ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/10/2564 15.9703 +0.0272 | 0.1706 % 16.1301 15.9703 16,598,862.29
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 21/10/2564 15.7362 +0.0128 | 0.0814 % 15.7363 15.6969 183,026,674.95
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 21/10/2564 17.7831 +0.0227 | 0.1278 % 17.7832 17.7386 155,177,949.16
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 21/10/2564 21.1955 +0.0342 | 0.1616 % 21.1956 21.1425 316,480,421.24
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 21/10/2564 23.5740 +0.0381 | 0.1619 % 23.5741 23.5151 479,227,838.58
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/10/2564 15.4262 +0.0336 | 0.2183 % 15.5806 15.4262 6,266,095.90
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 21/10/2564 11.3369 +0.0377 | 0.3337 % 11.5071 11.3369 184,279,658.23
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 20/10/2564 12.5932 -0.0338 | 0.2677 % 12.7822 12.5932 1,034,050,743.35
K-ASIACV กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
19/10/2564 9.6923 +0.1483 | 1.5539 % 9.8378 9.6923 3,422,129,481.15
K-ASIAX กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ 20/10/2564 9.5984 -0.0073 | 0.0760 % 9.6081 9.5840 290,303,321.04
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน
แนะนำ
20/10/2564 9.1954 +0.0433 | 0.4731 % 9.3334 9.1954 3,697,375,353.34
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
20/10/2564 15.6358 +0.0355 | 0.2276 % 15.8704 15.6358 9,965,908,396.07
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 20/10/2564 24.0120 +0.2159 | 0.9073 % 24.3723 24.0120 13,188,899,089.80
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 20/10/2564 23.9967 +0.2158 | 0.9075 % 23.9968 23.9967 2,641,344,614.29
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
20/10/2564 9.7021 +0.0977 | 1.0172 % 9.8477 9.7021 3,194,880,910.51
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
20/10/2564 9.5934 +0.0967 | 1.0182 % 9.7374 9.5934 21,840,003,889.00
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
20/10/2564 9.6860 +0.0968 | 1.0095 % 9.6861 9.6860 3,065,967,768.33
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
20/10/2564 9.7579 +0.0983 | 1.0176 % 9.7580 9.7579 210,043,205.05
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
21/10/2564 14.4561 +0.0732 | 0.5089 % 14.4707 14.4344 2,323,680,221.77
K-CLIMATE กองทุนเปิดเค Climate Transition 19/10/2564 12.7787 +0.0750 | 0.5904 % 12.9705 12.7787 2,656,045,024.83
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/10/2564 17.9073 +0.0498 | 0.2789 % 18.0865 17.9073 13,370,357.43
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/10/2564 33.8331 +0.0832 | 0.2465 % 34.1715 33.8331 1,450,342.61
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 21/10/2564 16.9238 +0.0446 | 0.2642 % 17.0931 16.9238 3,609,616,036.91
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 20/10/2564 15.5149 +0.1171 | 0.7605 % 15.7477 15.5149 5,558,861,128.41
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 19/10/2564 10.9438 +0.0380 | 0.3484 % 11.1081 10.9438 207,121,466.82
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 20/10/2564 14.1366 +0.0014 | 0.0099 % 14.3488 14.1366 2,323,959,780.42
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 20/10/2564 15.2776 +0.0237 | 0.1554 % 15.2930 15.2547 1,339,327,416.88
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 21/10/2564 84.5055 +0.2967 | 0.3523 % 84.5056 83.6604 1,748,087,944.10
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 20/10/2564 12.3252 +0.0403 | 0.3280 % 12.3869 12.2636 306,361,554.00
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 20/10/2564 11.4334 +0.0171 | 0.1498 % 11.4907 11.3762 92,938,885.65
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 20/10/2564 10.8181 +0.0056 | 0.0518 % 10.8723 10.7640 47,234,793.98
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 20/10/2564 12.8595 +0.0454 | 0.3543 % 12.9239 12.7952 440,016,632.23
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
แนะนำ
20/10/2564 13.1707 +0.0500 | 0.3811 % 13.3684 13.1707 18,924,794,141.21
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 20/10/2564 12.2154 +0.0586 | 0.4820 % 12.3987 12.2154 1,316,323,301.92
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 19/10/2564 10.7109 +0.0116 | 0.1084 % 10.8717 10.7109 2,811,801,249.67
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 20/10/2564 12.0257 +0.0498 | 0.4158 % 12.2062 12.0257 1,821,559,449.31
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/10/2564 16.7526 +0.0364 | 0.2178 % 16.9202 16.7526 1,784,620.23
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 19/10/2564 11.8116 +0.0008 | 0.0068 % 11.9889 11.8116 2,901,772,689.29
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 19/10/2564 10.1481 -0.0044 | 0.0433 % N/A 10.1481 1,425,463,149.29
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 19/10/2564 9.9680 -0.0081 | 0.0812 % N/A 9.9680 1,381,858,864.38
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 20/10/2564 16.0009 +0.1305 | 0.8223 % 16.2410 16.0009 1,618,010,619.07
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 20/10/2564 13.1230 -0.0068 | 0.0518 % 13.3199 13.1230 1,367,804,806.59
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 20/10/2564 16.4631 -0.0065 | 0.0395 % 16.4797 16.4384 738,415,709.53
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 20/10/2564 11.0845 -0.0263 | 0.2367 % 11.2509 11.0845 2,830,498,083.39
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 21/10/2564 15.3590 -0.2060 | 1.3235 % 15.3745 15.3360 952,867,298.07
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 21/10/2564 17.9559 +0.0220 | 0.1227 % 18.1356 17.9559 1,376,783,756.66
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/10/2564 14.0932 +0.0240 | 0.1706 % 14.2342 14.0932 1,187,488.89
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 21/10/2564 10.7424 +0.0438 | 0.4094 % 10.8499 10.7424 93,472,243.69
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/10/2564 10.6064 +0.0424 | 0.4014 % 10.7126 10.6064 841,185.79
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2 21/10/2564 17.1103 +0.0178 | 0.1041 % 17.1960 17.1103 1,460,368,316.92
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3 21/10/2564 21.6861 +0.0302 | 0.1395 % 21.7946 21.6861 1,565,981,365.42
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/10/2564 11.7758 +0.0347 | 0.2955 % 11.7877 11.7640 4,606,125.38
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 21/10/2564 7.7455 +0.0164 | 0.2122 % 7.8231 7.7455 642,854,563.52
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 20/10/2564 13.0700 +0.0329 | 0.2524 % 13.2662 13.0700 1,284,595,259.53
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 21/10/2564 33.4387 +0.0986 | 0.2957 % 33.4722 33.4053 6,947,395,610.20
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 19/10/2564 11.1641 -0.0103 | 0.0922 % 11.2479 11.1641 4,052,522,048.68
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
21/10/2564 43.7390 +0.1055 | 0.2418 % 43.9578 43.7390 1,809,276,453.66
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
21/10/2564 43.6744 +0.1053 | 0.2417 % 43.8929 43.6744 2,376,801,209.85
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
21/10/2564 42.1719 +0.1017 | 0.2417 % 42.3829 42.1719 1,331,478,691.35
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
21/10/2564 43.7590 +0.1056 | 0.2419 % 43.7591 43.7590 516,567,567.15
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 21/10/2564 43.7175 +0.0872 | 0.1999 % 44.1548 43.7175 489,923,701.10
K-SUSTAIN-UI กองทุนเปิดเค Sustainable Long-Short ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/10/2564 9.5936 +0.0206 | 0.2152 % 9.6657 9.5936 397,573,346.15
K-US500X กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ 20/10/2564 10.3795 +0.0456 | 0.4413 % 10.3900 10.3639 1,081,408,507.45
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 20/10/2564 29.1187 +0.1210 | 0.4173 % 29.5556 29.1187 3,913,324,267.36
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 20/10/2564 25.4103 +0.1055 | 0.4169 % 25.7916 25.4103 8,897,915,127.33
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/10/2564 11.5458 +0.0473 | 0.4114 % 11.5459 11.5458 746,685,619.44
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 20/10/2564 27.1689 +0.1128 | 0.4169 % 27.1690 27.1689 50,563,580.04
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 20/10/2564 29.0017 -0.0209 | 0.0720 % 29.0308 28.9582 2,401,669,064.54
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 20/10/2564 24.8901 -0.0179 | 0.0719 % 24.9151 24.8528 3,648,444,914.59
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 21/10/2564 6.5643 +0.0108 | 0.1648 % 6.6300 6.5643 2,991,057,024.45
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
แนะนำ
21/10/2564 15.0538 -0.1353 | 0.8908 % 15.2797 15.0538 5,109,141,204.16
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 20/10/2564 12.8879 +0.0473 | 0.3684 % 12.9009 12.8686 3,748,514,964.39
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 21/10/2564 29.2266 +0.0658 | 0.2256 % 29.3728 29.0805 228,191,466.52
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 21/10/2564 7.0856 +0.0157 | 0.2221 % 7.1566 7.0856 331,642,730.94
WP-BALANCED กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ 20/10/2564 10.0571 +0.0048 | 0.0478 % 10.1075 10.0571 26,222,969.84
WP-LIGHT กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์ 20/10/2564 9.9830 -0.0033 | 0.0330 % 10.0330 9.9830 2,837,886.29
WP-SPARK กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค 20/10/2564 10.1784 +0.0141 | 0.1387 % 10.2294 10.1784 2,682,063.99
WP-SPEEDUP กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ 20/10/2564 10.2441 +0.0218 | 0.2133 % 10.2954 10.2441 27,304,006.10
WP-ULTIMATE กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท 20/10/2564 10.2966 +0.0290 | 0.2824 % 10.3482 10.2966 11,353,239.32

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน