กองทุนตราสารหนี้

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 02/07/2563 10.1526 +0.0095 | 0.0937 % 10.2035 10.1526 393,563,187.83
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 03/07/2563 17.7585 +0.0011 | 0.0062 % 17.7586 17.7585 7,901,686,111.64
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 03/07/2563 15.3403 -0.0034 | 0.0222 % 15.3404 15.3403 7,943,241,161.57
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 03/07/2563 12.6622 -0.0006 | 0.0047 % 12.6623 12.6622 46,730,469,601.74
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
03/07/2563 10.6034 -0.0035 | 0.0330 % 10.6035 10.6034 31,122,941,735.64
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม 03/07/2563 10.6037 -0.0034 | 0.0321 % 10.6038 N/A 23,431,637.49
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 02/07/2563 10.1230 -0.0046 | 0.0454 % 10.1231 10.1230 3,924,468,827.79
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 03/07/2563 14.5749 -0.0025 | 0.0171 % 14.5750 14.5749 10,653,526,867.10
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
03/07/2563 12.9960 -0.0007 | 0.0054 % 12.9961 12.9960 18,640,014,436.91
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 03/07/2563 11.1963 -0.0002 | 0.0018 % 11.1964 11.1963 170,962,467,809.45
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
03/07/2563 10.6513 -0.0002 | 0.0019 % 10.6514 10.6513 66,728,803,426.04
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 03/07/2563 13.8797 +0.0000 | 0.0000 % 13.8798 13.8797 4,214,757,561.12
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 03/07/2563 13.1468 -0.0001 | 0.0008 % 13.1469 13.1468 22,382,564,391.02

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน