9/19/2023

​​

ประกาศปรับดัชนีชี้วัดของ

กลุ่มกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ จำนวน 4 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งปรับดัชนีชี้วัดของกองทุนกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 (K-2500) กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 (K-2510) กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 (K-2520) และกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 (K-2530) ซึ่งได้กำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนดัชนีชี้วัดของกองทุนทุกๆ 2 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดัชนีชี้วัดเดิมดัชนีชี้วัดใหม่
K-2500​

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (2.00%)

2.ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น
(Short-term Government Bond Index) (71.00%)

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  (21.00%)

4.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (6.00%)

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (2.00%)

2.ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น
(Short-term Government Bond Index) (80.00%)

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี

ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  (14.00%)

4.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (4.00%)

K-2510

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (10.00%)

2.ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น
(Short-term Government Bond Index) (39.00%)

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (35.00%)

4.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (6.00%)

5.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (10.00%)

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (7.50%)

2.ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น
(Short-term Government Bond Index) (43.50%)

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (
35.00%)

4.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (
4.00%)

5.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (10.00%)

K-2520

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (21.00%)

2.ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น
(Short-term Government Bond Index) (18.00%)

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (32.00%)

4.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (16.00%)

5.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (13.00%)

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (19.00%)

2.ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น
(Short-term Government Bond Index) (22.00%)

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (
33.00%)

4.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (
14.00%)

5.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (12.00%)

K-2530​

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (31.00%)

2.ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น
(Short-term Government Bond Index) (7.00%)

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (27.00%)

4.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (20.00%)

5.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (15.00%)

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (29.00%)

2.ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น
(Short-term Government Bond Index) (8.00%)

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี 
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (28.00%)

4.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (
20.00%)

5.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (15.00%)

 

ทั้งนี้ การปรับดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2566

Yes
9/19/2023
7!อื่นๆ!Other Announcement!market