ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AB22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A 22/04/2567 9.6564 +0.0005 | 0.0052 % N/A 9.6564 944,418,175.19
K-AB22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B 22/04/2567 9.4806 +0.0007 | 0.0074 % N/A 9.4806 358,381,470.96
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 19/04/2567 10.2276 +0.0017 | 0.0166 % 10.2788 10.2276 172,992,537.08
K-AHYA-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/04/2567 7.7906 +0.0015 | 0.0193 % N/A 7.7906 1,336,621,349.65
K-AHYB-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/04/2567 8.7669 +0.0022 | 0.0251 % N/A 8.7669 1,298,495,827.85
K-AHYC-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/04/2567 8.0983 +0.0021 | 0.0259 % N/A 8.0983 1,091,702,707.66
K-AHYD-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ D ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/04/2567 9.8510 +0.0017 | 0.0173 % N/A 9.8510 1,034,824,441.47
K-AHY-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/04/2567 8.9213 +0.0018 | 0.0202 % 8.9214 8.9213 1,625,907,069.56
K-APB-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 18/04/2567 9.1324 +0.0058 | 0.0636 % 9.1782 9.1324 2,780,046,427.06
K-DFIXED กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้ 22/04/2567 10.3170 +0.0002 | 0.0019 % 10.3171 10.3170 251,582,143.20
K-FI22G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022G 22/04/2567 9.7516 +0.0006 | 0.0062 % N/A 9.7516 653,878,626.02
K-FI22H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022H 22/04/2567 9.7511 +0.0007 | 0.0072 % N/A 9.7511 470,551,400.28
K-FI22I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022I 22/04/2567 9.8837 +0.0006 | 0.0061 % N/A 9.8837 709,132,756.87
K-FI22J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022J 22/04/2567 9.8758 +0.0006 | 0.0061 % N/A 9.8758 496,644,180.04
K-FIXED-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 22/04/2567 13.2532 -0.0007 | 0.0053 % 13.2533 13.2532 37,527,172,494.35
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
22/04/2567 10.9750 -0.0001 | 0.0009 % 10.9751 10.9750 16,482,718,265.17
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
22/04/2567 10.9681 -0.0002 | 0.0018 % 10.9682 10.9681 1,789,719,738.23
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 19/04/2567 9.8652 +0.0004 | 0.0041 % 9.8653 9.8652 1,237,302,579.41
K-FIXED-Z กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 22/04/2567 13.3743 -0.0002 | 0.0015 % 13.3744 13.3743 2,664,270,212.45
K-GB-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/04/2567 8.9308 -0.0015 | 0.0168 % 8.9756 8.9308 1,166,136,650.32
K-GB-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-C ชนิดสะสมมูลค่า 19/04/2567 8.9481 -0.0015 | 0.0168 % 8.9482 8.9481 12,125,768.29
K-GDBOND-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
19/04/2567 8.6457 -0.0069 | 0.0797 % 8.6890 8.6457 1,297,838,121.31
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า 19/04/2567 11.6475 -0.0092 | 0.0789 % 11.8223 11.6475 3,648,738,896.76
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 19/04/2567 11.6379 -0.0092 | 0.0790 % 11.8126 11.6379 4,145,221,110.40
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/04/2567 10.2203 -0.0087 | 0.0851 % 10.2204 10.2203 404,251,770.80
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม 19/04/2567 11.4576 -0.0091 | 0.0794 % 11.4577 11.4576 2,298,463,286.04
K-GINFRA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/04/2567 8.6428 +0.0694 | 0.8095 % 8.7725 8.6428 614,678,792.55
K-GINFRA-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 19/04/2567 8.1873 +0.0656 | 0.8077 % 8.1874 8.1873 8.74
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/04/2567 7.4678 +0.0088 | 0.1180 % 7.5799 7.4678 103,186,467.05
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/04/2567 6.9923 +0.0083 | 0.1188 % 7.0973 6.9923 332,911,282.18
K-PROPI-A(D) กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
22/04/2567 8.2805 +0.0310 | 0.3758 % 8.3634 8.2805 12,045,569,830.36

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน