ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 30/12/2562 10.0919 +0.0833 | 0.8323 % N/A N/A 3,442,931,878.99
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 22/01/2563 10.1667 +0.0078 | 0.0768 % 10.2176 10.1667 612,445,415.25
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 21/01/2563 11.0953 +0.0131 | 0.1182 % 11.1509 11.0953 2,690,746,879.79
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 23/01/2563 12.7162 +0.0015 | 0.0118 % 12.7163 12.7162 55,281,404,563.09
K-FIXEDPLUS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
แนะนำ
23/01/2563 10.5983 +0.0015 | 0.0142 % 10.5984 10.5983 31,129,008,247.80
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 22/01/2563 10.1115 +0.0035 | 0.0346 % 10.1116 10.1115 3,318,450,445.65
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 22/01/2563 9.8693 +0.0127 | 0.1288 % 9.9187 9.8693 244,070,252.96
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
22/01/2563 11.6644 +0.0283 | 0.2432 % 11.8395 11.6644 2,195,817,487.10
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
22/01/2563 11.6641 +0.0282 | 0.2424 % 11.8392 11.6641 5,733,469,775.06
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 22/01/2563 11.2730 +0.0789 | 0.7048 % 11.4422 11.2730 942,534,367.17
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 22/01/2563 10.2466 +0.0420 | 0.4116 % 10.4004 10.2466 348,431,402.70
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2562 10.3366 +0.1074 | 1.0499 % N/A N/A 2,988,137,207.39
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2562 10.0488 +0.0811 | 0.8136 % N/A N/A 2,561,747,118.40
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 21/01/2563 9.9212 -0.0237 | 0.2383 % 10.0701 9.9212 3,627,400,197.30
K-PROP กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 23/01/2563 11.1350 -0.0033 | 0.0296 % 11.2465 11.1350 34,281,759,231.28

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน