ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 30/06/2565 4.8753 -0.0757 | 1.5290 % 4.8827 4.8680 75,238,516.95
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2565 10.4642 +0.0066 | 0.0631 % 10.5166 10.4642 164,006,483.93
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร
แนะนำ
01/07/2565 10.5508 +0.0405 | 0.3853 % 10.5615 10.5402 426,462,917.18
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 01/07/2565 14.6918 +0.0867 | 0.5936 % 14.7066 14.6771 256,180,103.71
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 30/06/2565 11.6231 -0.0802 | 0.6853 % 11.7975 11.6231 4,021,102,827.19
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 30/06/2565 12.0845 -0.0539 | 0.4440 % 12.2659 12.0845 546,530,554.14
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 01/07/2565 11.4036 -0.1779 | 1.5361 % 11.4151 11.3922 1,258,997,643.17
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 01/07/2565 10.3950 -0.1622 | 1.5364 % 10.4055 10.3846 6,412,869,539.04
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2565 16.7820 +0.6401 | 3.9655 % N/A N/A 4,505,980,118.00
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2565 12.2408 +0.9770 | 8.6738 % N/A N/A 2,234,797,991.59
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 01/07/2565 10.3851 +0.0155 | 0.1495 % 10.3956 10.3747 212,007,874.81
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 30/06/2565 6.9509 -0.2306 | 3.2110 % 6.9580 6.9405 1,424,932,954.18

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน