3/31/2023

​ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติประจำปี 2566 ของ กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KAB24A-UI)_31032566​​​​​

​​

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A     (KAB24A-UI ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยบริษัทจะดำเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของบมจ.ธนาคารกสิกรไทยหรือธนาคารอื่นๆ ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน โดยมีกำหนดการตามตารางดังนี้

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติ

วันโอนเงิน วันปรับรายการในสมุดบัญชีเงินฝาก

(เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย)

จำนว​นเงินรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติ (บาทต่อหน่วย)
วันที่ 31 มีนาคม 2566
วันที่ 4 เมษายน 25660.06745

 

หมายเหตุ

*สำหรับกรณีธนาคารอื่นๆ บริษัทจะนำฝากในรูปแบบเช็ค

*การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว จะส่งผลให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง

 

​          หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-6733888 อีเมล ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทจัดการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566


Yes
3/31/2023
1!การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน!Redemption Announcement!market