4/3/2023

​​​​​​

ประกาศแก้ไขโครงการจัดการของ

ของกองทุนภายใต้การจัดการจำนวน 4 กองทุน

               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขโครงการจัดการเพื่อเปลี่ยน Share Class ของกองทุนหลักของกองทุนดังต่อไปนี้ 

               1. กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
               2. กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
               3. กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
               4. กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

               ซึ่งรายละเอียดการเปลี่ยน Share Class ของกองทุนหลักเป็นดังนี้
​Share Class เดิม
​Share Class ใหม่
​LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond, (USD), NA
​LO Funds - Asia Diversified​ High Yield Bond, X1, (USD), IA

               เนื่องจาก Share Class เดิมจะปิดรับคำสั่งซื้อตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจึงพิจารณาเปลี่ยนไปลงทุนใน Share Class ใหม่ซึ่งเป็นไปตามที่สงวนสิทธิไว้ในโครงการจัดการกองทุน อีกทั้ง Share Class ใหม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมตํ่ากว่า Share Class เดิม
              
               ​​ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการจัดการข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

               ​ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail:  ka.customer@kasikornasset.com 

                   

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2566​​​

Yes
4/3/2023
4!การแก้ไขโครงการ!Fund Amendment!market