กองทุนตราสารหนี้

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 17/09/2563 10.2581 -0.0092 | 0.0896 % 10.3095 10.2581 388,288,096.54
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 18/09/2563 17.8778 +0.0030 | 0.0168 % 17.8779 17.8778 7,787,523,108.51
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/09/2563 15.4109 +0.0031 | 0.0201 % 15.4110 15.4109 7,983,700,788.63
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 18/09/2563 12.7748 +0.0029 | 0.0227 % 12.7749 12.7748 47,041,575,386.35
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
18/09/2563 10.6613 +0.0022 | 0.0206 % 10.6614 10.6613 29,721,661,281.22
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
18/09/2563 10.6616 +0.0022 | 0.0206 % 10.6617 N/A 41,662,164.73
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 17/09/2563 10.2245 -0.0072 | 0.0704 % 10.2246 10.2245 4,468,604,778.00
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/09/2563 14.6417 +0.0026 | 0.0178 % 14.6418 14.6417 10,667,053,542.86
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
18/09/2563 13.0965 +0.0008 | 0.0061 % 13.0966 13.0965 18,971,008,118.37
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 18/09/2563 11.2177 +0.0003 | 0.0027 % 11.2178 11.2177 184,092,816,670.95
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
18/09/2563 10.6969 +0.0004 | 0.0037 % 10.6970 10.6969 74,458,247,972.23
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/09/2563 13.9161 +0.0004 | 0.0029 % 13.9162 13.9161 4,255,486,618.85
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 18/09/2563 13.1540 +0.0002 | 0.0015 % 13.1541 13.1540 20,725,474,733.90

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน