4/9/2021

​​

ประกาศปรับดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของ

กองทุนเปิดภายใต้การจัดการของ บลจ.กสิกรไทย จำกัด จำนวน 4 กองทุน

 

​บลจ.กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 และกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้แก้ไขโครงการในหัวข้อ ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมที่ปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้ลงทุน และได้กำหนดไว้ในโครงการให้มีการปรับเปลี่ยนดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนทุกๆ 2 ปี นั้น 

บริษัทจัดการขอแจ้งการปรับดัชนีชี้วัดของกองทุนดังกล่าว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

กองทุนตัวชี้วัดเดิมตัวชี้วัดใหม่
K-2500


ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (2%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (62%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  (28%) และ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (8%) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (2%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (71%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  (21%) และ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (6%)
K-2510
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (12.5%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (34.5%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (35%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (8%) และ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (10%)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (10%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (39%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (35%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (6%) และ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (10%)
K-2520
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (23%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (14%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (31%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (18%) และ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (14%)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (21%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (18%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (32%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (16%) และ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (13%)
K-2530ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (33%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (6%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (26%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (20%) และ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (15%)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (31%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (7%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (27%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (20%) และ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (15%)

 

​หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-673-3888 โทรสาร 02-673-3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทจัดการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564

Yes
4/9/2021