กองทุนตราสารหนี้

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AB22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A 01/07/2565 9.3392 +0.0003 | 0.0032 % N/A 9.3392 1,663,906,004.18
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 30/06/2565 10.0152 -0.0072 | 0.0718 % 10.0654 10.0152 242,246,176.52
K-CBOND-A กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
01/07/2565 18.0712 +0.0082 | 0.0454 % 18.0713 18.0712 8,438,531,308.22
K-CBOND-Z กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
แนะนำ
01/07/2565 18.0915 +0.0085 | 0.0470 % 18.0916 18.0915 809,593,064.23
K-DFIXED กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้ 01/07/2565 9.9382 +0.0051 | 0.0513 % 9.9383 9.9382 442,363,521.56
K-FI22G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022G 01/07/2565 9.4327 +0.0004 | 0.0042 % N/A 9.4327 1,728,651,440.98
K-FI22H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022H 01/07/2565 9.4241 +0.0004 | 0.0042 % N/A 9.4241 1,499,614,684.62
K-FI22I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022I 01/07/2565 9.5658 +0.0003 | 0.0031 % N/A 9.5658 1,975,940,148.94
K-FI22J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022J 01/07/2565 9.5575 +0.0003 | 0.0031 % N/A 9.5575 1,712,267,662.51
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 01/07/2565 15.5839 +0.0117 | 0.0751 % 15.5840 15.5839 9,679,836,395.69
K-FIXED-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
01/07/2565 12.7284 +0.0160 | 0.1259 % 12.7285 12.7284 39,535,465,406.61
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 01/07/2565 10.5345 +0.0131 | 0.1245 % 10.5346 10.5345 22,115,712,158.51
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม 01/07/2565 10.5327 +0.0132 | 0.1255 % 10.5328 10.5327 874,298,470.89
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 29/06/2565 9.8006 +0.0046 | 0.0470 % 9.8007 9.8006 1,675,773,493.86
K-FIXED-Z กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
แนะนำ
01/07/2565 12.7429 +0.0162 | 0.1273 % 12.7430 12.7429 102,146,572.50
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 01/07/2565 14.5344 +0.0060 | 0.0413 % 14.5345 14.5344 10,782,406,144.47
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1 01/07/2565 13.1969 +0.0058 | 0.0440 % 13.1970 13.1969 14,726,328,038.79
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น
แนะนำ
01/07/2565 11.2712 -0.0002 | 0.0018 % 11.2713 11.2712 157,761,141,199.33
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส 01/07/2565 10.7673 +0.0009 | 0.0084 % 10.7674 10.7673 82,463,454,241.92
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 01/07/2565 14.1178 +0.0014 | 0.0099 % 14.1179 14.1178 6,022,037,129.14
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 01/07/2565 13.1910 +0.0003 | 0.0023 % 13.1911 13.1910 16,407,657,069.83

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน