กองทุนส่วนบุคคล

บลจ.กสิกรไทย ได้รวบรวมข้อมูลภาษีและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อความสะดวกในการศึกษาเกี่ยวกับภาษีในเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาศึกษารายละเอียดภาษีเพิ่มเติมด้วยตัวเองอีกครั้ง


ประเภทเงินได้บุคคลธรรมดานิติบุคคล
ดอกเบี้ยหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ​และมีสิทธิเลือกไม่นำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้ปลายปี
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% *
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% กรณีเป็นมูลนิธิหรือสมาคม
 • ยกเว้นภาษีสำหรับกองทุนรวม
 • รวมคำนวณภาษีปลายปี
​​​
ส่วนลด/ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอน กับราคาจำหน่ายครั้งแรกของตราสารหนี้หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% เฉพาะผู้รับที่เป็นผู้ทรงคนแรก และเลือกไม่นำไปรวมคำนวณสิ้นปีได้
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% *
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% กรณีเป็นมูลนิธิหรือสมาคม
 • ยกเว้นภาษีสำหรับกองทุนรวม
 • รวมคำนวณภาษีปลายปี
​​​
กำไรจากการขาย หรือ ผลประโยชน์ที่ได้ จากการโอนตราสารหนี้หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ยกเว้นเฉพาะตราสารหนี้ที่ไม่มีดอกเบี้ย และมีสิทธิเลือกไม่นำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้ปลายปี
 • ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ยกเว้นภาษีสำหรับกองทุนรวม
 • รวมคำนวณภาษีปลายปี
​​​
กำไรส่วนเกินทุนจากการขายหลักทรัพย์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ต้องนำเงินกำไรส่วนเกินทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินปันผลจากหลักทรัพย์
 • หัก ณ ที่จ่าย 10% ถ้าได้รับเงินปันผลจากบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทจำกัด
 • เลือกให้หัก 10% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือเลือกนำเงินปันผลไปรวมเสียภาษีปลายปี ถ้าได้รับเงินปันผลจากกองทุนรวม
 • ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าได้รับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม BOI
​​​
 • 10% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถ้าผู้มีเงินได้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าผู้มีเงินได้เป็นบริษัทจดทะเบียนและได้ถือหุ้นเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนจ่าย และ 3 เดือนหลังจ่ายเงินปันผล จากบริษัทไทยหรือกองทุนรวม
 • ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าผู้มีเงินได้ถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลอย่างน้อย 25 % ของหุ้นทั้งหมดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนจ่าย และ 3 เดือนหลังจ่ายเงินปันผล และบริษัทดังกล่าวมิได้ถือหุ้นในบริษัท ผู้มีเงินได้้
 • ​ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าได้รับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
​​​

หมายเหตุ

*ธนาคารหรือบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับดอกเบี้ยพันธบัตร หุ้นกู้ ร้อยละ1 จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย

**ไม่รวมถึงธนาคารหรือบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทบริหารสินทรัพย์