กองทุนตราสารหนี้

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AB22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A 23/02/2567 9.6458 +0.0020 | 0.0207 % N/A 9.6458 953,230,684.89
K-AB22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B 23/02/2567 9.4669 +0.0019 | 0.0201 % N/A 9.4669 382,276,565.09
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 23/02/2567 10.2578 +0.0061 | 0.0595 % 10.3092 10.2578 190,160,568.38
K-CBOND-A กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 23/02/2567 18.6984 +0.0034 | 0.0182 % 18.6985 18.6984 4,848,048,864.37
K-CBOND-Z กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 23/02/2567 18.8568 +0.0037 | 0.0196 % 18.8569 18.8568 1,407,542,492.94
K-DFIXED กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้ 23/02/2567 10.3107 +0.0025 | 0.0243 % 10.3108 10.3107 226,064,014.41
K-FI22G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022G 23/02/2567 9.7397 +0.0021 | 0.0216 % N/A 9.7397 672,027,273.82
K-FI22H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022H 23/02/2567 9.7382 +0.0021 | 0.0216 % N/A 9.7382 514,200,808.67
K-FI22I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022I 23/02/2567 9.8716 +0.0020 | 0.0203 % N/A 9.8716 823,818,375.90
K-FI22J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022J 23/02/2567 9.8630 +0.0021 | 0.0213 % N/A 9.8630 522,772,029.73
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/02/2567 16.2382 +0.0046 | 0.0283 % 16.2383 16.2382 11,653,331,253.08
K-FIXED-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 23/02/2567 13.2625 +0.0039 | 0.0294 % 13.2626 13.2625 32,103,148,985.53
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
23/02/2567 11.0041 +0.0038 | 0.0345 % 11.0042 11.0041 16,182,975,807.93
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
23/02/2567 10.9975 +0.0038 | 0.0346 % 10.9976 10.9975 1,771,347,120.98
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 23/02/2567 9.8909 +0.0028 | 0.0283 % 9.8910 9.8909 1,255,828,598.45
K-FIXED-Z กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 23/02/2567 13.3740 +0.0040 | 0.0299 % 13.3741 13.3740 2,588,825,952.68
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/02/2567 14.9289 +0.0015 | 0.0100 % 14.9290 14.9289 11,389,026,337.95
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
23/02/2567 13.6670 +0.0020 | 0.0146 % 13.6671 13.6670 11,779,350,059.93
K-SF-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
23/02/2567 11.5233 +0.0006 | 0.0052 % 11.5234 11.5233 168,643,747,572.37
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
23/02/2567 11.0432 +0.0009 | 0.0082 % 11.0433 11.0432 81,196,687,955.53
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
23/02/2567 14.5199 +0.0014 | 0.0096 % 14.5200 14.5199 10,128,390,336.73
K-SF-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
23/02/2567 11.5178 +0.0007 | 0.0061 % 11.5179 11.5178 773,028,728.85
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 23/02/2567 13.4118 +0.0007 | 0.0052 % 13.4119 13.4118 30,337,058,286.56

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน