กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 03/07/2563 13.1938 +0.0000 | 0.0000 % 13.1939 13.1938 72,933,298,370.50
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 03/07/2563 12.2662 +0.0000 | 0.0000 % 12.2663 12.2662 64,027,043,056.98

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน