ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/10/2564 10.0879 +0.0601 | 0.5993 % 10.1384 10.0879 263,902,543.03
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 21/10/2564 13.2402 +0.0002 | 0.0015 % 13.2403 13.2402 52,668,369,619.91
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 21/10/2564 18.1777 +0.0050 | 0.0275 % 18.1778 18.1777 8,649,131,903.04
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 21/10/2564 84.5055 +0.2967 | 0.3523 % 84.5056 83.6604 1,748,087,944.10
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
แนะนำ
21/10/2564 12.9155 +0.0128 | 0.0992 % 12.9156 12.9155 56,757,870,764.23
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2564 14.7121 +0.0082 | 0.0558 % 14.7122 14.7121 10,886,298,917.63
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 21/10/2564 12.6675 +0.0300 | 0.2374 % 12.6676 12.6675 2,494,100,103.64

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน