กองทุนตราสารหนี้

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 30/03/2563 10.0288 +0.0043 | 0.0429 % 10.0790 10.0288 431,599,799.11
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 31/03/2563 17.8925 -0.0079 | 0.0441 % 17.8926 17.8925 9,493,140,077.09
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 31/03/2563 15.4272 -0.0088 | 0.0570 % 15.4273 15.4272 8,058,355,992.17
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 31/03/2563 12.7588 -0.0066 | 0.0517 % 12.7589 12.7588 52,001,079,183.34
K-FIXEDPLUS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
แนะนำ
31/03/2563 10.6209 -0.0129 | 0.1213 % 10.6210 10.6209 34,453,747,090.26
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 30/03/2563 9.9243 -0.0163 | 0.1640 % 9.9244 9.9243 3,892,678,705.56
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 31/03/2563 14.5738 -0.0065 | 0.0446 % 14.5739 14.5738 10,449,567,513.15
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
31/03/2563 13.0827 -0.0078 | 0.0596 % 13.0828 13.0827 21,014,146,520.23
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 31/03/2563 11.1735 -0.0014 | 0.0125 % 11.1736 11.1735 158,173,611,344.54
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
31/03/2563 10.6517 -0.0031 | 0.0291 % 10.6518 10.6517 72,409,326,676.81
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 31/03/2563 13.8888 -0.0006 | 0.0043 % 13.8889 13.8888 4,211,344,681.23
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 31/03/2563 13.1304 +0.0007 | 0.0053 % 13.1305 13.1304 15,907,350,391.84

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน