กองทุนตราสารหนี้

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AB22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A 09/12/2565 9.3830 +0.0011 | 0.0117 % N/A 9.3830 1,317,884,543.43
K-AB22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B 09/12/2565 9.2109 +0.0011 | 0.0119 % N/A 9.2109 484,800,776.53
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 08/12/2565 10.0611 -0.0102 | 0.1013 % 10.1115 10.0611 235,909,091.24
K-CBOND-A กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
09/12/2565 18.2438 +0.0042 | 0.0230 % 18.2439 18.2438 7,018,231,201.33
K-CBOND-Z กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 09/12/2565 18.2997 +0.0044 | 0.0240 % 18.2998 18.2997 2,479,441,570.24
K-DFIXED กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้ 09/12/2565 10.0473 +0.0024 | 0.0239 % 10.0474 10.0473 297,079,224.02
K-FI22G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022G 09/12/2565 9.4750 +0.0011 | 0.0116 % N/A 9.4750 1,108,035,339.16
K-FI22H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022H 09/12/2565 9.4708 +0.0012 | 0.0127 % N/A 9.4708 914,553,169.53
K-FI22I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022I 09/12/2565 9.6083 +0.0011 | 0.0114 % N/A 9.6083 1,143,132,471.76
K-FI22J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022J 09/12/2565 9.6026 +0.0011 | 0.0115 % N/A 9.6026 928,049,727.40
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 09/12/2565 15.7699 -0.0075 | 0.0475 % 15.7700 15.7699 10,030,474,444.14
K-FIXED-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 09/12/2565 12.9195 +0.0000 | 0.0000 % 12.9196 12.9195 35,589,302,042.98
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 09/12/2565 10.7052 +0.0007 | 0.0065 % 10.7053 10.7052 17,801,830,079.43
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม 09/12/2565 10.7021 +0.0008 | 0.0075 % 10.7022 10.7021 1,007,121,460.44
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 08/12/2565 9.7594 +0.0026 | 0.0266 % 9.7595 9.7594 1,496,518,872.57
K-FIXED-Z กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 09/12/2565 12.9593 +0.0001 | 0.0008 % 12.9594 12.9593 540,255,461.16
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 09/12/2565 14.6630 -0.0074 | 0.0504 % 14.6631 14.6630 10,904,056,870.68
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1 09/12/2565 13.3343 +0.0020 | 0.0150 % 13.3344 13.3343 12,752,736,226.42
K-SF-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
09/12/2565 11.3113 +0.0012 | 0.0106 % 11.3114 11.3113 143,018,581,275.16
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส 09/12/2565 10.8227 +0.0014 | 0.0129 % 10.8228 10.8227 67,933,424,099.35
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
09/12/2565 14.1889 +0.0007 | 0.0049 % 14.1890 14.1889 6,565,613,450.74
K-SF-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม 09/12/2565 11.3115 +0.0012 | 0.0106 % 11.3116 11.3115 28,708,296.14
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 09/12/2565 13.2091 +0.0007 | 0.0053 % 13.2092 13.2091 14,872,003,915.00

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน