10/4/2023

ประกาศเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของ
กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของกองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน (K-GTECH) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดัชนีชี้วัดเดิม​ดัชนีชี้วัดให​ม่

ดัชนี MSCI World Information Technology Gross Total Return USD (100%) 

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 10

ดัชนี MSCI World Information Technology 10/40 (100%) 

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 10

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป​​​

ท่านสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02 673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566​​

Yes
10/4/2023
7!อื่นๆ!Other Announcement!market