กองทุนแนะนำ

K-SF-A

เน้นลงทุนตราสารหนี้ไทย ระยะสั้น
โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์

Icon

คว้าโอกาสรับผลตอบแทนในช่วงดอกเบี้ยสูง

พอร์ตการลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนในประเทศที่ดอกเบี้ยนโยบายเป็นขาขึ้น อาจมีการลงทุนในบางประเทศที่ใช้นโยบายดอกเบี้ยคงที่

บริหารความเสี่ยงพอร์ต ลดความผันผวน

ด้วยกองทุนตราสารหนี้ไทย ที่บริหารโดยทีมที่มีรางวัลรับ
ประกัน

Icon

กองทุนตราสารหนี้ขนาดใหญ่ที่สุดในไทย

ด้วยขนาดกองทุนกว่า 1.61 แสนล้านบาท ทำให้มีสัดส่วนสภาพคล่องในกองทุนเพียงพอที่จะรองรับการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในปริมาณมาก
(Morningstar ณ 16 ม.ค. 67 ในกลุ่มตลาดเงิน)

ทำไมต้องเลือก K-SF-A จากกสิกรไทย

เน้นลงทุนพันธบัตรไทย และเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ

เลือกลงทุนได้ 2 รูปแบบ

พักเงินระยะสั้น K-SF-A

โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก
ความเสี่ยงต่ำ ซื้อ-ขาย ได้ทุกวันทำการ

เซฟภาษี หลบความผันผวน
K-SF-SSF

ลงทุนเซฟ เน้นเงินต้นปลอดภัย
พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อลงทุนตามเงื่อนไข

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุน K-SF-A

K-SF-A

ต้นปีถึง
ปัจจุบัน
0.08%
3 เดือน
0.58%
6 เดือน
0.98%
1 ปี (ต่อปี)
1.50%
3 ปี (ต่อปี)
0.76%
5 ปี (ต่อปี)
0.90%
10 ปี (ต่อปี)
1.24%
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
1.32%

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึง
ปัจจุบัน
0.17%
3 เดือน
0.95%
6 เดือน
-0.13%
1 ปี (ต่อปี)
0.48%
3 ปี (ต่อปี)
-1.01%
5 ปี (ต่อปี)
-0.06%
10 ปี (ต่อปี)
0.88%
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
1.00%

• ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 67 • ดัชนีชี้วัด ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (35%) ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield (25%) บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A อายุ 1 ปี (5%) • กองทุนจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 56 • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันอนาคต

ตัวอย่างสินทรัพย์ที่กองทุน K-SF-A ลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 66
Icon
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อายุน้อยกว่า 1 ปี
Icon
ตราสารหนี้ที่ออกโดย
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
Icon
เงินฝากธนาคาร
Qatar National Bank

ลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ
แต่เน้นพันธบัตรไทย

และเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ

ทีมผู้จัดการกองทุน
ตราสารหนี้มีประสบการณ์สูง
และได้รับรางวัลชั้นนำทั้งในไทยและสากล

รางวัล Top Investment Houses in Thailand Market (Rank 1)
10 ปีซ้อน
จาก The Asset Benchmark Research Awards 2023
รางวัล Best Fund House - Domestic Fixed Income
จาก Morningstar Fund Awards 2022

เปรียบเทียบกองทุน K-SF-A และกองทุนตราสารหนี้อื่นๆ

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้

เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ/เอกชน ทั้งในไทยและต่างประเทศ

ตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น พันธบัตรรัฐบาล และ ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ภาคเอกชน เช่น หุ้นกู้ของบริษัทต่างๆ และตั๋วแลกเงิน

จากดอกเบี้ยเมื่อถือตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด (Coupon) และ กำไรจากส่วนต่างราคาซื้อขาย (Capital Gain)

มีโอกาสขาดทุนได้จากการเปลี่ยนแปลงของราคา เนื่องจากการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ สิ้นวัน (NAV) จะต้องปรับมูลค่าอ้างอิงตามราคาตลาด (Mark to Market) ดังนั้นเมื่อราคาตราสารหนี้มีแนวโน้มปรับตัวลง จะส่งผลต่อราคา NAV ที่ลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม หากถือกองทุนจนถึงระยะเวลาที่แนะนำก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง เช่น กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาว ควรถือกองทุนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปเพื่อลดความผันผวน

อายุของตราสารหนี้จะมีความสัมพันธ์กับความผันผวนของราคา โดยตราสารหนี้ระยะยาวจะมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่มากกว่า จึงมีความผันผวนของราคาสูงแต่ก็มีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงด้วยเช่นกัน ในขณะที่ตราสารหนี้ระยะสั้นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาค่อนข้างต่ำ จึงให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าด้วย

ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ โดยตราสารหนี้ที่ Credit Rating สูง จะมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ต่ำ (เรียงอันดับตั้งแต่จากสูงสุด AAA ไป ต่ำสุด D) โดยเป็นการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. ซึ่งในประเทศไทยมี 2 แห่งคือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด และ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ต่ำกว่า โดยมีระดับความเสี่ยง 4 เปรียบเทียบกับกองทุนหุ้นที่ระดับ 6

ผลตอบแทนของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น คุณภาพบริษัท สภาพตลาดตราสารหนี้ หรือ การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทคุณภาพดี อันดับความน่าเชื่อถือสูง คือมีความมั่นคงกว่า ดังนั้นความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้จึงต่ำและให้ผลตอบแทนน้อยกว่า ในทางกลับกัน ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำ ผลตอบแทนจึงจะสูงกว่าเพื่อบวกค่าความเสี่ยงให้นักลงทุน เนื่องจากมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้ได้

เกี่ยวกับกองทุน K-SF

มี เนื่องจากการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ สิ้นวัน (NAV) จะต้องปรับมูลค่าอ้างอิงตามราคาตลาด (Mark to Market) ดังนั้นเมื่อราคาตราสารหนี้มีแนวโน้มปรับตัวลง จะส่งผลต่อราคา NAV ที่ลดลงด้วย ทั้งนี้ แนะนำควรถือกองทุนตามระยะเวลาที่แนะนำให้ลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารพอร์ตให้ NAV ไม่ติดลบ (1 เดือนขึ้นไป)

ทิศทางการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศแกนหลักต่างๆและธปท.

เกี่ยวกับการเริ่มต้นลงทุน

สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมได้เองทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องไปสาขา โดยเตรียมเลขที่บัญชีออมทรัพย์ และข้อมูลตามบัตรประชาชนให้เรียบร้อย

  • หากมีบัญชีออมทรัพย์ KBank และมีแอป K PLUS แล้ว กดเปิดบัญชีผ่านเมนู “ลงทุน” ได้เลย
  • หากมีบัญชีออมทรัพย์ SCB, KTB เลือกเปิดบัญชีกองทุนผ่าน K-My Funds

สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนรวมอยู่แล้ว กดซื้อได้เลยง่ายๆ ผ่านแอป K PLUS หรือ K-My Funds และช่องทางออนไลน์ที่ K-Cyber Invest หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

K PLUS และ K-My Funds สามารถทำรายการซื้อ-ขาย กองทุนรวมของ KAsset ได้ทั้ง 2 แอปพลิเคชัน

K-My Funds เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับกองทุนรวมโดยเฉพาะ ดังนั้นจะมีข้อมูลและฟังก์ชันเชิงลึกมากกว่า เช่น พอร์ตการลงทุนแนะนำตามความเสี่ยง การแจ้งเตือนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกองทุนที่ถืออยู่ และการปรับพอร์ตลงทุน พร้อมทั้งยังมี โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี และ การแสดงยอดเงินลงทุนกองทุน RMF/SSF/LTF รายปี เป็นต้น

K PLUS ช่วยรวบรวมข้อมูลการลงทุนของคุณใน app เดียว ทั้งเงินฝาก กองทุน และหุ้น และยังมีฟังก์ชันช่วยวางแผนการลงทุนผ่าน Wealth Plus บริการช่วยวางแผนการลงทุนส่วนตัว โดยจะช่วยกำหนดเป้าหมายการลงทุน ช่วยเลือกกองทุนที่พิจารณาแล้วว่ามีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนที่ดี มีโอกาสทำกำไร และมีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของแผนการลงทุนที่เลือก ทั้งยังคอยดูแลแผนการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายตลอดเวลาอีกด้วย

• K-SF-A และ K-SFPLUS กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 100%
• การลงทุนในตราสารหนี้อาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
• ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.kasikornasset.com