ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 01/12/2565 4.7059 -0.0348 | 0.7341 % 4.7131 4.6988 55,514,322.49
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 01/12/2565 10.7722 -0.0015 | 0.0139 % 10.8262 10.7722 146,338,355.24
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร
แนะนำ
02/12/2565 10.8979 -0.0576 | 0.5258 % 10.9089 10.8870 426,866,964.31
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 02/12/2565 15.5716 -0.1003 | 0.6400 % 15.5873 15.5560 256,162,870.52
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 01/12/2565 12.3527 +0.3498 | 2.9143 % 12.5381 12.3527 4,267,574,114.70
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 01/12/2565 12.4551 +0.2691 | 2.2083 % 12.6420 12.4551 500,290,391.97
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/12/2565 11.2783 +0.1345 | 1.2069 % 11.2897 11.2670 1,274,148,558.64
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 02/12/2565 10.2759 +0.1224 | 1.2055 % 10.2863 10.2656 6,356,398,138.30
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2565 16.1113 -1.1294 | 6.5508 % N/A N/A 4,250,608,572.25
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2565 12.9247 +0.6839 | 5.5871 % N/A N/A 2,359,664,615.19
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 02/12/2565 9.7497 -0.0375 | 0.3832 % 9.7595 9.7400 182,830,158.07
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 01/12/2565 5.9728 +0.0429 | 0.7235 % 5.9789 5.9638 1,194,606,896.97

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน