กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

กองทุนแนะนำ

Scroll bar

( Click to close )

ประเภท
กองทุน

ชื่อกองทุน

นโยบายการลงทุน

ตราสารหนี้

3

KGBRMF

กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ของภาครัฐ

4

KSFRMF

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น
เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีราคาผันผวนน้อย
อายุเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี

4

KFIRMF

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน

ผสม

5

KBLRMF

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลักและลงทุนในหุ้นไม่เกิน 40%

5

KGARMF

กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
เพื่อการเลี้ยงชีพ

กระจายลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลก
ผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ

5

K2035RMF

กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035
เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนทั่วโลก ปรับสัดส่วนอัตโนมัติตามช่วงอายุ
สำหรับผู้วางแผนเกษียณในปี 2035

5

K2040RMF

กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040
เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนทั่วโลก ปรับสัดส่วนอัตโนมัติตามช่วงอายุ
สำหรับผู้วางแผนเกษียณในปี 2040

หุ้นไทย

6

KFLRMF

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร
เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในไทยหุ้นพื้นฐานดี
ปรับสัดส่วนหุ้นให้เหมาะกับสถานการณ์

6

KS50RMF

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนหุ้นไทยในดัชนี SET50

6

KEQRMF

กองทุนเปิดเค หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

เน้นลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี
และลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ

6

KTHAICGRMF

กองทุนเปิดเค
หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหุ้นไทยที่มีธรรมาภิบาลดี

6

KMSRMF

กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน
เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็ก โดยเน้นแนวโน้มการเติบโต

หุ้นต่างประเทศ

6

KJPRMF

กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุน
เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น ผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ

6

KEURMF

กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน
เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหุ้นยุโรป ผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ

6

KGHRMF

กองทุนเปิดเค โกลบอล
เฮลท์แคร์ หุ้นทุน
เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพทั่วโลก
ผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ

6

KCHANGERMF

กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน
เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหุ้นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโลก
ผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ

6

KUSARMF

กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน
เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ

6

KCHINARMF

กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน
เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหุ้นจีน ผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ

6

KGIFRMF

กองทุนเปิดเค โกลบอล
อินฟราสตรัคเจอร์
หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
ผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ

สินทรัพย์
ทางเลือก

8

KGDRMF

กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในทองคำ ผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ

8

KPROPIRMF

กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible
เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
/โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในและต่างประเทศ

บริการทุกระดับประทับใจ

คำเตือน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988

Retirement Mutual Funds (RMF)

Recommended Funds

Scroll bar

( Click to close )

Fund Type

Fund Name

Investment Policy

Bonds

3

KGBRMF

K Government Bond RMF

To invest in government bonds.

4

KSFRMF

K Short Term Fixed Income RMF

To invest in short-term bonds with low volatility and average portfolio duration of 1 year or less

4

KFIRMF

K Fixed Income RMF

To invest in government and corporate bonds

Mixed

5

KBLRMF

K Balanced RMF

To invest mainly in bonds and up to 40% in stocks

5

KGARMF

K Global Allocation RMF

To invest via a foreign fund with a policy of investing in global stocks and bonds

5

K2035RMF

K Target Retirement 2035 RMF

Invest in both stocks and bonds globally to achieve retirement target in year 2035

5

K2040RMF

K Target Retirement 2040 RMF

Invest in both stocks and bonds globally to achieve retirement target in year 2040

Thai
Equities

6

KFLRMF

K Flexible Equity RMF

To invest in strong fundamental stocks with adjusted portfolio’s equity exposure

6

KS50RMF

K SET50 RMF

To invest in stocks in the SET50 Index

6

KEQRMF

K Equity RMF

To invest in strong fundamental stocks with partial foreign exposure

6

KTHAICGRMF

K Thai Equity CG RMF

To invest in Thai stocks with good governance

6

KMSRMF

K Mid Small Cap Equity RMF

To invest in small-cap and medium-cap stocks with high growth potential

Foreign
equities

6

KJPRMF

K Japanese Equity RMF

To invest via a foreign fund with a policy of investing in Japanese stocks

6

KEURMF

K European Equity RMF

To invest via a foreign fund with a policy of investing in European stocks

6

KGHRMF

K Global Healthcare Equity RMF

To invest via a foreign fund with a policy of investing in global healthcare stocks

6

KCHANGERMF

K Positive Change Equity RMF

To invest via a foreign fund with a policy of investing in the shares of companies globally whose products or behavior make a positive impact on society and environment.

6

KUSARMF

K USA Equity RMF

To invest via a foreign fund with a policy of investing in US stocks

6

KCHINARMF

K China Equity RMF

To invest via a foreign fund with a policy of investing in Chinese stocks

6

KGIFRMF

K Global Infrastructure Equity RMF

To invest via a foreign fund with a policy of investing in global infrastructure stocks

Alternative
assets

8

KGDRMF

K Gold RMF

To invest via a foreign fund with a policy of investing in gold

8

KPROPIRMF

K Property Infrastructure Flexible RMF

To invest in local and foreign property and/or infrastructure related securities

บริการทุกระดับประทับใจ

Disclaimer
©2013 KASIKORN ASSET MANAGEMENT Co., Ltd. All rights reserved.
400/22, KASIKORNBANK Building, 6th and 12th Floor, Phahon Yothin Rd., Samsen Nai,Phaya Thai, Bangkok 10400 Thailand Telephone: +662-6733999 Fax: +662-26733988