กองทุนตราสารหนี้

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 04/03/2564 10.4038 -0.0045 | 0.0432 % 10.4559 10.4038 369,757,416.65
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 05/03/2564 17.9972 -0.0131 | 0.0727 % 17.9973 17.9972 6,423,892,574.54
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 05/03/2564 15.5000 -0.0212 | 0.1366 % 15.5001 15.5000 8,731,406,957.72
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 05/03/2564 12.8142 -0.0178 | 0.1387 % 12.8143 12.8142 47,187,355,861.69
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
05/03/2564 10.6646 -0.0142 | 0.1330 % 10.6647 10.6646 32,749,056,753.70
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
05/03/2564 10.6649 -0.0142 | 0.1330 % 10.6650 10.6649 539,093,515.97
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ
แนะนำ
04/03/2564 10.2752 -0.0033 | 0.0321 % 10.2753 10.2752 4,947,619,519.91
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 05/03/2564 14.6117 -0.0195 | 0.1333 % 14.6118 14.6117 10,970,404,927.34
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1 05/03/2564 13.1722 -0.0112 | 0.0850 % 13.1723 13.1722 16,967,525,744.44
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 05/03/2564 11.2354 +0.0000 | 0.0000 % 11.2355 11.2354 187,867,882,524.45
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
05/03/2564 10.7414 -0.0003 | 0.0028 % 10.7415 10.7414 103,917,626,332.83
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 05/03/2564 14.0164 -0.0003 | 0.0021 % 14.0165 14.0164 4,696,503,813.16
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 05/03/2564 13.1673 +0.0001 | 0.0008 % 13.1674 13.1673 19,179,642,673.34

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน