5/10/2024

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2567


ของ กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-GINCOME-A(R))

               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-GINCOME-A(R)) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  โดยบริษัทจะดำเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของบมจ.ธนาคารกสิกรไทยหรือธนาคารอื่นๆ ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน โดยมีกำหนดการตามตารางดังนี้

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(Auto Redemption Date)

วันที่ผู้ถือหน่วยได้รับเงินค่าขายคืนอัตโนมัติ

(เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย)

จำนวนเงินรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(บาทต่อหน่วย)

วันที่ 10 มกราคม 2567วันที่ 17 มกราคม 25670.0612
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 25670.0578
วันที่ 11 มีนาคม 2567วันที่ 15 มีนาคม 25670.0575
วันที่ 11 เมษายน 2567วันที่ 22 เมษายน 25670.0592
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567วันที่ 16 พฤษภาคม 25670.0636
วันที่ 11 มิถุนายน 2567วันที่ 18 มิถุนายน 2567
 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567วันที่ 16 กรกฎาคม 2567
วันที่ 13 สิงหาคม 2567วันที่ 19 สิงหาคม 2567 
วันที่ 11 กันยายน 2567วันที่ 17 กันยายน 2567
วันที่ 10 ตุลาคม 2567วันที่ 17 ตุลาคม 2567
 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567
 
วันที่ 12 ธันวาคม 2567วันที่ 18 ธันวาคม 2567 

 

*สำหรับกรณีธนาคารอื่นๆ บริษัทจะนำฝากในรูปแบบเช็ค

*การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว จะส่งผลให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง

*ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืน / สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto redemption date) จนทำให้หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุนคงเหลือทั้งหมด โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

​               หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ  KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567


Yes
5/10/2024
1!การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน!Redemption Announcement!market