ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 02/08/2564 14.3330 -0.0073 | 0.0509 % 14.4764 14.3330 14,376,770.76
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 02/08/2564 15.4865 -0.0011 | 0.0071 % 15.4866 15.4478 187,540,934.48
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 02/08/2564 17.2809 -0.0020 | 0.0116 % 17.2810 17.2377 148,171,089.36
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 02/08/2564 20.3031 -0.0065 | 0.0320 % 20.3032 20.2523 305,464,924.09
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 02/08/2564 22.2497 -0.0099 | 0.0445 % 22.2498 22.1941 468,739,879.19
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 02/08/2564 14.5184 +0.0042 | 0.0289 % 14.6637 14.5184 6,349,255.66
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 02/08/2564 10.1861 +0.0675 | 0.6671 % 10.3390 10.1861 187,448,835.02
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 30/07/2564 12.6458 -0.0732 | 0.5755 % 12.8356 12.6458 996,316,365.03
K-ASIACV กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
29/07/2564 9.5172 +0.3083 | 3.3478 % 9.6601 9.5172 3,118,344,592.44
K-ASIAX กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ 30/07/2564 9.5237 -0.0508 | 0.5306 % 9.5381 9.5094 140,579,837.76
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน
แนะนำ
30/07/2564 8.9927 -0.2109 | 2.2915 % 9.1277 8.9927 3,383,818,642.17
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
30/07/2564 15.7028 -0.1965 | 1.2359 % 15.9384 15.7028 10,004,114,113.55
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 30/07/2564 23.4885 -0.0475 | 0.2018 % 23.8409 23.4885 11,211,166,902.00
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 30/07/2564 23.4739 -0.0475 | 0.2019 % 23.4740 23.4739 2,367,427,943.49
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
30/07/2564 9.9372 -0.2086 | 2.0560 % 10.0864 9.9372 2,618,012,868.11
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
30/07/2564 9.8259 -0.2063 | 2.0564 % 9.9734 9.8259 20,823,653,307.44
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
30/07/2564 9.9246 -0.2093 | 2.0653 % 9.9247 9.9246 2,719,906,989.29
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
30/07/2564 9.9945 -0.2099 | 2.0570 % 9.9946 9.9945 112,514,032.82
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
02/08/2564 14.0101 +0.4201 | 3.0912 % 14.0312 13.9891 2,155,421,877.89
K-CLIMATE กองทุนเปิดเค Climate Transition 29/07/2564 12.6368 +0.1798 | 1.4434 % 12.8265 12.6368 2,244,710,467.59
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 02/08/2564 16.2931 +0.0053 | 0.0325 % 16.4561 16.2931 12,238,763.93
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/08/2564 30.5718 +0.0182 | 0.0596 % 30.8776 30.5718 1,502,034.42
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 02/08/2564 15.1383 +0.0374 | 0.2477 % 15.2898 15.1383 3,194,903,344.73
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 30/07/2564 15.8641 -0.0461 | 0.2898 % 16.1022 15.8641 4,631,723,860.84
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 29/07/2564 10.9833 +0.1395 | 1.2864 % 11.1482 10.9833 212,021,078.51
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 30/07/2564 13.9418 -0.0435 | 0.3110 % 14.1510 13.9418 2,151,426,533.36
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 30/07/2564 14.9209 -0.0836 | 0.5572 % 14.9434 14.8985 1,233,970,732.58
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 02/08/2564 76.3517 -0.1276 | 0.1668 % 76.3518 75.5882 1,584,630,587.76
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 30/07/2564 12.1351 -0.0977 | 0.7987 % 12.1959 12.0744 236,842,146.16
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 30/07/2564 11.1752 -0.0504 | 0.4490 % 11.2312 11.1193 79,710,369.20
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 30/07/2564 10.7466 -0.0156 | 0.1450 % 10.8004 10.6929 47,682,596.51
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 30/07/2564 12.6256 -0.1152 | 0.9042 % 12.6888 12.5625 371,069,460.29
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
แนะนำ
30/07/2564 13.2000 -0.0217 | 0.1641 % 13.3981 13.2000 14,106,690,240.58
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 30/07/2564 12.2898 -0.0928 | 0.7494 % 12.4742 12.2898 1,307,116,110.74
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/07/2564 10.8121 +0.0914 | 0.8526 % 10.9744 10.8121 3,267,909,510.35
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 30/07/2564 11.6923 -0.0737 | 0.6264 % 11.8678 11.6923 1,727,736,431.04
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 02/08/2564 15.0544 +0.0445 | 0.2965 % 15.2050 15.0544 1,776,431.55
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 29/07/2564 12.0304 +0.1458 | 1.2268 % 12.2110 12.0304 3,027,904,988.02
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 29/07/2564 10.2344 +0.0022 | 0.0215 % N/A 10.2344 1,511,061,902.97
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 29/07/2564 10.0702 +0.0018 | 0.0179 % N/A 10.0702 1,502,796,451.29
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 30/07/2564 15.4255 -0.0469 | 0.3031 % 15.6570 15.4255 1,663,838,231.65
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 30/07/2564 11.7510 -0.0054 | 0.0459 % 11.9274 11.7510 1,510,268,470.71
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 30/07/2564 14.3701 +0.0153 | 0.1066 % 14.3918 14.3485 620,234,972.87
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 30/07/2564 10.6308 -0.0987 | 0.9199 % 10.7904 10.6308 2,150,968,742.52
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 02/08/2564 14.8763 +0.2989 | 2.0504 % 14.8987 14.8540 439,104,878.89
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 02/08/2564 16.9561 +0.0002 | 0.0012 % 17.1258 16.9561 1,168,317,896.02
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/08/2564 13.3320 +0.0083 | 0.0623 % 13.4654 13.3320 1,208,863.75
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 02/08/2564 10.3079 -0.0474 | 0.4577 % 10.4111 10.3079 92,760,544.42
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/08/2564 10.2171 -0.0429 | 0.4181 % 10.3194 10.2171 743,910.98
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2 02/08/2564 16.9084 +0.0007 | 0.0041 % 16.9930 16.9084 1,482,559,844.30
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3 02/08/2564 21.0347 -0.0005 | 0.0024 % 21.1400 21.0347 1,610,234,897.13
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/08/2564 10.7990 +0.0423 | 0.3932 % 10.8099 10.7882 3,925,199.23
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 02/08/2564 6.9434 +0.0046 | 0.0663 % 7.0129 6.9434 580,237,725.36
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 30/07/2564 13.0947 -0.2270 | 1.7040 % 13.2912 13.0947 1,211,450,785.15
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 02/08/2564 30.6697 +0.1198 | 0.3921 % 30.7005 30.6390 6,804,804,720.86
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 29/07/2564 11.4116 +0.0149 | 0.1307 % 11.4973 11.4116 5,104,611,760.52
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
02/08/2564 39.1613 +0.0777 | 0.1988 % 39.3572 39.1613 1,678,959,356.83
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
02/08/2564 39.1032 +0.0778 | 0.1994 % 39.2988 39.1032 2,208,548,337.59
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
02/08/2564 37.7577 +0.0750 | 0.1990 % 37.9466 37.7577 1,192,113,293.69
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
02/08/2564 39.1681 +0.0785 | 0.2008 % 39.1682 39.1681 435,782,516.68
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 02/08/2564 38.8421 +0.0748 | 0.1929 % 39.2306 38.8421 474,322,030.14
K-SUSTAIN-UI กองทุนเปิดเค Sustainable Long-Short ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/07/2564 9.8582 -0.0274 | 0.2772 % 9.9322 9.8582 401,056,181.34
K-US500X กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ 30/07/2564 10.0414 -0.0494 | 0.4896 % 10.0566 10.0263 490,516,821.73
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 30/07/2564 28.8361 -0.4432 | 1.5137 % 29.2687 28.8361 3,775,238,771.04
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 30/07/2564 25.5681 -0.3930 | 1.5138 % 25.9517 25.5681 9,023,324,722.72
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 30/07/2564 11.4415 -0.1757 | 1.5124 % 11.4416 11.4415 681,100,568.86
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 30/07/2564 26.9059 -0.4136 | 1.5139 % 26.9060 26.9059 27,400,417.49
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 30/07/2564 28.1578 -0.1524 | 0.5383 % 28.2001 28.1156 3,268,168,761.56
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 30/07/2564 24.6519 -0.1334 | 0.5382 % 24.6890 24.6149 3,504,694,279.83
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 02/08/2564 5.9681 +0.0201 | 0.3379 % 6.0279 5.9681 2,921,308,085.09
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
แนะนำ
02/08/2564 14.4708 +0.0977 | 0.6797 % 14.6880 14.4708 3,907,596,393.84
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 30/07/2564 12.5421 -0.0741 | 0.5873 % 12.5610 12.5233 3,644,039,781.65
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 02/08/2564 27.3051 -0.0127 | 0.0465 % 27.4417 27.1686 215,557,074.94
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 02/08/2564 6.2973 -0.2692 | 4.0996 % 6.3604 6.2973 296,600,725.43

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน