5/27/2020

​​​

ประกาศแก้ไขโครงการจัดการของ

กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน

               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขโครงการจัดการของกองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน (“กองทุน K-GPROP”) โดยเปลี่ยนดัชนีชี้วัด (Benchmark) จากดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate (Net) เป็นดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed - USD Net เพื่อให้เป็นไปตามกองทุนหลัก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามที่สงวนสิทธิไว้ในโครงการจัดการกองทุน
               ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการจัดการข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
               หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-673-3888 โทรสาร 02-673-3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทจัดการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563​Yes
5/27/2020