K-GLOBE
กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้


ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

8.9905 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.07930.8743 %
ราคาขาย
9.1255 บาท
ราคารับซื้อคืน
8.9905 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,539,342,973.20 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
4,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
1 สิงหาคม 2549
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของทุกปี​​


Bloomberg Ticker
KGLBEQT:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนต่างประเทศ
​ACWI:US
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นทั่วโลก  
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ที่รับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้  
​• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหุ้นในต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป   
• กองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของประเทศต่าง ๆ (Country Funds)  ภูมิภาคต่าง ๆ (Regional Funds) หรือกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก (Global Equity Funds)   
• กองทุนจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี​ไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน   
• กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  
กองทุนต่างประเทศที่กองทุน K-GLOBE ลงทุนมากกว่า 20% ของ NAV  
• เป็นกองทุนอีทีเอฟที่ใช้นโยบายเชิงรับ (Passive   management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI ACWI โดยที่ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและกลางของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยมีรายละเอียดการลงทุนตามหัวข้อ สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนลงทุน​


ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.8426% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GLOBE 2.60% 8.52% 0.50% 7.96% 3.34% 3.17% 6.07% 3.33%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2.40% 9.38% 0.02% 8.65% 4.67% 4.82% 8.49% 4.52%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31/07/2563 8.9905 -0.0793|0.8743 % 9.1255 8.9905 1,539,342,973.20
30/07/2563 9.0698 -0.0941|1.0269 % 9.2059 9.0698 1,552,919,570.75
29/07/2563 9.1639 +0.0683|0.7509 % 9.3015 9.1639 1,568,917,416.52
24/07/2563 9.0956 -0.0677|0.7388 % 9.2321 9.0956 1,577,719,003.89
23/07/2563 9.1633 -0.0555|0.6020 % 9.3009 9.1633 1,589,459,963.84
22/07/2563 9.2188 -0.0099|0.1073 % 9.3572 9.2188 1,600,790,284.17
21/07/2563 9.2287 +0.0011|0.0119 % 9.3672 9.2287 1,602,497,332.79
20/07/2563 9.2276 0.0000|0.0000 % 9.3661 9.2276 1,621,485,994.48

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
11 02/06/2558 12/06/2558 0.2000
10 01/12/2557 12/12/2557 0.2500
9 02/06/2557 13/06/2557 0.3500
8 02/12/2556 13/12/2556 0.3400
7 31/05/2556 14/06/2556 0.2000

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา