ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 08/12/2565 4.6396 -0.0004 | 0.0086 % 4.6467 4.6326 53,876,106.52
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 08/12/2565 10.6924 +0.0142 | 0.1330 % 10.7460 10.6924 145,253,336.63
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร
แนะนำ
09/12/2565 10.8503 +0.0132 | 0.1218 % 10.8613 10.8394 425,279,905.33
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 09/12/2565 15.3218 +0.0649 | 0.4254 % 15.3372 15.3065 253,842,093.53
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 08/12/2565 12.1663 +0.0643 | 0.5313 % 12.3489 12.1663 4,193,807,804.62
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 08/12/2565 12.2223 -0.0394 | 0.3213 % 12.4057 12.2223 490,430,856.20
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 09/12/2565 11.2102 +0.0429 | 0.3842 % 11.2215 11.1990 1,287,758,261.59
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 09/12/2565 10.2136 +0.0391 | 0.3843 % 10.2239 10.2034 6,315,137,558.13
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2565 16.1113 -1.1294 | 6.5508 % N/A N/A 4,250,608,572.25
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2565 12.9247 +0.6839 | 5.5871 % N/A N/A 2,359,664,615.19
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 09/12/2565 9.6664 +0.0089 | 0.0922 % 9.6762 9.6567 181,136,944.73
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 08/12/2565 5.3065 -0.0711 | 1.3222 % 5.3119 5.2985 1,060,336,497.48

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน