กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 05/03/2564 13.2194 +0.0001 | 0.0008 % 13.2195 13.2194 50,752,211,420.27
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 05/03/2564 12.2794 +0.0000 | 0.0000 % 12.2795 12.2794 63,898,032,267.77

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน