ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 23/03/2566 4.6043 -0.0304 | 0.6559 % 4.6113 4.5974 50,705,633.27
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.7043 -0.0050 | 0.0467 % 10.7579 10.7043 135,545,813.46
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร
แนะนำ
24/03/2566 10.6257 +0.0207 | 0.1952 % 10.6364 10.6151 476,625,118.44
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 24/03/2566 14.2142 -0.0348 | 0.2442 % 14.2285 14.2000 244,398,784.29
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน
แนะนำ
23/03/2566 11.4631 -0.0123 | 0.1072 % 11.6351 11.4631 3,929,620,803.92
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged
แนะนำ
23/03/2566 11.3142 -0.0936 | 0.8205 % 11.4840 11.3142 464,171,026.28
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 24/03/2566 12.1937 +0.0516 | 0.4250 % 12.2060 12.1815 1,423,303,637.21
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 24/03/2566 11.1068 +0.0467 | 0.4222 % 11.1180 11.0957 6,702,731,568.03
K-GOLD-C(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-C ชนิดสะสมมูลค่า 24/03/2566 12.4438 +0.0523 | 0.4221 % 12.4563 12.4314 7,574,150.84
K-GPA22A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2565 9.8546 +0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 1,047,098,653.70
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2565 15.5753 -0.5360 | 3.3269 % N/A N/A 4,109,193,946.93
K-GPE22B-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 22B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2565 9.4515 +0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 2,702,268,300.83
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2565 12.2698 -0.6549 | 5.0670 % N/A N/A 2,240,094,932.65
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 24/03/2566 10.4008 +0.0010 | 0.0096 % 10.4113 10.3904 188,876,779.46
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 23/03/2566 5.0558 -0.0439 | 0.8608 % 5.0610 5.0482 1,026,252,214.14

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน