ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 26/09/2565 14.9010 -0.1416 | 0.9413 % 15.0501 14.9010 17,666,240.31
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 26/09/2565 15.6424 -0.0305 | 0.1946 % 15.6425 15.6033 358,521,978.91
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 26/09/2565 17.5896 -0.0547 | 0.3100 % 17.5897 17.5456 194,165,423.78
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 26/09/2565 20.8631 -0.1002 | 0.4780 % 20.8632 20.8109 268,065,909.41
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 26/09/2565 23.2481 -0.1302 | 0.5569 % 23.2482 23.1900 507,379,532.70
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 26/09/2565 14.9108 -0.0782 | 0.5217 % 15.0600 14.9108 10,668,395.85
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 26/09/2565 11.1917 -0.0221 | 0.1971 % 11.3597 11.1917 149,408,385.69
K-ALLENHANCE-UI กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ เอ็นแฮนซท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/09/2565 8.9468 -0.0445 | 0.4949 % 9.0811 8.9468 916,462,605.25
K-ALLGROWTH-UI กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/09/2565 9.3433 -0.0351 | 0.3743 % 9.4368 9.3433 3,415,854,593.04
K-ALLROAD-UI กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/09/2565 9.1483 -0.0183 | 0.1996 % 9.1941 9.1483 1,633,943,775.88
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 23/09/2565 9.5149 -0.2797 | 2.8557 % 9.6577 9.5149 766,820,168.41
K-ASIACV กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
22/09/2565 6.3114 -0.1255 | 1.9497 % 6.4062 6.3114 2,101,952,576.64
K-ASIAX กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ
แนะนำ
23/09/2565 6.7689 -0.1573 | 2.2711 % 6.7758 6.7587 393,231,760.31
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน 23/09/2565 5.0485 -0.0978 | 1.9004 % 5.1243 5.0485 2,092,726,052.29
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
23/09/2565 10.8334 -0.1414 | 1.2884 % 10.9960 10.8334 6,908,975,238.91
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 23/09/2565 16.9392 -0.3895 | 2.2477 % 17.1934 16.9392 10,864,357,351.65
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 23/09/2565 16.9242 -0.3892 | 2.2480 % 16.9243 16.9242 3,403,180,057.60
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
23/09/2565 5.6975 -0.1267 | 2.1754 % 5.7831 5.6975 3,562,169,390.87
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
23/09/2565 5.6328 -0.1253 | 2.1761 % 5.7174 5.6328 14,450,207,095.23
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
23/09/2565 5.6845 -0.1271 | 2.1870 % 5.6846 5.6845 2,914,476,532.99
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
23/09/2565 5.7194 -0.1273 | 2.1773 % 5.7195 5.7194 595,541,404.93
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
26/09/2565 11.4028 +0.0692 | 0.6106 % 11.4143 11.3857 2,343,973,504.68
K-CLIMATE กองทุนเปิดเค Climate Transition 22/09/2565 10.2916 -0.2198 | 2.0911 % 10.4461 10.2916 2,250,474,553.16
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 26/09/2565 16.9321 -0.1173 | 0.6880 % 17.1015 16.9321 13,807,350.35
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 26/09/2565 32.7715 -0.2237 | 0.6780 % 33.0993 32.7715 1,462,410.42
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 26/09/2565 16.1782 -0.1523 | 0.9326 % 16.3401 16.1782 3,201,818,147.09
K-EUROPE-A(D) กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 23/09/2565 9.9374 -0.3750 | 3.6364 % 10.0866 9.9374 3,203,654,832.28
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 22/09/2565 9.0375 -0.2080 | 2.2497 % 9.1732 9.0375 167,569,253.45
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 23/09/2565 10.4069 -0.3499 | 3.2528 % 10.5631 10.4069 693,448,175.91
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 23/09/2565 12.8216 -0.3020 | 2.3012 % 12.8345 12.8024 700,987,049.18
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 26/09/2565 83.2005 -0.7939 | 0.9452 % 83.2006 82.3685 1,726,425,530.34
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 22/09/2565 8.8153 -0.0779 | 0.8760 % 8.8595 8.7712 215,658,801.21
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 22/09/2565 10.0197 -0.0615 | 0.6100 % 10.0699 9.9696 93,133,628.97
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 22/09/2565 10.1720 -0.0325 | 0.3185 % 10.2230 10.1211 44,189,599.70
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 22/09/2565 8.9968 -0.0824 | 0.9076 % 9.0419 8.9518 329,514,441.51
K-GA-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
23/09/2565 10.5887 -0.2000 | 1.8538 % 10.7476 10.5887 90,028,194.26
K-GA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
23/09/2565 10.5886 -0.2000 | 1.8538 % 10.7475 10.5886 13,626,458,684.14
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 23/09/2565 7.9628 -0.2218 | 2.7100 % 8.0823 7.9628 682,475,929.81
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 23/09/2565 9.8164 -0.1426 | 1.4319 % 9.9637 9.8164 1,599,898,909.85
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 26/09/2565 16.0038 -0.1540 | 0.9531 % 16.1639 16.0038 2,291,385.85
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 22/09/2565 10.4976 -0.0164 | 0.1560 % 10.6552 10.4976 1,683,391,792.60
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 22/09/2565 10.0515 -0.0319 | 0.3164 % N/A 10.0515 784,382,465.19
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 22/09/2565 9.8764 -0.0214 | 0.2162 % N/A 9.8764 926,619,355.97
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 23/09/2565 13.9578 -0.1519 | 1.0766 % 14.1673 13.9578 1,395,872,173.28
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 23/09/2565 10.6081 -0.2462 | 2.2682 % 10.7673 10.6081 1,142,920,609.31
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 23/09/2565 14.1122 -0.3692 | 2.5495 % 14.1264 14.0910 543,448,427.16
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน
แนะนำ
22/09/2565 9.9820 -0.1353 | 1.3373 % 10.1318 9.9820 3,039,423,200.56
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น
แนะนำ
26/09/2565 14.3435 -0.3621 | 2.4623 % 14.3579 14.3220 1,321,533,295.70
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 26/09/2565 17.4780 -0.1705 | 0.9661 % 17.6529 17.4780 834,962,290.57
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 26/09/2565 13.7118 -0.1313 | 0.9485 % 13.8490 13.7118 2,124,560.98
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 26/09/2565 10.6379 -0.0718 | 0.6704 % 10.7444 10.6379 80,208,515.37
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 26/09/2565 10.4886 -0.0703 | 0.6658 % 10.5936 10.4886 1,005,113.44
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2 26/09/2565 16.6031 -0.0672 | 0.4031 % 16.6862 16.6031 1,423,589,253.85
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3 26/09/2565 20.6708 -0.1336 | 0.6422 % 20.7743 20.6708 1,465,696,001.58
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 26/09/2565 11.9432 -0.0748 | 0.6224 % 11.9552 11.9313 8,047,108.98
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 26/09/2565 7.4282 -0.0711 | 0.9481 % 7.5026 7.4282 609,637,183.95
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 23/09/2565 8.6974 -0.2758 | 3.0736 % 8.8280 8.6974 739,239,911.21
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 26/09/2565 33.9175 -0.2080 | 0.6095 % 33.9515 33.8836 7,103,073,381.13
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 22/09/2565 9.9889 -0.0169 | 0.1689 % 10.0639 9.9889 2,219,277,120.16
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
26/09/2565 42.9141 -0.3365 | 0.7780 % 43.1288 42.9141 1,578,934,705.53
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
26/09/2565 42.8517 -0.3357 | 0.7773 % 43.0661 42.8517 2,045,044,246.28
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
26/09/2565 39.3282 -0.3080 | 0.7771 % 39.5249 39.3282 760,643,623.77
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
26/09/2565 42.9837 -0.3373 | 0.7786 % 42.9838 42.9837 845,061,372.89
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 26/09/2565 43.5746 -0.4105 | 0.9333 % 44.0104 43.5746 498,769,814.14
K-SUSTAIN-UI กองทุนเปิดเค Sustainable ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/09/2565 8.2698 -0.0308 | 0.3711 % 8.3319 8.2698 307,542,841.06
K-US500X กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ 23/09/2565 8.6071 -0.1538 | 1.7555 % 8.6158 8.5942 1,405,638,940.91
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 23/09/2565 12.0905 -0.5442 | 4.3072 % 12.2720 12.0905 2,095,520,242.43
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 23/09/2565 10.2645 -0.4620 | 4.3071 % 10.4186 10.2645 4,428,238,208.76
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/09/2565 4.8007 -0.2162 | 4.3094 % 4.8008 4.8007 560,510,827.76
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 23/09/2565 11.2809 -0.5078 | 4.3075 % 11.2810 11.2809 169,939,366.05
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 23/09/2565 21.5453 -0.3804 | 1.7350 % 21.5669 21.5130 1,842,608,672.76
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 23/09/2565 17.4500 -0.3082 | 1.7355 % 17.4676 17.4238 3,096,801,297.22
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 26/09/2565 5.6207 -0.0362 | 0.6399 % 5.6770 5.6207 2,549,909,529.34
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
แนะนำ
26/09/2565 13.4262 -0.2161 | 1.5840 % 13.6277 13.4262 5,928,280,092.27
KVIETNAMRMF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
26/09/2565 9.5267 -0.1483 | 1.5328 % 9.5268 9.5267 239,980,555.53
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 23/09/2565 10.0130 -0.2299 | 2.2445 % 10.0231 9.9980 3,348,705,786.32
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 26/09/2565 28.7015 -0.1836 | 0.6356 % 28.8451 28.5580 216,276,755.67
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 26/09/2565 6.7040 -0.0610 | 0.9017 % 6.7711 6.7040 306,712,839.71
WP-BALANCED กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ 22/09/2565 9.0858 -0.0373 | 0.4089 % 9.1313 9.0858 261,857,134.89
WP-LIGHT กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์ 22/09/2565 9.4578 -0.0140 | 0.1478 % 9.5052 9.4578 42,214,124.18
WP-SPARK กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค 22/09/2565 8.7672 -0.0498 | 0.5648 % 8.8111 8.7672 48,387,163.57
WP-SPEEDUP กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ 22/09/2565 8.3732 -0.0630 | 0.7468 % 8.4152 8.3732 384,733,326.39
WP-ULTIMATE กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท 22/09/2565 8.1915 -0.0642 | 0.7776 % 8.2326 8.1915 145,986,851.32

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน