2/16/2021

​​​

ประกาศแก้ไขโครงการจัดการของ

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ​​

               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขโครงการจัดการของกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน KFLRMF”) เพื่อปรับปรุงข้อมูลดัชนีชี้วัด (Benchmark) เป็นค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (75%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (12.5%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (12.5%) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามที่สงวนสิทธิไว้ในโครงการจัดการกองทุน​

               ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการจัดการข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

               หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-673-3888 โทรสาร 02-673-3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทจัดการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564


Yes
2/16/2021