10/26/2021

​​​​


เงื่อนไขส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิเฉพาะบุคคลธรรมดาที่ลงทุนในกลุ่มกองทุน SSF และ/หรือ RMF กสิกรไทยที่ร่วมรายการ ผ่านช่องทาง K PLUS และ/หรือ K-My Funds และ/หรือ K-Cyber Invest ในช่วงเวลาส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 64 – 30 ธ.ค. 64 เท่านั้น 

 • บริษัทจะคำนวณยอดลงทุนสุทธิ โดยนับยอดซื้อกองทุนที่ร่วมรายการ และ/หรือ ยอดสับเปลี่ยนจากกองทุน K-MONEY, K-TREASURY, K-SF, K-SFPLUS และ K-CASH มายังกองทุนที่ร่วมรายการโดยสั่งซื้อ และ/หรือ สั่งสับเปลี่ยนผ่านช่องทาง K PLUS และ/หรือ K-My Funds และ/หรือ K-Cyber Invest ในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย หักด้วย ยอดขายคืนของกองทุนที่ร่วมรายการ และ/หรือ ยอดสับเปลี่ยนออกจากกองทุนที่ร่วมรายการไปยังกองทุนอื่นหรือไปยังบลจ.อื่น ในทุกช่องทางการลงทุน (ยกเว้นยอดขายคืนที่เป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร)

 • การคำนวณสิทธิรับหน่วยลงทุน K-CASH จะคำนวณจากยอดลงทุนสุทธิทุก 50,000 บาทขึ้นไป โดยผู้ลงทุนมีสิทธิรับหน่วยลงทุน K-CASH สูงสุด 1,000 บาท/ท่าน ทั้งนี้ จะคำนวณจากยอดลงทุนสุทธิรวมกันสูงสุด 500,000 บาท โดยจะคำนวณสิทธิในการรับหน่วยลงทุน K-CASH ตามกรณีต่อไปนี้​

 1. ​กรณีลงทุนเฉพาะในกลุ่มกองทุน SSF กสิกรไทยที่ร่วมรายการอย่างเดียว​ จะคำนวณยอดลงทุนสุทธิสูงสุด 200,000 บาท คิดเป็นหน่วยลงทุน K-CASH สูงสุด 400 บาท

 2. กรณีลงทุนเฉพาะในกลุ่มกองทุน RMF กสิกรไทยที่ร่วมรายการอย่างเดียว จะคำนวณยอดลงทุนสุทธิสูงสุด 500,000 บาท คิดเป็นหน่วยลงทุน K-CASH สูงสุด 1,000 บาท

 3. กรณีลงทุนทั้งในกลุ่มกองทุน SSF และ กลุ่มกองทุน RMF รวมกัน จะคำนวณยอดลงทุนสุทธิสูงสุด 500,000 บาท** คิดเป็นหน่วยลงทุน K-CASH สูงสุด 1,000 บาท

  **สำหรับยอดลงทุนในกลุ่มกองทุน SSF ส่วนที่เกิน 200,000 บาท จะไม่นำมารวมคำนวณเป็นยอดเงินลงทุนสุทธิตามเงื่อนไขข้อนี้

 • บริษัทจะนับยอดลงทุนสุทธิภายใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน โดยพิจารณาจากเลขที่บัตรประชาชนเดียวกัน (ไม่นับยอดลงทุนสุทธิของบัญชีร่วม บัญชีในนามคณะบุคคล นิติบุคคล และผู้ลงทุนที่ซื้อขายแบบไม่เปิดเผยชื่อ-Omnibus Account) เป็นยอดพิจารณารับหน่วยลงทุน K-CASH

 • ยอดลงทุนตามรายการต่อไปนี้ ในทุกช่องทางการลงทุน จะไม่ถูกนำมาคำนวนสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้
  (1) ยอดลงทุนในกองทุน RMF ที่รับโอนมาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)
  (2) ยอดสับเปลี่ยนภายในกลุ่มกองทุน SSF และ/หรือ RMF ภายใต้การจัดการของบลจ. กสิกรไทย

 • บริษัทจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุน K-CASH ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทุกรายที่ได้รับหน่วยลงทุน K-CASH รายการส่งเสริมการขายนี้ทราบผ่านทาง SMS / K-My Funds Notification หรือ อีเมล ตามข้อมูลที่ผู้ลงทุนให้ไว้แก่บริษัท

 • ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ อีกในช่วงเวลาเดียวกัน และ/หรือ เงินลงทุนเดียวกัน

 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด​Yes
10/26/2021