12/12/2023

ประกาศ

ยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee) ของ

กองทุนรวมเพื่อการออมและกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า  บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee) สำหรับการถือครองต่ำกว่า 1 ปี ของกองทุนรวมเพื่อการออมและกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ จำนวน 9 กองทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง โดยมีรายชื่อกองทุนดังต่อไปนี้

1. กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (K-STAR-SSF)

2. กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม (K-FIXEDPLUS-SSF)

3. กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม (K-GINCOME-SSF) 

4. กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (K-CHANGE-SSF)

5. กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (K-CHINA-SSF)

6. กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (K-USA-SSF)

7. กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม (K-SF-SSF)

8. กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม (K-VIETNAM-SSF)

9. กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ (K-SUPSTAR-SSFX)

 

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2566

Yes
12/12/2023
2!ค่าธรรมเนียม!Fee Announcement!market