ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 08/12/2565 10.6924 +0.0142 | 0.1330 % 10.7460 10.6924 145,253,336.63
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 09/12/2565 13.2955 +0.0010 | 0.0075 % 13.2956 13.2955 110,901,121,906.47
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 09/12/2565 84.9563 -0.0014 | 0.0016 % 84.9564 84.1067 1,755,635,999.88
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 09/12/2565 14.6630 -0.0074 | 0.0504 % 14.6631 14.6630 10,904,056,870.68
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 09/12/2565 12.2220 +0.0023 | 0.0188 % 12.2221 12.2220 2,401,256,352.88

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน