ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 09/04/2564 9.5475 -0.0466 | 0.4857 % 9.5953 9.5475 313,777,909.32
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 12/04/2564 13.2231 +0.0001 | 0.0008 % 13.2232 13.2231 51,769,068,914.24
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 12/04/2564 18.0758 -0.0004 | 0.0022 % 18.0759 18.0758 6,302,896,023.95
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 12/04/2564 75.5168 -1.3166 | 1.7136 % 75.5169 74.7616 1,630,958,152.31
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 12/04/2564 12.8868 +0.0014 | 0.0109 % 12.8869 12.8868 46,405,770,501.98
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 12/04/2564 14.6832 -0.0011 | 0.0075 % 14.6833 14.6832 10,974,712,917.72
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 12/04/2564 11.6186 -0.1962 | 1.6606 % 11.6187 11.6186 2,292,198,701.20

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน