11/22/2018

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

​​

                   ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ของกองทุนรวม ดังนี้

 

กองทุนรวมรอบระยะเวลาบัญชีเงินปันผลต่อหน่วย (บาท)วันจ่ายเงินปันผล
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์  (MJLF)

1 กรกฎาคม 2561-

30 กันยายน 2561

0.2150

19 ธันวาคม 2561

 

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (CTARAF)

1 กรกฎาคม 2561-

30 กันยายน 2561


0.100019 ธันวาคม 2561
อสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF)

1 กรกฎาคม 2561-

30 กันยายน 2561


0.090019 ธันวาคม 2561

 

              จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

    

               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

                                                                        ประกาศ  ณ วันที่  22 พฤศจิกายน 2561​
Yes
11/22/2018