ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 17/09/2563 3.5845 +0.0401 | 1.1314 % 3.5900 3.5791 33,362,020.54
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 17/09/2563 9.8526 -0.0435 | 0.4396 % 9.9020 9.8526 465,383,241.97
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 18/09/2563 6.4858 +0.0814 | 1.2710 % 6.4924 6.4793 292,974,037.00
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 18/09/2563 11.5857 +0.0189 | 0.1634 % 11.5974 11.5741 313,758,880.31
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 17/09/2563 11.8014 -0.1267 | 1.0622 % 11.9785 11.8014 3,466,355,333.58
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 17/09/2563 11.3690 -0.1092 | 0.9514 % 11.5396 11.3690 406,406,418.05
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 18/09/2563 12.5036 +0.0716 | 0.5759 % 12.5225 12.4848 603,825,148.83
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 18/09/2563 12.3723 +0.0706 | 0.5739 % 12.3910 12.3537 9,326,175,031.16
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2563 9.8237 -0.0020 | 0.0204 % N/A N/A 2,836,756,139.68
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 18/09/2563 7.6780 +0.0495 | 0.6489 % 7.6858 7.6703 160,858,170.54
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 17/09/2563 2.8867 +0.0487 | 1.7160 % 2.8911 2.8824 2,316,751,129.70

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน