กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บลจ.กสิกรไทย ได้รวบรวมข้อมูลภาษีและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อความสะดวกในการศึกษาเกี่ยวกับภาษีในเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาศึกษารายละเอียดภาษีเพิ่มเติมด้วยตัวเองอีกครั้ง


สมาชิกกองทุนหน้าที่ของสมาชิกสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้ไม่เกินปีละ 500,000 บาท*
นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนหักเป็นค่าใช้จ่ายตามจริงได้ไม่เกิน 15% ของค่าจ้างปีนั้น ๆ

หมายเหตุ​

*เงินสะสมที่ส่งเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง สามารถนำมาหักลดหย่อนในการคำนวณเงินได้เพื่อเสียภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกินปีละ 490,000 บาท จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเงินได้เพื่อเสียภาษี


เงินกองทุนที่สมาชิกจะได้รับเมื่อพ้นสมาชิกภาพก่อนเกษียณ

  • กรณีลาออกจากงานและอายุงานน้อยกว่า 5 ปี / ลาออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงาน สมาชิกจะต้องนำส่วนของเงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสมทบ มารวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษี
  • กรณีลาออกจากงานและมีอายุงานตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป สมาชิกสามารถเลือกเสียภาษีโดยนำไปรวมกับเงินได้อื่น หรือเลือกที่จะแยกเสียภาษีจากเงินได้อื่นได้ หากเลือกแยกเสียภาษีจะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้เท่ากับ 7,000 คูณจำนวนปีที่ทำงาน เหลือเท่าใดให้หักค่าใช้จ่ายได้อีกครึ่งหนึ่ง

เงินกองทุนที่สมาชิกจะได้รับเมื่อพ้นสมาชิกภาพด้วยเหตุออกจากงานเมื่อมีอายุ 55 ปีบริบูรณ์

  • กรณีสมาชิกมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิกกองทุนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี เงินที่ได้รับจากกองทุน ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีทั้งจำนวน