ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 27/03/2563 14.2944 +0.0023 | 0.0161 % 14.2945 14.2587 190,854,751.49
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 27/03/2563 15.5029 +0.0059 | 0.0381 % 15.5030 15.4641 145,785,371.72
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 27/03/2563 17.2953 +0.0199 | 0.1152 % 17.2954 17.2521 295,002,968.52
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 27/03/2563 18.1824 +0.0300 | 0.1653 % 18.1825 18.1369 480,942,316.77
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 27/03/2563 7.4985 +0.0660 | 0.8880 % 7.6111 7.4985 206,301,634.83
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 26/03/2563 6.5917 +0.3284 | 5.2432 % 6.6907 6.5917 775,564,646.55
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ 26/03/2563 12.3650 +0.1450 | 1.1866 % 12.5506 12.3650 3,321,687,346.21
K-CHANGE กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน 26/03/2563 11.1295 -0.1050 | 0.9346 % 11.2965 11.1295 1,111,092,367.76
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน 26/03/2563 9.1842 +0.1212 | 1.3373 % 9.3221 9.1842 6,758,309,750.26
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 27/03/2563 11.5502 +0.1523 | 1.3362 % 11.5676 11.5329 458,659,642.08
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
27/03/2563 12.4271 +0.0522 | 0.4218 % 12.5515 12.4271 3,024,413,788.84
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 26/03/2563 9.4761 -0.0765 | 0.8008 % 9.6183 9.4761 2,360,048,973.41
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 25/03/2563 8.0503 +0.1559 | 1.9748 % 8.1712 8.0503 171,004,983.41
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 26/03/2563 6.5820 -0.0411 | 0.6206 % 6.6808 6.5820 439,827,168.60
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 26/03/2563 10.0016 +0.1731 | 1.7612 % 10.0167 9.9866 167,110,497.65
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 27/03/2563 50.7955 +0.2362 | 0.4672 % 50.7956 50.2875 1,231,464,985.62
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 26/03/2563 8.3657 +0.1673 | 2.0406 % 8.4076 8.3239 101,581,911.93
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 26/03/2563 8.9011 +0.1025 | 1.1650 % 8.9457 8.8566 34,912,418.60
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 26/03/2563 9.5895 +0.0738 | 0.7756 % 9.6375 9.5416 8,755,160.85
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 26/03/2563 8.3562 +0.1786 | 2.1840 % 8.3981 8.3144 161,089,170.54
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 26/03/2563 10.0226 +0.2472 | 2.5288 % 10.1730 10.0226 5,120,702,417.54
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 26/03/2563 8.1711 +0.2887 | 3.6626 % 8.2938 8.1711 933,506,052.71
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 25/03/2563 9.1921 +0.0531 | 0.5810 % 9.3301 9.1921 8,853,694,232.72
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 26/03/2563 7.7648 +0.3159 | 4.2409 % 7.8814 7.7648 1,418,967,493.31
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 25/03/2563 10.1727 -0.0220 | 0.2158 % 10.3254 10.1727 4,054,138,582.52
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 25/03/2563 10.1297 +0.0222 | 0.2196 % N/A 10.1297 2,075,682,789.44
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 25/03/2563 9.9883 +0.0115 | 0.1153 % N/A 9.9883 2,677,155,262.36
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 26/03/2563 9.0021 -0.1794 | 1.9539 % 9.1372 9.0021 804,785,403.52
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 26/03/2563 6.9882 +0.3402 | 5.1173 % 7.0931 6.9882 1,018,122,543.22
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 26/03/2563 8.5881 +0.7930 | 10.1731 % 8.6011 8.5752 77,001,195.75
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 26/03/2563 8.1196 +0.2742 | 3.4950 % 8.2415 8.1196 2,354,933,639.82
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 27/03/2563 10.9453 +0.3884 | 3.6791 % 10.9618 10.9289 129,389,528.17
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 27/03/2563 9.2229 +0.1849 | 2.0458 % 9.3152 9.2229 1,130,323,850.87
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 27/03/2563 7.5753 +0.1693 | 2.2860 % 7.6512 7.5753 79,073,672.68
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
27/03/2563 14.6210 +0.0368 | 0.2523 % 14.6942 14.6210 1,461,181,361.72
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
27/03/2563 16.3914 +0.0703 | 0.4307 % 16.4735 16.3914 2,017,184,037.45
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 27/03/2563 5.9781 +0.0287 | 0.4824 % 6.0380 5.9781 536,807,901.10
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 26/03/2563 8.8190 +0.3772 | 4.4682 % 8.9514 8.8190 2,395,940,439.41
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 27/03/2563 24.3610 +0.0759 | 0.3125 % 24.3855 24.3366 4,741,746,797.29
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 25/03/2563 11.0271 +0.0093 | 0.0844 % 11.1099 11.0271 9,704,649,651.94
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
27/03/2563 29.5116 +0.1800 | 0.6137 % 29.6593 29.5116 1,032,395,567.19
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
27/03/2563 29.4678 +0.1797 | 0.6136 % 29.6152 29.4678 1,913,658,954.21
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
27/03/2563 29.4689 +0.1797 | 0.6135 % 29.6163 29.4689 1,240,936,322.47
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 27/03/2563 27.9362 +0.1528 | 0.5500 % 28.2157 27.9362 530,939,062.31
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 26/03/2563 14.1333 +0.4970 | 3.6447 % 14.3454 14.1333 518,169,668.56
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 26/03/2563 13.6842 +0.4812 | 3.6446 % 13.8896 13.6842 4,009,621,005.38
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 26/03/2563 14.9437 +0.7834 | 5.5324 % 14.9662 14.9213 1,683,540,263.98
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 26/03/2563 14.2109 +0.7447 | 5.5301 % 14.2323 14.1896 1,587,006,823.01
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 27/03/2563 4.7858 +0.0358 | 0.7537 % 4.8338 4.7858 2,700,400,703.49
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 27/03/2563 7.1035 -0.0511 | 0.7142 % 7.2102 7.1035 416,068,751.94
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 26/03/2563 7.7691 +0.4119 | 5.5986 % 7.7809 7.7574 236,989,980.38
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 27/03/2563 21.3331 +0.0446 | 0.2095 % 21.4399 21.2264 187,239,025.43
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 27/03/2563 4.9193 +0.0204 | 0.4164 % 4.9686 4.9193 249,165,495.68

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน