10.7765 +0.0003 | 0.0028 % 10.7766 10.7765 132,770,840,938.79
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/09/2564 14.1123 +0.0007 | 0.0050 % 14.1124 14.1123 4,934,447,941.39
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 21/09/2564 13.1760 +0.0000 | 0.0000 % 13.1761 13.1760 16,214,988,926.66

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน