กองทุนตราสารหนี้

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 21/06/2564 10.4171 -0.0106 | 0.1017 % 10.4693 10.4171 349,350,563.69
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 22/06/2564 18.1724 +0.0002 | 0.0011 % 18.1725 18.1724 6,375,119,693.20
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/06/2564 15.7504 +0.0014 | 0.0089 % 15.7505 15.7504 8,953,457,882.87
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 22/06/2564 12.9844 -0.0015 | 0.0116 % 12.9845 12.9844 47,325,473,107.47
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
22/06/2564 10.7939 +0.0000 | 0.0000 % 10.7940 10.7939 30,558,969,361.78
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
22/06/2564 10.7933 +0.0000 | 0.0000 % 10.7934 10.7933 569,007,640.65
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ
แนะนำ
21/06/2564 10.2749 +0.0006 | 0.0058 % 10.2750 10.2749 4,794,168,222.83
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/06/2564 14.7519 +0.0006 | 0.0041 % 14.7520 14.7519 10,945,507,259.83
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1 22/06/2564 13.2816 -0.0016 | 0.0120 % 13.2817 13.2816 17,610,785,725.08
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 22/06/2564 11.2463 +0.0001 | 0.0009 % 11.2464 11.2463 174,728,245,169.40
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
22/06/2564 10.7679 +0.0006 | 0.0056 % 10.7680 10.7679 115,985,887,484.91
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/06/2564 14.0847 +0.0004 | 0.0028 % 14.0848 14.0847 4,830,073,147.82
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 22/06/2564 13.1727 -0.0002 | 0.0015 % 13.1728 13.1727 17,409,683,189.53

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน