3/26/2020

ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม (KASF)
และกองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ (KACB)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม (KASF) และกองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ (KACB) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563  ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 28/2563 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นการชั่วคราว โดยบริษัทจัดการสามารถกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนได้ ซึ่งการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

เดิมใหม่

3.5. นโยบายการกู้ยืม

-ไม่มี-

3.5. นโยบายการกู้ยืม

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ทั้งนี้จะทำเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั้น

 

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

                       

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม ​2563​Yes
3/26/2020