ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 22/09/2566 13.4146 +0.0006 | 0.0045 % 13.4147 13.4146 70,428,822,894.50
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 22/09/2566 81.5482 +0.4258 | 0.5249 % 81.5483 80.7327 1,666,797,439.93
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 22/09/2566 14.6420 -0.0065 | 0.0444 % 14.6421 14.6420 10,882,374,961.11
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 22/09/2566 11.2908 +0.0587 | 0.5226 % 11.2909 11.2908 2,215,919,441.37

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน