5/23/2018

​ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการ กองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบลจ.กสิกรไทย จำกัด จำนวน 10 กองทุน

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบลจ.กสิกรไทย จำกัด จำนวน 10 กองทุน

​     

                    ​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนดังต่อไปนี้ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

 

ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

1

K-2500

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500

6

K-PLAN2

กองทุนเปิดเค แพลน 2

2

K-2510

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510

7

K-PLAN3

กองทุนเปิดเค แพลน 3

3

K-2520

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520

8

KBLRMF

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

4

K-2530

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530

9

KFLRMF

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

5

RKBC

กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์

 

10

K-FEQ

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร


                    ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวม ดังกล่าวเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการลงทุนและเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยสรุปสาระสำคัญโดยสังเขปของการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
   1. แก้ไขเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน (หน่วย infra) ได้ (ยกเว้น K-FEQ และ KFLRMF)
   2. แก้ไขเพื่อขยายสัดส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ (หน่วย property) และหน่วยของกองทุนไทยและกองทุนต่างประเทศ (หน่วย CIS) 
   3. แก้ไขเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทฯ ได้ (Cross Investing Fund) 
   4. แก้ไขเพื่อให้เป็นไปตาม สน.87/2558 เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภท สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และที่ประกาศเพิ่มเติม ในหัวข้อ “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง”

                    ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทฯ จะยกเว้นค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่
วันที่ 25 พฤษภาคม – 22 สิงหาคม 2561 ก่อนการแก้ไขในหัวข้อลำดับ 1-3 จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป และสำหรับการ
แก้ไขในหัวข้อลำดับ 4 ซึ่งเป็นการแก้ไขตามประกาศ ก.ล.ต. จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

                    จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888        
โทรสาร 0 2673 3988e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ  ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561


Yes
5/23/2018
4!การแก้ไขโครงการ!Fund Amendment!market