กองทุนตราสารหนี้

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 25/11/2563 10.3653 +0.0095 | 0.0917 % 10.4172 10.3653 390,313,620.49
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 27/11/2563 17.9741 +0.0012 | 0.0067 % 17.9742 17.9741 7,021,571,741.61
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 27/11/2563 15.5186 +0.0008 | 0.0052 % 15.5187 15.5186 8,187,732,300.23
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 27/11/2563 12.8555 +0.0005 | 0.0039 % 12.8556 12.8555 47,586,897,298.60
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
27/11/2563 10.7204 +0.0001 | 0.0009 % 10.7205 10.7204 31,143,895,027.50
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
27/11/2563 10.7207 +0.0001 | 0.0009 % 10.7208 N/A 106,083,107.11
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 25/11/2563 10.2658 +0.0034 | 0.0331 % 10.2659 10.2658 4,473,326,299.06
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 27/11/2563 14.6888 +0.0009 | 0.0061 % 14.6889 14.6888 10,675,711,652.92
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1 27/11/2563 13.1646 +0.0022 | 0.0167 % 13.1647 13.1646 18,271,558,827.02
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 27/11/2563 11.2293 +0.0002 | 0.0018 % 11.2294 11.2293 190,408,171,248.10
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
27/11/2563 10.7236 +0.0000 | 0.0000 % 10.7237 10.7236 91,788,512,072.22
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 27/11/2563 13.9703 +0.0007 | 0.0050 % 13.9704 13.9703 4,319,700,790.74
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 27/11/2563 13.1613 +0.0000 | 0.0000 % 13.1614 13.1613 20,118,419,936.30

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน