กองทุนตราสารหนี้

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 19/11/2562 10.0085 +0.0017 | 0.0170 % 10.0586 10.0085 721,799,658.76
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 20/11/2562 17.7610 +0.0033 | 0.0186 % 17.7611 17.7610 9,119,487,045.13
KEFF1YAA กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี AA 13/10/2558 10.2992 +0.2251 | 2.2344 % N/A 10.2992 2,065,886,671.43
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/11/2562 15.2886 +0.0052 | 0.0340 % 15.2887 15.2886 7,452,514,626.30
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 20/11/2562 12.6290 +0.0030 | 0.0238 % 12.6291 12.6290 50,047,463,673.86
K-FIXEDPLUS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
แนะนำ
20/11/2562 10.5296 +0.0019 | 0.0180 % 10.5297 10.5296 22,502,956,327.28
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 19/11/2562 10.0222 +0.0036 | 0.0359 % 10.0223 10.0222 2,571,802,135.29
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/11/2562 14.4617 +0.0048 | 0.0332 % 14.4618 14.4617 9,708,882,959.42
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
20/11/2562 12.9714 +0.0028 | 0.0216 % 12.9715 12.9714 26,471,960,671.13
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 20/11/2562 11.1322 -0.0001 | 0.0009 % 11.1323 11.1322 163,119,800,702.10
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
20/11/2562 10.5864 +0.0004 | 0.0038 % 10.5865 10.5864 77,497,592,229.49
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/11/2562 13.7916 +0.0013 | 0.0094 % 13.7917 13.7916 3,994,066,451.15
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 20/11/2562 13.0797 +0.0004 | 0.0031 % 13.0798 13.0797 15,848,408,111.74

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน