กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 27/11/2563 13.2112 +0.0001 | 0.0008 % 13.2113 13.2112 55,448,774,725.74
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 27/11/2563 12.2766 +0.0002 | 0.0016 % 12.2767 12.2766 64,135,520,216.86

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน