กองทุนตราสารหนี้

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 17/01/2563 10.1545 -0.0035 | 0.0345 % 10.2054 10.1545 609,991,437.94
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 20/01/2563 17.8504 +0.0027 | 0.0151 % 17.8505 17.8504 12,063,519,868.94
KEFF1YAA กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี AA 13/10/2558 10.2992 +0.2251 | 2.2344 % N/A 10.2992 2,065,886,671.43
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/01/2563 15.3826 +0.0059 | 0.0384 % 15.3827 15.3826 8,094,736,983.32
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 20/01/2563 12.7091 +0.0034 | 0.0268 % 12.7092 12.7091 54,692,218,255.87
K-FIXEDPLUS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
แนะนำ
20/01/2563 10.5917 +0.0034 | 0.0321 % 10.5918 10.5917 30,375,306,270.23
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 17/01/2563 10.1032 -0.0053 | 0.0524 % 10.1033 10.1032 3,192,272,947.52
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/01/2563 14.5395 +0.0055 | 0.0378 % 14.5396 14.5395 10,129,933,708.17
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
20/01/2563 13.0416 +0.0030 | 0.0230 % 13.0417 13.0416 28,217,225,215.69
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 20/01/2563 11.1560 +0.0005 | 0.0045 % 11.1561 11.1560 170,584,666,660.60
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
20/01/2563 10.6212 +0.0009 | 0.0085 % 10.6213 10.6212 82,885,141,945.42
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/01/2563 13.8405 +0.0013 | 0.0094 % 13.8406 13.8405 4,127,713,517.24
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 20/01/2563 13.1030 +0.0006 | 0.0046 % 13.1031 13.1030 16,327,132,190.37

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน