8/20/2020

ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม (K-GINCOME)​​

ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม (K-GINCOME)

 

          บลจ.กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม (K-GINCOME) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขโครงการจัดการกองทุนดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลง​ทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

 

           หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-673-3888 โทรสาร 02-673-3988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทจัดการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

                   

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563​Yes
8/20/2020