ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/10/2563 25.5152 -0.0048 | 0.0188 % 25.5153 25.5152 6,583,551,548.35
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
22/10/2563 24.9447 -0.0468 | 0.1873 % 24.9448 24.9447 8,419,116,676.87
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2563 16.1732 -0.3765 | 2.2750 % 16.1733 16.1732 610,129,401.23
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/10/2563 15.4493 +0.0056 | 0.0363 % 15.4494 15.4493 8,027,794,018.59
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/10/2563 64.9812 -0.0870 | 0.1337 % 64.9813 64.9812 11,225,278,112.65
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2563 15.0330 +0.0063 | 0.0419 % 15.0331 15.0330 1,345,694,062.27
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/10/2563 14.6538 +0.0051 | 0.0348 % 14.6539 14.6538 10,638,216,894.73
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/10/2563 15.7278 +0.0196 | 0.1248 % 15.7279 15.7278 4,689,975,593.08
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2563 12.5075 -0.0841 | 0.6679 % 12.5076 12.5075 1,745,645,267.86
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2563 10.8760 -0.0344 | 0.3153 % 10.8761 10.8760 297,745,668.81
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2563 12.5786 +0.0807 | 0.6457 % 12.5787 12.5786 396,106,731.72
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/10/2563 12.4712 +0.0772 | 0.6229 % 12.4713 12.4712 3,271,396,468.97
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ 22/10/2563 8.7329 -0.0796 | 0.9033 % 8.7330 8.7329 222,542,596.08
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/10/2563 9.7375 -0.0310 | 0.3173 % 9.7376 9.7375 2,279,207,036.70
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/10/2563 13.9378 +0.0010 | 0.0072 % 13.9379 13.9378 4,256,162,482.30
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/10/2563 8.2765 +0.0014 | 0.0169 % 8.2766 8.2765 224,808,542.15

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน