กองทุนผสม

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ALPHA-AGG-UI กองทุนเปิด Alpha-Aggressive ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 13/05/2567 10.4880 -0.0235 | 0.2236 % 10.6979 10.3831 308,637,745.54
ALPHA-MOD-UI กองทุนเปิด Alpha-Moderate ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 13/05/2567 10.4772 -0.0180 | 0.1715 % 10.6083 10.3724 512,240,813.00
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 21/05/2567 15.8046 -0.0117 | 0.0740 % 15.8047 15.7651 441,108,250.79
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 21/05/2567 17.4497 -0.0270 | 0.1545 % 17.4498 17.4061 152,964,218.17
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 21/05/2567 20.5732 -0.0478 | 0.2318 % 20.5733 20.5218 244,425,399.91
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 21/05/2567 22.7231 -0.0539 | 0.2366 % 22.7232 22.6663 524,531,139.28
K-ALLEN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 16/05/2567 10.6167 +0.0099 | 0.0933 % 10.7761 10.6167 7,680,098,268.93
K-ALLEN-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า 16/05/2567 10.6172 +0.0099 | 0.0933 % 10.6173 10.6172 504,550,815.95
K-ALLGR-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 16/05/2567 10.8343 +0.0072 | 0.0665 % 10.9427 10.8343 6,874,949,782.04
K-ALLGR-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า 16/05/2567 10.8352 +0.0072 | 0.0665 % 10.8353 10.8352 117,915,632.16
K-ALLRD-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 16/05/2567 10.0442 -0.0010 | 0.0100 % 10.0945 10.0442 1,711,838,769.55
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 21/05/2567 28.2284 -0.0720 | 0.2544 % 28.2285 28.2284 7,308,870,790.68
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 21/05/2567 75.3498 -0.3354 | 0.4432 % 75.3499 74.5963 1,462,468,334.58
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 17/05/2567 10.3756 +0.0231 | 0.2231 % 10.4276 10.3237 231,707,373.56
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 17/05/2567 11.1583 +0.0163 | 0.1463 % 11.2142 11.1025 114,707,074.65
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 17/05/2567 10.8693 +0.0037 | 0.0341 % 10.9237 10.8150 32,192,956.06
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 17/05/2567 10.7042 +0.0279 | 0.2613 % 10.7578 10.6507 358,903,818.79
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 21/05/2567 80.8497 -0.3610 | 0.4445 % 80.8498 80.8497 13,017,662,291.69
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า 20/05/2567 12.0814 +0.0026 | 0.0215 % 12.2627 12.0814 3,657,527,301.40
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 20/05/2567 12.0709 +0.0026 | 0.0215 % 12.2521 12.0709 4,219,285,242.25
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ 20/05/2567 10.6017 +0.0018 | 0.0170 % 10.6018 10.6017 424,824,559.92
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม 20/05/2567 11.8843 +0.0025 | 0.0210 % 11.8844 11.8843 2,388,912,092.20
K-GPA22A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 9.7432 +0.1887 | 1.9750 % N/A N/A 1,035,258,403.80
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
21/05/2567 17.1474 +0.0105 | 0.0613 % 17.2332 17.1474 2,896,754,682.30
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
21/05/2567 21.2077 +0.0341 | 0.1610 % 21.3138 21.2077 2,383,189,390.07
K-PROPI-A(D) กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
21/05/2567 8.4929 -0.0095 | 0.1117 % 8.5779 8.4929 11,546,376,018.14
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
21/05/2567 8.1861 -0.0076 | 0.0928 % 8.1862 8.1861 420,064,513.88
KTFT6 กองทุนเปิดเค ไทย เฟล็กซิเบิ้ล ทริกเกอร์ 6 21/05/2567 8.8022 -0.0629 | 0.7095 % N/A 8.8022 293,266,313.22
K-WPBALANCED กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
แนะนำ
20/05/2567 9.5922 -0.0161 | 0.1676 % 9.6403 9.5922 6,633,600,237.46
KWPBALRMF กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
20/05/2567 10.4986 -0.0116 | 0.1104 % 10.4987 10.4986 185,244,143.66
K-WPLIGHT กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส ไลท์
แนะนำ
20/05/2567 9.7912 -0.0116 | 0.1183 % 9.8403 9.7912 1,497,978,855.42
K-WPSPARK กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปาร์ค
แนะนำ
20/05/2567 9.6950 -0.0215 | 0.2213 % 9.7436 9.6950 1,768,646,269.27
K-WPSPEEDUP กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปีดอัพ
แนะนำ
20/05/2567 9.2219 -0.0308 | 0.3329 % 9.2681 9.2219 5,327,763,334.11
K-WPULTIMATE กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท
แนะนำ
20/05/2567 9.5114 -0.0379 | 0.3969 % 9.5591 9.5114 1,526,638,339.59
KWPULTIRMF กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
20/05/2567 10.8128 -0.0364 | 0.3355 % 10.8129 10.8128 140,900,629.56
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 21/05/2567 27.6292 -0.0872 | 0.3146 % 27.7674 27.4911 195,104,914.50

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน