ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 13/08/2563 14.5804 +0.0890 | 0.6142 % 14.5805 14.5804 1,633,237.51
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 13/08/2563 14.8500 +0.0362 | 0.2444 % 14.8501 14.8129 193,306,691.75
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 13/08/2563 16.3580 +0.0568 | 0.3484 % 16.3581 16.3171 153,020,118.31
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 13/08/2563 18.7528 +0.1068 | 0.5728 % 18.7529 18.7059 288,665,739.44
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 13/08/2563 20.2276 +0.1507 | 0.7506 % 20.2277 20.1770 511,431,845.44
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 13/08/2563 14.4599 +0.0593 | 0.4118 % 14.4600 14.4599 648,723.57
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 13/08/2563 8.5099 +0.1068 | 1.2710 % 8.6377 8.5099 232,682,472.64
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 13/08/2563 8.7855 +0.0674 | 0.7731 % 8.9174 8.7855 1,026,244,877.67
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
11/08/2563 15.5005 -0.0334 | 0.2150 % 15.7331 15.5005 5,472,502,892.50
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 13/08/2563 16.5640 +0.1857 | 1.1338 % 16.8126 16.5640 2,394,391,280.69
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
13/08/2563 16.5642 +0.1857 | 1.1338 % 16.5643 N/A 45,159,149.42
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน 13/08/2563 10.3265 +0.0255 | 0.2475 % 10.4815 10.3265 7,327,811,311.20
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
13/08/2563 13.8333 -0.0931 | 0.6685 % 13.8542 13.8126 710,693,825.61
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 13/08/2563 16.1388 +0.1142 | 0.7127 % 16.1389 16.1388 471,431.15
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 13/08/2563 29.8867 +0.2216 | 0.7470 % 29.8868 29.8867 1,249,148.98
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
13/08/2563 14.9058 +0.1205 | 0.8150 % 15.0550 14.9058 3,492,709,629.99
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน
แนะนำ
13/08/2563 12.1585 +0.1305 | 1.0850 % 12.3410 12.1585 2,727,771,323.47
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 11/08/2563 9.6655 +0.1672 | 1.7603 % 9.8106 9.6655 203,221,126.30
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 13/08/2563 8.9751 +0.0593 | 0.6651 % 9.1098 8.9751 575,002,671.10
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป
แนะนำ
13/08/2563 11.9054 +0.0359 | 0.3025 % 11.9234 11.8875 491,933,461.21
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 13/08/2563 63.4157 +0.8302 | 1.3265 % 63.4158 62.7815 1,520,591,847.30
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 11/08/2563 10.0983 -0.0679 | 0.6679 % 10.1489 10.0478 119,219,503.48
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 11/08/2563 10.2247 +0.0107 | 0.1048 % 10.2759 10.1736 35,647,202.03
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 11/08/2563 10.3150 -0.0070 | 0.0678 % 10.3667 10.2634 8,117,069.25
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 11/08/2563 10.4924 -0.0915 | 0.8645 % 10.5450 10.4399 193,565,364.87
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 13/08/2563 11.9445 +0.0309 | 0.2594 % 12.1238 11.9445 5,803,099,014.94
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 13/08/2563 10.3033 -0.0180 | 0.1744 % 10.4580 10.3033 1,240,965,699.54
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/08/2563 9.9448 -0.0225 | 0.2257 % 10.0941 9.9448 9,407,684,247.87
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 13/08/2563 9.2143 +0.0925 | 1.0141 % 9.3526 9.2143 1,566,227,491.73
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 13/08/2563 14.7865 +0.1475 | 1.0076 % 14.7866 14.7865 283,607.41
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 11/08/2563 10.5495 -0.0556 | 0.5243 % 10.7078 10.5495 4,334,569,325.03
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 11/08/2563 10.3049 -0.0019 | 0.0184 % N/A 10.3049 1,985,176,470.51
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 11/08/2563 10.1914 -0.0026 | 0.0255 % N/A 10.1914 2,436,086,690.79
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 13/08/2563 11.7448 -0.1089 | 0.9187 % 11.9211 11.7448 1,008,591,117.05
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 13/08/2563 8.7735 +0.0292 | 0.3339 % 8.9052 8.7735 1,423,897,762.54
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 13/08/2563 10.6323 -0.0124 | 0.1165 % 10.6483 10.6164 210,566,532.77
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 13/08/2563 9.5251 +0.1515 | 1.6162 % 9.6681 9.5251 2,619,607,862.28
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 13/08/2563 12.2850 +0.2647 | 2.2021 % 12.3035 12.2666 155,444,182.89
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 13/08/2563 12.3978 -0.2038 | 1.6173 % 12.5219 12.3978 1,337,759,042.40
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 13/08/2563 9.7281 -0.1487 | 1.5055 % 9.7282 9.7281 83,570.92
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 13/08/2563 9.0317 -0.0121 | 0.1338 % 9.1221 9.0317 93,503,749.20
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 13/08/2563 8.9735 -0.0123 | 0.1369 % 8.9736 8.9735 66,731.43
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
13/08/2563 15.6266 +0.0363 | 0.2328 % 15.7048 15.6266 1,449,116,633.20
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
13/08/2563 18.6750 +0.0766 | 0.4119 % 18.7685 18.6750 2,239,696,188.14
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 13/08/2563 10.2115 +0.1509 | 1.4999 % 10.2218 10.2013 252,349.79
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 13/08/2563 7.1009 +0.0278 | 0.3930 % 7.1720 7.1009 629,512,456.40
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 13/08/2563 11.3749 +0.1095 | 0.9720 % 11.5456 11.3749 2,905,195,593.89
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 13/08/2563 29.1405 +0.4289 | 1.4938 % 29.1697 29.1114 6,407,998,727.50
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
แนะนำ
11/08/2563 11.3019 -0.0134 | 0.1184 % 11.3868 11.3019 9,918,438,135.24
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
13/08/2563 35.9713 +0.2985 | 0.8368 % 36.1513 35.9713 1,234,381,836.71
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
13/08/2563 35.9179 +0.2981 | 0.8369 % 36.0976 35.9179 2,310,032,916.71
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
13/08/2563 35.9192 +0.2981 | 0.8369 % 36.0989 35.9192 1,512,556,834.44
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
13/08/2563 35.9316 +0.2984 | 0.8374 % 35.9317 N/A 38,881,250.91
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 13/08/2563 33.8172 +0.0492 | 0.1457 % 34.1555 33.8172 622,662,631.47
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 13/08/2563 22.1783 +0.3791 | 1.7391 % 22.5111 22.1783 1,232,694,096.27
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 13/08/2563 20.7837 +0.3552 | 1.7387 % 21.0956 20.7837 4,773,856,110.76
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 13/08/2563 20.9920 +0.5281 | 2.5806 % 21.0236 20.9605 2,763,749,583.88
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 13/08/2563 19.6655 +0.4947 | 2.5805 % 19.6951 19.6360 2,528,615,803.77
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 13/08/2563 5.7440 +0.0363 | 0.6360 % 5.8015 5.7440 3,183,533,051.87
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 13/08/2563 8.7376 +0.0852 | 0.9847 % 8.8688 8.7376 587,504,428.03
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 11/08/2563 9.6520 -0.0343 | 0.3541 % 9.6666 9.6375 824,370,689.86
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 13/08/2563 24.3871 +0.2053 | 0.8490 % 24.5091 24.2652 213,087,212.89
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 13/08/2563 6.1944 +0.0618 | 1.0077 % 6.2564 6.1944 308,527,810.45

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน