ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 17/01/2562 9.5359 -0.0154 | 0.1612 % 9.5837 9.5359 1,440,865,506.54
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 16/01/2562 9.5834 +0.0279 | 0.2920 % 9.6314 9.5834 1,292,303,465.87
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 18/01/2562 12.2816 -0.0012 | 0.0098 % 12.2817 12.2816 50,143,194,332.17
K-FIXEDPLUS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
แนะนำ
18/01/2562 10.2425 -0.0007 | 0.0068 % 10.2426 10.2425 10,456,114,867.97
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 17/01/2562 9.2733 +0.0018 | 0.0194 % 9.3198 9.2733 179,141,605.17
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
17/01/2562 10.6514 -0.0064 | 0.0600 % 10.8113 10.6514 396,526,613.72
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
17/01/2562 10.6518 -0.0064 | 0.0600 % 10.8117 10.6518 7,201,259,462.52
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 17/01/2562 9.7629 +0.0077 | 0.0789 % 9.9094 9.7629 1,221,842,322.31
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 17/01/2562 9.5683 +0.0098 | 0.1025 % 9.7119 9.5683 390,522,692.51
K-PROP กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 18/01/2562 10.6157 +0.0143 | 0.1349 % 10.7220 10.6157 12,990,701,909.41

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน