ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 19/04/2567 6.2988 +0.1430 | 2.3230 % 6.3083 6.2894 68,360,026.18
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 22/04/2567 11.1973 +0.2203 | 2.0069 % 11.2086 11.1861 497,106,901.53
K-CHAPE23A-UI กองทุนเปิดเค ไชน่า ไพรเวทอิควิตี้ 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 9.9409 +0.4652 | 4.9094 % N/A N/A 724,557,756.63
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 22/04/2567 12.9763 +0.1349 | 1.0505 % 12.9894 12.9633 217,249,035.02
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 19/04/2567 11.5788 +0.0294 | 0.2546 % 11.7526 11.5788 3,452,090,909.85
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 19/04/2567 11.9617 +0.0632 | 0.5312 % 12.1412 11.9617 766,038,184.89
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/04/2567 13.9292 -0.1674 | 1.1875 % 13.9432 13.9153 1,206,829,755.25
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/04/2567 11.7905 -0.1417 | 1.1875 % 11.8024 11.7787 6,715,158,897.09
K-GOLD-C(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-C ชนิดสะสมมูลค่า 22/04/2567 14.8111 -0.1781 | 1.1882 % 14.8260 14.7963 47,886.93
K-GPA22A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 9.7432 +0.1887 | 1.9750 % N/A N/A 1,035,258,403.80
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 14.1671 -0.0745 | 0.5231 % N/A N/A 3,625,660,820.17
K-GPE22B-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 22B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 10.0097 +0.5766 | 6.1125 % N/A N/A 2,861,838,293.13
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 10.5782 -0.2509 | 2.3169 % N/A N/A 1,931,259,896.89
K-GVC23A-UI กองทุนเปิดเค Global VC PE 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 10.0409 +0.4572 | 4.7706 % N/A N/A 1,216,353,008.91
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 22/04/2567 9.5040 +0.0892 | 0.9474 % 9.5136 9.4945 159,242,250.68
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 19/04/2567 5.8690 -0.0184 | 0.3125 % 5.8750 5.8602 1,194,373,000.30

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน