2/27/2023

ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการ

กองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 7 กองทุน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ จำนวน 7 กองทุน ดังต่อไปนี้

  1. กองทุนเปิดเค หุ้นทุน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.    กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์
2. กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ6.    กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม
3. กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ7. กองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้
4. กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 

ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าวโดยมีสาระสำคัญเพื่อปรับปรุงการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลในโครงการจัดการให้มีแนวทางการบริหารจัดการกองทุนรวม และข้อมูลที่เป็นลักษณะเฉพาะของกองทุนรวมเท่านั้น โดยไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดที่ซ้ำซ้อนกับเอกสารอื่น รวมทั้งไม่ต้องระบุกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ในโครงการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2564 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการดังกล่าวข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ท่านสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02 673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

      

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

 

Yes
2/27/2023
4!การแก้ไขโครงการ!Fund Amendment!market