ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 30/03/2563 3.4184 -0.0294 | 0.8527 % 3.4236 3.4133 22,023,826.20
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/03/2563 9.7179 +0.0511 | 0.5286 % 9.7666 9.7179 751,619,970.04
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 31/03/2563 6.4748 +0.3399 | 5.5404 % 6.4814 6.4683 218,269,091.09
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 31/03/2563 10.0562 +0.3979 | 4.1198 % 10.0664 10.0461 259,258,734.89
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 30/03/2563 9.6013 +0.2746 | 2.9442 % 9.7454 9.6013 2,850,263,673.56
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 30/03/2563 9.7362 +0.3033 | 3.2153 % 9.8823 9.7362 401,461,473.32
K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด์ 31/03/2563 10.4411 -0.2648 | 2.4734 % 10.4569 10.4254 10,264,459,686.80
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2563 9.8257 +0.0984 | 1.0116 % N/A N/A 2,837,315,116.64
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 31/03/2563 7.7445 +0.2672 | 3.5735 % 7.7523 7.7368 154,719,306.21
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 30/03/2563 2.4311 +0.0081 | 0.3343 % 2.4348 2.4275 1,531,938,155.56

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน