11/4/2022

​​​​​​

ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการและข้อผูกพันของกองทุนข้างต้น ในเรื่องการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) รวมถึงแก้ไขเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนดังนี้

 

  • ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (K-SF-A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 จะถูกจัดอยู่ในชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (K-SF-A)
  • ชนิดเพื่อการออม (K-SF-SSF) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยจะเสนอขายตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

ท่านสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com


ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF)บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

Yes
11/4/2022
4!การแก้ไขโครงการ!Fund Amendment!market