ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AB22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A 13/05/2565 9.3372 +0.0000 | 0.0000 % N/A 9.3372 2,432,968,701.59
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 29/04/2565 9.0520 -0.1117 | 1.2189 % N/A N/A 864,824,564.50
KAB24A-UI กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 8.9004 -0.1362 | 1.5072 % N/A N/A 1,713,339,254.50
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 12/05/2565 10.0145 -0.0008 | 0.0080 % 10.0647 10.0145 254,330,788.05
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 11/05/2565 9.2597 -0.0021 | 0.0227 % 9.3061 9.2597 1,760,303,096.71
K-CBOND-A กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
13/05/2565 18.0026 -0.0042 | 0.0233 % 18.0027 18.0026 9,134,289,135.52
K-CBOND-Z กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
แนะนำ
13/05/2565 18.0123 -0.0040 | 0.0222 % 18.0124 18.0123 353,578,769.06
K-DFIXED กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้ 13/05/2565 9.8941 -0.0010 | 0.0101 % 9.8942 9.8941 433,302,257.46
KFF21J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021J 12/01/2565 9.7491 +0.0343 | 0.3531 % N/A 9.7491 4,574,238,227.70
KFF21K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021K 12/01/2565 9.7441 +0.0338 | 0.3481 % N/A 9.7441 4,566,782,562.93
KFF22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022A 10/02/2565 9.5928 +0.1326 | 1.4017 % N/A 9.5928 4,505,692,189.25
KFF22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022B 10/02/2565 9.5840 +0.1322 | 1.3987 % N/A 9.5840 4,409,694,829.33
KFF22C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C 14/03/2565 9.5786 -0.1398 | 1.4385 % N/A 9.5786 3,209,301,790.16
KFF22D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022D 14/03/2565 9.5790 -0.1303 | 1.3420 % N/A 9.5790 3,226,299,667.51
KFF22E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022E 11/04/2565 9.5908 -0.0059 | 0.0615 % N/A 9.5908 3,941,556,393.54
KFF22F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022F 11/04/2565 9.5917 -0.0079 | 0.0823 % N/A 9.5917 3,935,885,992.95
KFF22I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022I 29/04/2565 9.5377 +0.0035 | 0.0367 % N/A N/A 4,118,879,249.88
KFF22J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022J 29/04/2565 9.5247 -0.0008 | 0.0084 % N/A N/A 3,841,596,572.41
KFF22K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022K 29/04/2565 9.4771 -0.0040 | 0.0422 % N/A N/A 2,403,101,550.55
KFF22L กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022L 29/04/2565 9.4516 -0.0195 | 0.2059 % N/A N/A 1,870,924,572.42
K-FI22G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022G 13/05/2565 9.4318 +0.0000 | 0.0000 % N/A 9.4318 3,010,182,787.88
K-FI22H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022H 13/05/2565 9.4219 +0.0001 | 0.0011 % N/A 9.4219 2,801,596,900.28
K-FIXED-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
13/05/2565 12.6196 +0.0049 | 0.0388 % 12.6197 12.6196 41,534,896,846.80
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 13/05/2565 10.4448 +0.0033 | 0.0316 % 10.4449 10.4448 23,352,119,123.75
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม 13/05/2565 10.4430 +0.0033 | 0.0316 % 10.4431 10.4430 853,156,922.52
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 12/05/2565 9.8238 -0.0029 | 0.0295 % 9.8239 9.8238 1,746,571,039.76
K-FIXED-Z กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
แนะนำ
13/05/2565 12.6266 +0.0051 | 0.0404 % 12.6267 12.6266 85,688,256.73
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 12/05/2565 9.5336 +0.0464 | 0.4891 % 9.5814 9.5336 273,714,439.80
K-GDBOND กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ 12/05/2565 8.9810 +0.0171 | 0.1908 % 9.0260 8.9810 732,676,155.40
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
12/05/2565 11.7744 -0.0832 | 0.7017 % 11.8922 11.7744 5,955,635,678.11
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
12/05/2565 11.7744 -0.0831 | 0.7008 % 11.8922 11.7744 5,255,403,066.22
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
12/05/2565 11.5864 -0.0818 | 0.7011 % 11.5865 11.5864 1,439,416,794.64
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 12/05/2565 9.9853 -0.1941 | 1.9068 % 10.1352 9.9853 933,687,600.16
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 12/05/2565 9.1563 -0.2290 | 2.4400 % 9.2937 9.1563 148,838,798.66
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 12/05/2565 8.5742 -0.2144 | 2.4395 % 8.7029 8.5742 399,927,507.41
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/05/2565 8.4948 -0.1409 | 1.6316 % N/A 8.3886 2,198,307,080.78
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 05/05/2565 7.6603 -0.0504 | 0.6536 % N/A 7.6603 1,830,020,113.20
KHY24A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 05/05/2565 8.6553 -0.0470 | 0.5401 % N/A 8.6553 1,806,892,524.64
KHY24B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 05/05/2565 8.0232 -0.0443 | 0.5491 % N/A 8.0232 1,570,387,566.44
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/05/2565 9.8228 +0.1875 | 1.9460 % 9.9702 9.8228 2,893,636,166.98
K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 13/05/2565 9.1001 +0.0925 | 1.0269 % 9.1912 9.1001 16,599,718,527.44

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน