ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 17/01/2562 4.2019 +0.0212 | 0.5071 % 4.2083 4.1956 91,857,308.49
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 17/01/2562 9.7650 -0.0096 | 0.0982 % 9.8139 9.7650 1,678,621,267.97
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 18/01/2562 11.6483 -0.2755 | 2.3105 % 11.6600 11.6367 271,870,616.69
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 18/01/2562 13.3115 +0.1832 | 1.3955 % 13.3249 13.2982 409,604,951.09
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 17/01/2562 9.9571 -0.0378 | 0.3782 % 10.1066 9.9571 7,874,397,211.33
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 17/01/2562 9.4327 -0.0729 | 0.7669 % 9.5743 9.4327 677,468,668.82
K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด์ 18/01/2562 9.1140 -0.0331 | 0.3619 % 9.1278 9.1003 10,374,644,119.18
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 18/01/2562 7.2663 +0.0371 | 0.5132 % 7.2737 7.2590 122,867,946.23
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 17/01/2562 3.8470 -0.0065 | 0.1687 % 3.8529 3.8412 1,994,742,130.01

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน