9/29/2020

ประกาศเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของ

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L และ กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL

 

            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L (K-FITL) และ กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL (K-FITXL) ขอแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต.ให้แก้ไขโครงการจัดการกองทุนดังกล่าวในหัวข้อ ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์การลงทุนในช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนคาดหวังในระยะยาวของสินทรัพย์เสี่ยงหลายประเภทที่กองทุนเข้าลงทุนมีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับในช่วงก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้

ดัชนีตัวชี้วัดเดิมดัชนีตัวชี้วัดใหม่
กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L (K-FITL)
- อัตราผลตอบแทนร้อยละ 7.5 ต่อปี สัดส่วน % = 100.00- อัตราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี สัดส่วน % = 100.00
กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL (K-FITXL)
- อัตราผลตอบแทนร้อยละ 10 ต่อปี สัดส่วน % = 100.00- อัตราผลตอบแทนร้อยละ 8.5 ต่อปี สัดส่วน % = 100.00

​       ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

                                                              

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2563​


Yes
9/29/2020