ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.7043 -0.0050 | 0.0467 % 10.7579 10.7043 135,545,813.46
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 22/03/2566 13.3264 +0.0003 | 0.0023 % 13.3265 13.3264 90,837,846,266.65
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 22/03/2566 82.9908 +0.4157 | 0.5034 % 82.9909 82.1609 1,722,895,808.57
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 22/03/2566 14.7248 +0.0023 | 0.0156 % 14.7249 14.7248 11,152,331,306.18
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 22/03/2566 11.7653 +0.0497 | 0.4242 % 11.7654 11.7653 2,311,452,584.87

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน