ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AB22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A 29/11/2566 9.5404 +0.0056 | 0.0587 % N/A 9.5404 982,656,314.75
K-AB22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B 29/11/2566 9.3635 +0.0056 | 0.0598 % N/A 9.3635 395,855,701.54
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 29/11/2566 10.1030 +0.0246 | 0.2441 % 10.1536 10.1030 192,084,808.61
K-AHYA-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/11/2566 7.2038 -0.0036 | 0.0499 % N/A 7.2038 1,287,475,211.92
K-AHYB-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/11/2566 8.0166 -0.0026 | 0.0324 % N/A 8.0166 1,213,024,562.96
K-AHYC-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/11/2566 7.3891 -0.0020 | 0.0271 % N/A 7.3891 1,049,233,718.31
K-AHYD-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ D ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/11/2566 9.0067 -0.0041 | 0.0455 % N/A 9.0067 1,098,517,829.51
K-AHY-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/11/2566 8.2468 -0.0018 | 0.0218 % 8.2469 8.2468 1,548,183,122.59
K-APB-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 28/11/2566 8.4509 +0.0161 | 0.1909 % 8.4933 8.4509 2,265,302,937.46
K-DFIXED กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้ 29/11/2566 10.2015 +0.0053 | 0.0520 % 10.2016 10.2015 236,919,649.28
K-FI22G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022G 29/11/2566 9.6319 +0.0058 | 0.0603 % N/A 9.6319 750,085,435.01
K-FI22H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022H 29/11/2566 9.6312 +0.0058 | 0.0603 % N/A 9.6312 546,581,499.76
K-FI22I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022I 29/11/2566 9.7634 +0.0059 | 0.0605 % N/A 9.7634 837,890,646.67
K-FI22J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022J 29/11/2566 9.7551 +0.0058 | 0.0595 % N/A 9.7551 567,191,684.31
K-FIXED-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
29/11/2566 13.1002 +0.0073 | 0.0558 % 13.1003 13.1002 30,454,747,461.45
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
29/11/2566 10.8565 +0.0089 | 0.0820 % 10.8566 10.8565 14,358,259,681.55
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
29/11/2566 10.8503 +0.0089 | 0.0821 % 10.8504 10.8503 1,446,752,351.90
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ
แนะนำ
29/11/2566 9.7654 +0.0304 | 0.3123 % 9.7655 9.7654 1,255,379,314.69
K-FIXED-Z กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 29/11/2566 13.1966 +0.0075 | 0.0569 % 13.1967 13.1966 2,564,226,170.49
K-GB-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 29/11/2566 8.8208 +0.0521 | 0.5942 % 8.8650 8.8208 529,018,036.83
K-GB-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-C ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 8.8390 +0.0522 | 0.5941 % 8.8391 8.8390 21,158,729.08
K-GDBOND-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 8.4062 +0.0579 | 0.6936 % 8.4483 8.4062 906,701,487.92
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
29/11/2566 11.3103 +0.0716 | 0.6371 % 11.4801 11.3103 4,126,038,761.70
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
29/11/2566 11.3027 +0.0715 | 0.6366 % 11.4723 11.3027 4,505,879,448.01
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
29/11/2566 9.9194 +0.0612 | 0.6208 % 9.9195 9.9194 267,241,569.98
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
29/11/2566 11.1260 +0.0704 | 0.6368 % 11.1261 11.1260 2,022,524,336.71
K-GINFRA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 29/11/2566 8.9305 +0.0447 | 0.5030 % 9.0646 8.9305 719,813,146.78
K-GINFRA-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 9.0960 +0.0469 | 0.5183 % 9.0961 9.0960 9.71
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 7.6722 +0.1153 | 1.5258 % 7.7874 7.6722 112,524,968.56
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 29/11/2566 7.1836 +0.1079 | 1.5249 % 7.2915 7.1836 341,738,533.17
K-PROPI-A(D) กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 29/11/2566 8.3247 +0.0379 | 0.4574 % 8.4080 8.3247 13,202,897,416.10

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน