ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/09/2563 9.9179 -0.0326 | 0.3276 % 9.9676 9.9179 462,263,871.33
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 29/09/2563 13.2038 +0.0001 | 0.0008 % 13.2039 13.2038 63,827,942,032.44
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 29/09/2563 17.8826 -0.0002 | 0.0011 % 17.8827 17.8826 7,574,626,155.92
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 29/09/2563 59.0776 -0.3929 | 0.6607 % 59.0777 58.4868 1,399,074,097.75
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 29/09/2563 12.7817 -0.0010 | 0.0078 % 12.7818 12.7817 46,557,101,007.76
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 29/09/2563 14.6445 -0.0009 | 0.0061 % 14.6446 14.6445 10,638,949,121.37
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 29/09/2563 10.1018 -0.0478 | 0.4710 % N/A N/A 1,997,909,307.67

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน