ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 25/11/2563 3.7037 -0.0188 | 0.5050 % 3.7094 3.6981 37,251,761.11
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 25/11/2563 9.5160 +0.0259 | 0.2729 % 9.5637 9.5160 413,418,823.13
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 27/11/2563 8.2850 -0.0675 | 0.8081 % 8.2934 8.2767 407,520,845.19
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 27/11/2563 13.3061 -0.0034 | 0.0255 % 13.3195 13.2928 350,549,256.05
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 25/11/2563 11.9548 -0.0407 | 0.3393 % 12.1342 11.9548 3,614,580,551.31
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 25/11/2563 11.2504 -0.0335 | 0.2969 % 11.4193 11.2504 368,844,331.42
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 27/11/2563 11.5851 -0.0038 | 0.0328 % 11.6026 11.5677 1,340,744,286.55
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 27/11/2563 11.2539 -0.0038 | 0.0338 % 11.2709 11.2370 8,313,061,970.61
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 9.5024 -0.3213 | 3.2707 % N/A N/A 2,743,970,716.27
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 9.9878 +0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 1,823,474,259.70
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 27/11/2563 7.7895 -0.0015 | 0.0193 % 7.7974 7.7817 165,093,709.00
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 25/11/2563 3.0912 +0.0516 | 1.6976 % 3.0959 3.0866 2,335,658,592.12

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน