ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 22/04/2567 13.5578 +0.0023 | 0.0170 % 13.5579 13.5578 55,213,508,451.81
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 22/04/2567 73.6882 +1.2960 | 1.7902 % 73.6883 72.9513 1,441,184,560.63
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 22/04/2567 14.9181 +0.0001 | 0.0007 % 14.9182 14.9181 11,301,663,900.16
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 22/04/2567 10.0606 +0.1726 | 1.7456 % 10.0607 10.0606 1,971,590,189.54
K-TNZ-ThaiESG กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน 22/04/2567 9.6068 +0.1368 | 1.4446 % 9.6069 9.6068 1,430,604,387.46

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน