K-CHINA-SSF
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม


ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

4.2935 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.13252.9937 %
ราคาขาย
4.2936 บาท
ราคารับซื้อคืน
4.2935 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,151,582,553.22 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
50,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
4 พฤศจิกายน 2552 (เสนอขายชนิดหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล


​Bloomberg​ Ticker
​KCHISSF:TB​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
JPMCIAU:LX​
​ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน  
• กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
• ​กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของเศรษฐกิจจีน และต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจีน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนได้ ซึ่งก็คือ เมื่อลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD​ (กองทุนหลัก)  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
• K-CHINA-SSF เสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

นโยบายกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD (กองทุนหลัก) 
• กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในจีน รวมถึงหุ้นจีน A-shares ​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • ​     ​K-My Funds​​
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50% (ยกเว้น)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50(ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
กรณีขายคืนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee)​ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ถือครองต่ำกว่า 1 ปี : 1.5​0% (ปัจจุบันยกเว้น​​)
- ถือครองมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เรียกเก็บ

- สับเปลี่ยนไปยัง SS​F ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
- สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ​ 1.00%​​ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CHINA-SSF -2.76% 1.40% -11.59% -27.74% -25.66% N/A N/A -25.63%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.08% 4.12% -6.13% -16.47% -18.08% N/A N/A -18.64%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17/04/2567 4.2935 -0.1325|2.9937 % 4.2936 4.2935 1,151,582,553.22
11/04/2567 4.4260 -0.0001|0.0023 % 4.4261 4.4260 1,186,751,717.11
10/04/2567 4.4261 +0.0300|0.6824 % 4.4262 4.4261 1,186,307,478.73
09/04/2567 4.3961 +0.0186|0.4249 % 4.3962 4.3961 1,176,741,035.16
05/04/2567 4.3775 -0.0146|0.3324 % 4.3776 4.3775 1,169,398,363.62
03/04/2567 4.3921 -0.0466|1.0499 % 4.3922 4.3921 1,172,514,207.71
02/04/2567 4.4387 +0.0760|1.7420 % 4.4388 4.4387 1,182,111,657.55
28/03/2567 4.3627 0.0000|0.0000 % 4.3628 4.3627 1,160,387,107.67

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล