กองทุนตราสารหนี้

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 19/01/2565 10.3377 +0.0136 | 0.1317 % 10.3895 10.3377 312,189,673.32
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 19/01/2565 18.1925 -0.0057 | 0.0313 % 18.1926 18.1925 10,558,596,584.34
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2565 15.7462 -0.0060 | 0.0381 % 15.7463 15.7462 9,941,804,925.03
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
แนะนำ
19/01/2565 12.8804 -0.0086 | 0.0667 % 12.8805 12.8804 53,646,822,727.26
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
19/01/2565 10.7120 -0.0087 | 0.0812 % 10.7121 10.7120 30,143,896,860.20
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม 19/01/2565 10.7109 -0.0087 | 0.0812 % 10.7110 10.7109 849,436,438.73
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ
แนะนำ
18/01/2565 10.2139 -0.0346 | 0.3376 % 10.2140 10.2139 3,991,041,926.65
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2565 14.6945 -0.0058 | 0.0395 % 14.6946 14.6945 11,234,023,686.39
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1 19/01/2565 13.2732 -0.0063 | 0.0474 % 13.2733 13.2732 18,623,713,526.03
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 19/01/2565 11.2631 -0.0001 | 0.0009 % 11.2632 11.2631 158,001,989,068.77
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
19/01/2565 10.7848 -0.0008 | 0.0074 % 10.7849 10.7848 123,738,516,309.55
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2565 14.1322 -0.0007 | 0.0050 % 14.1323 14.1322 5,358,282,879.61
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 19/01/2565 13.1830 +0.0001 | 0.0008 % 13.1831 13.1830 15,241,604,754.51

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน