1/5/2023

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท

​​

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการและข้อผูกพันของกองทุนจำนวน 16 กองทุน ในเรื่องชื่อกองทุนและชนิดหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ รวมถึงแก้ไขเรื่องอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้


กองทุนที่การแก้ไขมีผลวันที่ 19 มกราคม 2566

1)    กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ เอ็นแฮนซท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-ALLENHANCE-UI)

   • เปลี่ยนชื่อเป็น กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-ALLEN-UI)
   • แบ่งชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
    -  ชนิดสะสมมูลค่า : K-ALLEN-UI-A(A)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 19 มกราคม 2566 จะถูกจัดอยู่ในชนิดสะสมมูลค่า (K-ALLEN-UI-A(A))
    -  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-ALLEN-UI-C(A)
    เหมะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) เช่น ผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต

2)    กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-ALLROAD-UI)

   • เปลี่ยนชื่อเป็น กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-ALLRD-UI)   
   • แบ่งชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
    -  ชนิดสะสมมูลค่า : K-ALLRD-UI-A(A)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 19 มกราคม 2566 จะถูกจัดอยู่ในชนิดสะสมมูลค่า (K-ALLRD-UI-A(A))
    -  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-ALLRD-UI-C(A)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) เช่น ผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต

3)    กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ (K-APB)       

   • แบ่งชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
    -  ชนิดสะสมมูลค่า : K-APB-A(A)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 19 มกราคม 2566 จะถูกจัดอยู่ในชนิดสะสมมูลค่า (K-APB-A(A))
    -  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-APB-C(A)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) เช่น ผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต

4)  กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ (K-CCTV)           

   • แบ่งชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
    -  ชนิดสะสมมูลค่า : K-CCTV-A(A)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 19 มกราคม 2566 จะถูกจัดอยู่ในชนิดสะสมมูลค่า (K-CCTV-A(A))
    -  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-CCTV-C(A)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) เช่น ผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต

​5)  กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน (K-CHANGE)

   • เพิ่มชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
    -  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-CHANGE-C(A)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) เช่น ผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต

6)  กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน (K-CHINA)     

   • เพิ่มชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
    -  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-CHINA-C(A)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) เช่น ผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต
    -  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(จ่ายเงินปันผล) : K-CHINA-C(D)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล เช่น ผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต

7)  กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA)         

   • เพิ่มชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
    -  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-GA-C(A)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) เช่น ผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต
    -  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(จ่ายเงินปันผล) : K-GA-C(D)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล เช่น ผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต

8)  กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม (K-GINCOME)        

   • เพิ่มชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
    -  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-GINCOME-C(A)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) เช่น ผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
    -  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(รับซื้อคืนอัตโนมัติ) : K-GINCOME-C(R)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เช่น ผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต


กองทุนที่การแก้ไขมีผลวันที่ 24 มกราคม 2566

9)  กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้ (K-ASIACV)       

   • แบ่งชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
    -  ชนิดสะสมมูลค่า : K-ASIACV-A(A)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 24 มกราคม 2566 จะถูกจัดอยู่ในชนิดสะสมมูลค่า (K-ASIACV-A(A))
    -  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-ASIACV-C(A)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) เช่น ผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต

10) กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-ALLGROWTH-UI)

   • เปลี่ยนชื่อเป็น กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-ALLGR-UI)   
   • แบ่งชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
    -  ชนิดสะสมมูลค่า : K-ALLGR-UI-A(A)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 24 มกราคม 2566 จะถูกจัดอยู่ในชนิดสะสมมูลค่า (K-ALLGR-UI-A(A))
    -  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-ALLGR-UI-C(A)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) เช่น ผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

11) กองทุนเปิดเค Climate Transition (K-CLIMATE)    

   • แบ่งชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
    -  ชนิดสะสมมูลค่า : K-CLIMATE-A(A)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 24 มกราคม 2566 จะถูกจัดอยู่ในชนิดสะสมมูลค่า (K-CLIMATE-A(A))
    -  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-CLIMATE-C(A)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) เช่น ผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต

12) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ (K-GDBOND)        

   • แบ่งชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
    -  ชนิดสะสมมูลค่า : K-GDBOND-A(A)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 24 มกราคม 2566 จะถูกจัดอยู่ในชนิดสะสมมูลค่า (K-GDBOND-A(A))
    -  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-GDBOND-C(A)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) เช่น ผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต


กองทุนที่การแก้ไขมีผลวันที่ 27 มกราคม 2566

13) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน (K-HIT)

   • เปลี่ยนชื่อเป็น กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน (K-HIT)
   • แบ่งชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
    -  ชนิดสะสมมูลค่า : K-HIT-A(A)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 27 มกราคม 2566 จะถูกจัดอยู่ในชนิดสะสมมูลค่า (K-HIT-A(A))
    -  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-HIT-C(A)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) เช่น ผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต

14) กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน (K-JP)          

   • แบ่งชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
    -  ชนิดจ่ายเงินปันผล : K-JP-A(D)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 27 มกราคม 2566 จะถูกจัดอยู่ในชนิดจ่ายเงินปันผล (K-JP-A(D))
    -  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-JP-C(A)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) เช่น ผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต

15) กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible (K-PROPI)   

   • แบ่งชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
    -  ชนิดจ่ายเงินปันผล : K-PROPI-A(D)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 27 มกราคม 2566 จะถูกจัดอยู่ในชนิดจ่ายเงินปันผล (K-PROPI-A(D))
    -  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-PROPI-C(A)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) เช่น ผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต

16) กองทุนเปิดเค Sustainable ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-SUSTAIN-UI)          

   • เปลี่ยนชื่อเป็น กองทุนเปิดเค Sustain ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-STN-UI)       
   • แบ่งชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
    -  ชนิดสะสมมูลค่า : K-STN-UI-A(A)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 27 มกราคม 2566 จะถูกจัดอยู่ในชนิดสะสมมูลค่า (K-STN-UI-A(A)) 
    -  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-STN-UI-C(A)
    เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) เช่น ผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต 


โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการ​ 


ท่านสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2566​

​​​​
​​

Yes
1/5/2023
4!การแก้ไขโครงการ!Fund Amendment!market