5/19/2020

​บลจ.กสิกรไทย ยืนยันทุกกองทุ​นภายใต้การบริหาร ไม่มีการลงทุนในหุ้นทุนหรือหุ้นกู้ ของ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)​

​เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน


ตามที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งล่าสุด (19 พ.ค.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ บลจ.กสิกรไทย ขอยืนยันให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทราบว่า ปัจจุบัน ทุกกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบลจ. ไม่มีการลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นทุนหรือหุ้นกู้ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านมั่นใจได้


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด​

Yes
5/19/2020