กองทุนตราสารหนี้

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AB22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A 24/03/2566 9.4460 +0.0015 | 0.0159 % N/A 9.4460 1,189,173,233.70
K-AB22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B 24/03/2566 9.2713 +0.0014 | 0.0151 % N/A 9.2713 456,183,498.78
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 23/03/2566 10.1389 +0.0049 | 0.0484 % 10.1897 10.1389 225,731,699.35
K-CBOND-A กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
24/03/2566 18.3690 +0.0031 | 0.0169 % 18.3691 18.3690 6,186,322,702.94
K-CBOND-Z กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 24/03/2566 18.4483 +0.0034 | 0.0184 % 18.4484 18.4483 2,620,408,359.98
K-DFIXED กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้ 24/03/2566 10.1131 +0.0018 | 0.0178 % 10.1132 10.1131 286,859,727.66
K-FI22G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022G 24/03/2566 9.5386 +0.0014 | 0.0147 % N/A 9.5386 974,489,038.31
K-FI22H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022H 24/03/2566 9.5351 +0.0014 | 0.0147 % N/A 9.5351 818,450,225.66
K-FI22I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022I 24/03/2566 9.6708 +0.0014 | 0.0145 % N/A 9.6708 1,056,014,129.30
K-FI22J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022J 24/03/2566 9.6652 +0.0014 | 0.0145 % N/A 9.6652 763,897,874.07
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 24/03/2566 15.9007 +0.0041 | 0.0258 % 15.9008 15.9007 10,554,805,345.20
K-FIXED-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 24/03/2566 13.0401 +0.0038 | 0.0291 % 13.0402 13.0401 34,261,200,074.36
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 24/03/2566 10.8196 +0.0031 | 0.0287 % 10.8197 10.8196 16,705,509,449.58
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม 24/03/2566 10.8161 +0.0031 | 0.0287 % 10.8162 10.8161 1,327,666,765.98
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 23/03/2566 9.8078 +0.0150 | 0.1532 % 9.8079 9.8078 1,490,764,106.50
K-FIXED-Z กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 24/03/2566 13.0967 +0.0040 | 0.0306 % 13.0968 13.0967 1,132,166,698.31
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 24/03/2566 14.7339 +0.0036 | 0.0244 % 14.7340 14.7339 11,160,474,051.61
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
24/03/2566 13.4276 +0.0008 | 0.0060 % 13.4277 13.4276 12,418,623,682.48
K-SF-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
24/03/2566 11.3416 -0.0007 | 0.0062 % 11.3417 11.3416 140,781,438,899.72
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
24/03/2566 10.8654 -0.0004 | 0.0037 % 10.8655 10.8654 71,488,505,568.75
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
24/03/2566 14.2579 +0.0017 | 0.0119 % 14.2580 14.2579 7,778,196,751.23
K-SF-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
24/03/2566 11.3403 -0.0006 | 0.0053 % 11.3404 11.3403 304,486,657.34
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 24/03/2566 13.2362 +0.0003 | 0.0023 % 13.2363 13.2362 15,584,317,147.19

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน