ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 01/07/2565 10.4199 -0.0443 | 0.4233 % 10.4721 10.4199 163,312,344.26
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 04/07/2565 13.2684 +0.0004 | 0.0030 % 13.2685 13.2684 113,109,686,293.08
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 04/07/2565 82.3818 -0.9952 | 1.1936 % 82.3819 81.5580 1,711,807,675.39
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 04/07/2565 14.5405 +0.0061 | 0.0420 % 14.5406 14.5405 10,793,395,305.84
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 04/07/2565 11.9499 -0.1305 | 1.0803 % 11.9500 11.9499 2,349,859,211.50

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน