2/9/2024

​ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 


ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 


ของ กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-GINCOME-A(R))​​

               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-GINCOME-A(R)) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  โดยบริษัทจะดำเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของบมจ.ธนาคารกสิกรไทยหรือธนาคารอื่นๆ ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน โดยมีกำหนดการตามตารางดังนี้

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ​​

(Auto Redemption Date)

วันที่ผู้ถือหน่วยได้รับเงินค่าขายคืนอัตโนมัติ

(เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย)

จำนวนเงินรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(บาทต่อหน่วย)

วันที่ 10 มกราคม 2567วันที่ 17 มกราคม 25670.0612
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 25670.0578
วันที่ 11 มีนาคม 2567วันที่ 15 มีนาคม 2567 -
วันที่ 11 เมษายน 2567วันที่ 19 เมษายน 2567-
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 -
วันที่ 11 มิถุนายน 2567วันที่ 18 มิถุนายน 2567 -
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 -
วันที่ 13 สิงหาคม 2567วันที่ 19 สิงหาคม 2567 -
วันที่ 11 กันยายน 2567วันที่ 17 กันยายน 2567 -
วันที่ 10 ตุลาคม 2567วันที่ 17 ตุลาคม 2567 -
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 -
วันที่ 12 ธันวาคม 2567วันที่ 18 ธันวาคม 2567 -

 

*สำหรับกรณีธนาคารอื่นๆ บริษัทจะนำฝากในรูปแบบเช็ค

*การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว จะส่งผลให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง

*ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืน / สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto redemption date) จนทำให้หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุนคงเหลือทั้งหมด โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

               หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ  KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567Yes
2/9/2024
1!การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน!Redemption Announcement!market