ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 27/03/2563 24.4953 +0.0148 | 0.0605 % 24.4954 24.4953 6,332,034,827.51
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
27/03/2563 22.7752 +0.1355 | 0.5985 % 22.7753 22.7752 7,494,428,497.21
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 26/03/2563 11.8482 -0.0931 | 0.7796 % 11.8483 11.8482 378,673,590.98
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 27/03/2563 15.4426 -0.0123 | 0.0796 % 15.4427 15.4426 8,088,679,428.40
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 27/03/2563 59.7283 +0.1823 | 0.3061 % 59.7284 59.7283 10,425,198,019.69
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 26/03/2563 12.0446 +0.2960 | 2.5194 % 12.0447 12.0446 991,268,965.27
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 27/03/2563 14.5848 -0.0114 | 0.0781 % 14.5849 14.5848 10,388,395,160.79
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 27/03/2563 13.4380 +0.1696 | 1.2782 % 13.4381 13.4380 4,535,876,531.98
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 26/03/2563 9.4773 +0.4103 | 4.5252 % 9.4774 9.4773 1,110,449,320.33
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 26/03/2563 9.5759 +0.5903 | 6.5694 % 9.5760 9.5759 258,890,725.34
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 26/03/2563 10.4646 +0.3474 | 3.4338 % 10.4647 10.4646 340,939,612.09
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 27/03/2563 9.9845 +0.1826 | 1.8629 % 9.9846 9.9845 2,641,537,075.48
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ 27/03/2563 7.9785 +0.1523 | 1.9460 % 7.9786 7.9785 171,379,002.55
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 27/03/2563 9.3571 +0.0291 | 0.3120 % 9.3572 9.3571 2,100,119,620.88
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 27/03/2563 13.8921 -0.0044 | 0.0317 % 13.8922 13.8921 4,199,143,887.35
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 27/03/2563 7.3210 +0.0195 | 0.2671 % 7.3211 7.3210 183,563,964.93

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน