9/23/2020

ประกาศเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

 

            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน") ขอแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ​​​ก.ล.ต.ให้แก้ไขโครงการจัดการกองทุนดังกล่าวในหัวข้อ ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนของกองทุนโดยมีรายละเอียดดังนี้

ดัชนีตัวชี้วัดเดิมดัชนีตัวชี้วัดใหม่
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFIRMF)

- ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน % = 50.00

- ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี สัดส่วน % = 25.00
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน % = 25.00

- ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน % = 50.00

- ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี สัดส่วน % = 25.00
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน % = 25.00

กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KGBRMF)
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน % = 100.00

ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน % = 100.00

​       ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

                                                              

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2563


Yes
9/23/2020