กองทุนตราสารหนี้

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 19/03/2562 9.6402 +0.0036 | 0.0374 % 9.6885 9.6402 1,306,452,778.15
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 20/03/2562 17.3124 +0.0063 | 0.0364 % 17.3125 17.3124 5,581,889,021.06
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/03/2562 14.9099 +0.0058 | 0.0389 % 14.9100 14.9099 6,754,289,783.76
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 20/03/2562 12.3014 +0.0041 | 0.0333 % 12.3015 12.3014 46,782,714,624.90
K-FIXEDPLUS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
แนะนำ
20/03/2562 10.2708 +0.0029 | 0.0282 % 10.2709 10.2708 10,302,375,863.42
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/03/2562 14.1087 +0.0052 | 0.0369 % 14.1088 14.1087 9,269,179,795.60
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
20/03/2562 12.6765 +0.0036 | 0.0284 % 12.6766 12.6765 24,441,272,659.83
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 20/03/2562 11.0191 +0.0006 | 0.0054 % 11.0192 11.0191 156,889,254,240.42
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
20/03/2562 10.4365 +0.0011 | 0.0105 % 10.4366 10.4365 70,506,171,788.91
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/03/2562 13.5999 +0.0013 | 0.0096 % 13.6000 13.5999 3,920,611,345.20
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 20/03/2562 12.9673 +0.0004 | 0.0031 % 12.9674 12.9673 14,943,836,676.01

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน