กองทุนผสม

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 28/09/2566 15.6615 -0.0134 | 0.0855 % 15.6616 15.6223 751,472,083.06
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 28/09/2566 17.4425 -0.0427 | 0.2442 % 17.4426 17.3989 196,998,886.29
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 28/09/2566 20.6521 -0.0754 | 0.3638 % 20.6522 20.6005 314,509,448.61
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 28/09/2566 22.8637 -0.1050 | 0.4571 % 22.8638 22.8065 554,459,919.41
K-ALLEN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 26/09/2566 9.0579 -0.0570 | 0.6253 % 9.1939 9.0579 2,498,941,960.83
K-ALLEN-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า 26/09/2566 9.0583 -0.0570 | 0.6253 % 9.0584 9.0583 103,535,550.10
K-ALLGR-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 26/09/2566 9.5009 -0.0454 | 0.4756 % 9.5960 9.5009 6,101,701,575.60
K-ALLGR-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า 26/09/2566 9.5014 -0.0454 | 0.4756 % 9.5015 9.5014 86,693,390.86
K-ALLRD-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 26/09/2566 9.2713 -0.0229 | 0.2464 % 9.3178 9.2713 1,923,745,999.23
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 28/09/2566 28.4324 -0.1145 | 0.4011 % 28.4325 28.4324 7,429,161,179.32
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 28/09/2566 79.3537 -0.8335 | 1.0394 % 79.3538 78.5602 1,621,942,602.23
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 27/09/2566 9.1234 +0.0070 | 0.0768 % 9.1691 9.0778 222,156,208.70
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 27/09/2566 10.0695 +0.0045 | 0.0447 % 10.1199 10.0192 102,671,466.54
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 27/09/2566 10.1606 +0.0010 | 0.0098 % 10.2115 10.1098 38,938,833.99
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 27/09/2566 9.2920 +0.0074 | 0.0797 % 9.3386 9.2455 335,069,794.89
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 28/09/2566 84.5882 -0.8017 | 0.9389 % 84.5883 84.5882 13,772,646,970.62
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
27/09/2566 11.1594 -0.0260 | 0.2324 % 11.3269 11.1594 4,193,170,530.28
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
27/09/2566 11.1523 -0.0260 | 0.2326 % 11.3197 11.1523 4,557,616,699.33
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
27/09/2566 9.7808 -0.0231 | 0.2356 % 9.7809 9.7808 242,640,125.73
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
27/09/2566 10.9776 -0.0256 | 0.2327 % 10.9777 10.9776 1,934,824,312.40
K-GPA22A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2566 9.6448 -0.1916 | 1.9479 % N/A N/A 1,024,801,138.66
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
28/09/2566 16.7079 -0.0170 | 0.1016 % 16.7915 16.7079 4,388,661,413.20
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
28/09/2566 20.6306 -0.0424 | 0.2051 % 20.7339 20.6306 3,465,809,787.60
K-PROPI-A(D) กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 28/09/2566 8.2004 -0.0565 | 0.6843 % 8.2825 8.2004 13,236,010,154.04
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ 28/09/2566 7.9056 -0.0542 | 0.6809 % 7.9057 7.9056 389,325,274.28
KTFT6 กองทุนเปิดเค ไทย เฟล็กซิเบิ้ล ทริกเกอร์ 6 28/09/2566 9.4276 -0.0510 | 0.5381 % N/A N/A 367,582,944.77
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 28/09/2566 28.0915 -0.1799 | 0.6363 % 28.2321 27.9510 203,519,692.24
WP-BALANCED กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ 27/09/2566 9.0643 +0.0063 | 0.0696 % 9.1097 9.0643 564,405,544.54
WP-LIGHT กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์ 27/09/2566 9.5123 -0.0027 | 0.0284 % 9.5600 9.5123 137,801,917.02
WP-SPARK กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค 27/09/2566 9.0789 +0.0098 | 0.1081 % 9.1244 9.0789 129,915,119.19
WP-SPEEDUP กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ 27/09/2566 8.4113 +0.0142 | 0.1691 % 8.4535 8.4113 768,389,246.34
WP-ULTIMATE กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท 27/09/2566 8.6093 +0.0131 | 0.1524 % 8.6524 8.6093 301,464,827.75

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน