ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 13/05/2565 14.7807 +0.0384 | 0.2605 % 14.9286 14.7807 16,317,189.21
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 13/05/2565 15.5752 +0.0126 | 0.0810 % 15.5753 15.5363 330,305,492.02
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 13/05/2565 17.5264 +0.0195 | 0.1114 % 17.5265 17.4826 206,807,683.76
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 13/05/2565 20.7567 +0.0426 | 0.2057 % 20.7568 20.7048 278,480,628.95
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 13/05/2565 23.1349 +0.0568 | 0.2461 % 23.1350 23.0771 518,730,006.13
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 13/05/2565 14.7505 +0.0181 | 0.1229 % 14.8981 14.7505 9,449,876.79
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 13/05/2565 10.6760 -0.0692 | 0.6440 % 10.8362 10.6760 145,528,440.03
K-ALLENHANCE-UI กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ เอ็นแฮนซท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/05/2565 9.6104 +0.0468 | 0.4894 % 9.6105 9.6104 444,187,869.87
K-ALLGROWTH-UI กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/05/2565 9.9312 +0.0422 | 0.4267 % 9.9313 9.9312 3,372,886,917.56
K-ALLROAD-UI กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/05/2565 9.4308 +0.0227 | 0.2413 % 9.4309 9.4308 1,640,189,744.53
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 12/05/2565 9.9804 -0.1526 | 1.5060 % 10.1302 9.9804 805,902,627.67
K-ASIACV กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
11/05/2565 6.4444 +0.0635 | 0.9952 % 6.5412 6.4444 2,229,053,848.45
K-ASIAX กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ
แนะนำ
12/05/2565 7.3390 -0.0292 | 0.3963 % 7.3464 7.3280 310,281,368.27
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน
แนะนำ
12/05/2565 5.8131 -0.1331 | 2.2384 % 5.9004 5.8131 2,426,174,041.95
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
12/05/2565 11.6775 -0.0846 | 0.7193 % 11.7944 11.6775 7,405,929,858.79
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
12/05/2565 16.1230 -0.5754 | 3.4458 % 16.2843 16.1230 10,452,961,553.45
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
12/05/2565 16.1092 -0.5750 | 3.4464 % 16.1093 16.1092 3,081,384,933.94
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
12/05/2565 6.0407 -0.1471 | 2.3773 % 6.1012 6.0407 3,230,324,205.57
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
12/05/2565 5.9731 -0.1454 | 2.3764 % 6.0329 5.9731 14,853,444,156.09
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 12/05/2565 6.0310 -0.1470 | 2.3794 % 6.0311 6.0310 2,843,298,430.44
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 12/05/2565 6.0654 -0.1477 | 2.3772 % 6.0655 6.0654 539,530,493.45
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
13/05/2565 11.6523 +0.1657 | 1.4426 % 11.6641 11.6348 2,014,345,050.29
K-CLIMATE กองทุนเปิดเค Climate Transition
แนะนำ
11/05/2565 10.8713 -0.0631 | 0.5771 % 10.9801 10.8713 2,473,592,198.17
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 13/05/2565 16.9526 +0.0304 | 0.1796 % 17.1222 16.9526 11,981,429.28
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 13/05/2565 32.2984 +0.0552 | 0.1712 % 32.6215 32.2984 1,444,795.92
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 13/05/2565 16.0099 +0.0650 | 0.4077 % 16.1701 16.0099 3,205,228,082.73
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 12/05/2565 11.1207 -0.1835 | 1.6233 % 11.2876 11.1207 3,897,716,160.46
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 11/05/2565 9.6466 +0.0961 | 1.0062 % 9.7914 9.6466 182,120,421.52
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 12/05/2565 12.2586 -0.2579 | 2.0605 % 12.4426 12.2586 1,019,796,153.04
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 12/05/2565 13.5980 -0.1307 | 0.9520 % 13.6117 13.5776 975,435,364.34
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 13/05/2565 82.6518 +0.4615 | 0.5615 % 82.6519 81.8253 1,716,927,707.46
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 12/05/2565 9.0610 -0.0863 | 0.9434 % 9.1064 9.0157 215,506,902.50
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 12/05/2565 10.0055 -0.1031 | 1.0199 % 10.0556 9.9555 91,180,148.70
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 12/05/2565 10.2095 -0.0477 | 0.4650 % 10.2606 10.1585 46,826,956.62
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 12/05/2565 9.2314 -0.0977 | 1.0473 % 9.2777 9.1852 347,015,709.95
K-GA-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
12/05/2565 11.1840 -0.1997 | 1.7543 % 11.3519 11.1840 34,895,563.36
K-GA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
12/05/2565 11.1837 -0.1997 | 1.7543 % 11.3516 11.1837 14,815,217,481.70
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 12/05/2565 8.7630 -0.1264 | 1.4219 % 8.8945 8.7630 911,347,549.08
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 12/05/2565 10.1506 +0.0018 | 0.0177 % 10.3030 10.1506 1,628,305,980.58
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 13/05/2565 16.0393 +0.0593 | 0.3711 % 16.1998 16.0393 2,051,431.17
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 11/05/2565 10.8350 +0.0228 | 0.2109 % 10.9976 10.8350 2,562,906,868.97
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 11/05/2565 10.0317 -0.0012 | 0.0120 % N/A 10.0317 818,885,524.66
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 11/05/2565 9.8262 -0.0071 | 0.0722 % N/A 9.8262 965,961,339.37
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 12/05/2565 13.5835 -0.1924 | 1.3966 % 13.7874 13.5835 1,451,090,113.87
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 12/05/2565 10.0449 -0.2480 | 2.4094 % 10.1957 10.0449 1,145,154,828.61
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 12/05/2565 13.7294 -0.0134 | 0.0975 % 13.7432 13.7088 632,842,836.00
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน
แนะนำ
12/05/2565 9.5756 -0.1436 | 1.4775 % 9.7193 9.5756 2,994,220,306.82
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น
แนะนำ
13/05/2565 14.4448 +0.2485 | 1.7505 % 14.4593 14.4231 1,290,969,866.46
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 13/05/2565 17.6315 +0.1968 | 1.1288 % 17.8079 17.6315 896,049,181.20
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 13/05/2565 13.8419 +0.1504 | 1.0985 % 13.9804 13.8419 2,001,829.08
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 13/05/2565 10.7388 +0.0056 | 0.0522 % 10.8463 10.7388 84,129,013.52
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 13/05/2565 10.5950 +0.0056 | 0.0529 % 10.7011 10.5950 1,038,071.39
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2 13/05/2565 16.5958 +0.0285 | 0.1720 % 16.6789 16.5958 1,477,190,865.78
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3 13/05/2565 20.7582 +0.0574 | 0.2773 % 20.8621 20.7582 1,500,513,946.73
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 13/05/2565 11.6320 +0.0368 | 0.3174 % 11.6437 11.6204 7,812,437.42
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 13/05/2565 7.3402 +0.0467 | 0.6403 % 7.4137 7.3402 600,487,867.57
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 12/05/2565 9.2664 -0.0475 | 0.5100 % 9.4055 9.2664 905,774,345.60
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 13/05/2565 33.0230 +0.1048 | 0.3184 % 33.0561 32.9900 6,808,164,185.39
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 11/05/2565 10.2966 +0.0148 | 0.1439 % 10.3739 10.2966 2,397,492,212.45
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
13/05/2565 42.6138 +0.1567 | 0.3691 % 42.8270 42.6138 1,646,577,446.28
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
13/05/2565 42.5515 +0.1564 | 0.3689 % 42.7644 42.5515 2,066,653,789.46
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
13/05/2565 39.0525 +0.1435 | 0.3688 % 39.2479 39.0525 755,311,343.38
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
13/05/2565 42.6637 +0.1570 | 0.3694 % 42.6638 42.6637 783,028,810.74
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 13/05/2565 41.9245 +0.2204 | 0.5285 % 42.3438 41.9245 483,512,430.96
K-SUSTAIN-UI กองทุนเปิดเค Sustainable Long-Short ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 12/05/2565 8.1364 +0.0102 | 0.1255 % 8.1975 8.1364 335,677,183.98
K-US500X กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ 12/05/2565 9.0794 -0.0110 | 0.1210 % 9.0886 9.0658 1,261,984,658.62
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 12/05/2565 11.6249 -0.7628 | 6.1577 % 11.7994 11.6249 2,010,662,015.39
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 12/05/2565 9.8627 -0.6472 | 6.1580 % 10.0107 9.8627 4,189,734,010.70
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 12/05/2565 4.6274 -0.3064 | 6.2102 % 4.6275 4.6274 474,830,389.80
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 12/05/2565 10.8416 -0.7115 | 6.1585 % 10.8417 10.8416 130,940,544.66
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 12/05/2565 22.6637 -0.0512 | 0.2254 % 22.6865 22.6297 1,894,970,217.68
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 12/05/2565 18.9365 -0.0428 | 0.2255 % 18.9555 18.9081 3,239,402,038.88
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 13/05/2565 5.6524 +0.0184 | 0.3266 % 5.7090 5.6524 2,574,289,544.50
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
แนะนำ
13/05/2565 12.9184 -0.6158 | 4.5500 % 13.0477 12.9184 4,623,351,895.58
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 12/05/2565 10.8006 -0.0121 | 0.1119 % 10.8115 10.7844 3,461,432,512.32
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 13/05/2565 28.5243 +0.0670 | 0.2354 % 28.6670 28.3817 219,261,307.20
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 13/05/2565 6.6218 +0.0297 | 0.4505 % 6.6881 6.6218 306,004,892.35
WP-BALANCED กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ 12/05/2565 8.9393 -0.0749 | 0.8309 % 8.9841 8.9393 197,002,894.98
WP-LIGHT กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์ 12/05/2565 9.2570 -0.0436 | 0.4688 % 9.3034 9.2570 34,425,881.71
WP-SPARK กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค 12/05/2565 8.6003 -0.1003 | 1.1528 % 8.6434 8.6003 39,111,912.87
WP-SPEEDUP กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ 12/05/2565 8.2333 -0.1289 | 1.5415 % 8.2746 8.2333 296,072,583.50
WP-ULTIMATE กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท 12/05/2565 7.9955 -0.1497 | 1.8379 % 8.0356 7.9955 119,080,521.23

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน