9/29/2023


ประกาศเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของ

กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของกองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ (K-APB) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดัชนีชี้วัดเดิม​ดัชนีชี้วัดให​ม่

 

ไม่มี

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (100.00%)

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ท่านสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02 673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2566​​

Yes
9/29/2023
7!อื่นๆ!Other Announcement!market