ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AB22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A 02/02/2566 9.4065 +0.0016 | 0.0170 % N/A 9.4065 1,227,667,138.43
K-AB22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B 02/02/2566 9.2330 +0.0015 | 0.0162 % N/A 9.2330 473,366,176.33
KAB24A-UI กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 8.9996 +0.2725 | 3.1225 % N/A N/A 1,692,495,261.84
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 01/02/2566 10.1455 +0.0087 | 0.0858 % 10.1963 10.1455 236,312,645.83
K-AHYA-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 7.1322 +0.0154 | 0.2164 % N/A 7.1322 1,589,199,536.36
K-AHYB-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 7.8978 +0.0524 | 0.6679 % N/A 7.8978 1,472,114,621.64
K-AHYC-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 7.2808 +0.0473 | 0.6539 % N/A 7.2808 1,337,483,148.58
K-AHY-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 8.1750 +0.0159 | 0.1949 % N/A 8.1750 1,857,788,197.93
K-APB-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 31/01/2566 9.0056 +0.0038 | 0.0422 % 9.0507 9.0056 2,360,902,735.40
K-DFIXED กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้ 02/02/2566 10.0700 +0.0023 | 0.0228 % 10.0701 10.0700 285,638,889.32
K-FI22G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022G 02/02/2566 9.4989 +0.0015 | 0.0158 % N/A 9.4989 1,043,844,039.04
K-FI22H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022H 02/02/2566 9.4951 +0.0016 | 0.0169 % N/A 9.4951 877,531,805.21
K-FI22I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022I 02/02/2566 9.6316 +0.0016 | 0.0166 % N/A 9.6316 1,119,685,674.95
K-FI22J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022J 02/02/2566 9.6261 +0.0016 | 0.0166 % N/A 9.6261 828,863,367.61
K-FIXED-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 02/02/2566 12.9641 +0.0061 | 0.0471 % 12.9642 12.9641 35,394,919,612.63
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 02/02/2566 10.7498 +0.0051 | 0.0475 % 10.7499 10.7498 17,815,734,772.64
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม 02/02/2566 10.7466 +0.0052 | 0.0484 % 10.7467 10.7466 1,309,524,148.20
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 01/02/2566 9.8408 +0.0129 | 0.1313 % 9.8409 9.8408 1,513,870,474.95
K-FIXED-Z กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 02/02/2566 13.0126 +0.0062 | 0.0477 % 13.0127 13.0126 856,417,729.55
K-GB-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 01/02/2566 9.1173 +0.0175 | 0.1923 % 9.1630 9.1173 368,533,578.78
K-GB-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-C ชนิดสะสมมูลค่า 01/02/2566 9.1287 +0.0178 | 0.1954 % 9.1288 9.1287 102.65
K-GDBOND-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 01/02/2566 8.6837 +0.0100 | 0.1153 % 8.7272 8.6837 702,469,959.09
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
01/02/2566 11.6006 +0.0391 | 0.3382 % 11.7747 11.6006 5,081,807,561.17
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
01/02/2566 11.5968 +0.0390 | 0.3374 % 11.7709 11.5968 5,041,645,517.49
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
01/02/2566 10.1652 +0.0350 | 0.3455 % 10.1653 10.1652 171,298,099.65
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
01/02/2566 11.4138 +0.0385 | 0.3385 % 11.4139 11.4138 1,921,102,257.19
K-GINFRA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 01/02/2566 9.7525 +0.0796 | 0.8229 % 9.8989 9.7525 844,977,582.74
K-GINFRA-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 01/02/2566 9.7611 +0.0843 | 0.8712 % 9.7612 9.7611 10.42
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 01/02/2566 8.6965 +0.1081 | 1.2587 % 8.8270 8.6965 117,066,125.27
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 01/02/2566 8.1435 +0.1012 | 1.2583 % 8.2658 8.1435 370,709,784.44
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 04/01/2566 10.2144 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.2144 200,906,431.22
K-PROPI-A(D) กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 02/02/2566 9.4955 +0.0690 | 0.7320 % 9.5906 9.4955 16,389,757,112.50

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน