7/10/2023

​ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-GPE19A-UI)_10072566​​​​

​​​​​

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-GPE19A-UI) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจะดำเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้​

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

โดยอัตโนมัติ​​

วันโอนเงิน วันปรับรายการในสมุดบัญชีเงินฝาก

(เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย)

จำนวนเงินรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(บาทต่อหน่วย)

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566
0.45

หมายเหตุ

  • สำหรับกรณีธนาคารอื่นๆ บริษัทจะนำฝากในรูปแบบเช็ค
  • การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว จะส่งผลให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
  • บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนั้นๆ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

          หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล      โทร. 02-6733888 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2566
Yes
7/10/2023
1!การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน!Redemption Announcement!market