12/3/2019

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม

​                      ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณา จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้


กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีเงินปันผลต่อหน่วย(บาท)วันจ่ายเงินปันผล
เค ไชน่า หุ้นทุน (K-CHINA)

1 กันยายน 2562 ถึง

30 พฤศจิกายน 2562

0.2013 ธันวาคม 2562
เค โกลบอล แอคโลเคชั่น
(K-GA)

1 มิถุนายน 2562 ถึง

30 พฤศจิกายน 2562

0.20​​13 ธันวาคม 2562
เค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน (K-GINFRA)

1 มีนาคม 2562 ถึง

  30 พฤศจิกายน 2562

0.2013 ธันวาคม 2562

เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
(K-
USXNDQ-A(D))

1 มีนาคม 2562 ถึง

  30 พฤศจิกายน 2562


0.20
13 ธันวาคม 2562

 

​                      จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

​ประกาศ  ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
Yes
12/3/2019