8/2/2018

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน K-EUSAGE (XD วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)

​​​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม​​


                    ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้


กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีเงินปันผลต่อหน่วย (บาท)วันจ่ายเงินปันผล
เค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน (K-EUSAGE)        ​1 สิงห​าคม 2560  ถึง      31 กรกฎาคม 2561 
0.20 
 14 สิงหาคม 2561


                     จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02 673 3888 โทรสาร 02 673 3988 e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ  ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561

 

Yes
8/2/2018
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market