ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 19/07/2562 9.9143 +0.0082 | 0.0828 % 9.9640 9.9143 1,172,509,282.91
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 18/07/2562 10.5619 -0.0137 | 0.1295 % 10.6148 10.5619 908,234,738.30
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 22/07/2562 12.4943 -0.0009 | 0.0072 % 12.4944 12.4943 45,445,489,448.73
K-FIXEDPLUS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
แนะนำ
22/07/2562 10.4171 -0.0013 | 0.0125 % 10.4172 10.4171 12,632,702,176.54
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 19/07/2562 9.7433 +0.0041 | 0.0421 % 9.7921 9.7433 210,999,404.99
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
19/07/2562 11.2919 +0.0129 | 0.1144 % 11.4614 11.2919 1,268,273,185.74
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
19/07/2562 11.2922 +0.0130 | 0.1153 % 11.4617 11.2922 6,307,107,652.93
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 19/07/2562 10.8530 +0.0550 | 0.5094 % 11.0159 10.8530 1,038,548,555.82
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 19/07/2562 10.0712 +0.0533 | 0.5320 % 10.2224 10.0712 354,024,964.66
K-PROP กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 22/07/2562 11.2732 -0.0085 | 0.0753 % 11.3860 11.2732 21,962,348,698.47

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน