3/2/2023

​​​​​​​​​​​​​​​​

ประกาศแจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและ
การแก้ไขโครงการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจำนวน 6 กองทุน

​​

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ดังต่อไปนี้

1. กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-C ชนิดสะสมมูลค่า (K-GB-C(A))

2. กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า (K-GINFRA-C(A))

3. กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-C ชนิดสะสมมูลค่า (K-JPX-C(A))

4. กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-C ชนิดสะสมมูลค่า (K-US500X-C(A))

5. กองทุนเปิดเค โกลด์-C ชนิดสะสมมูลค่า (K-GOLD-C(A))

6. กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า (K-STAR-C(A))

 

บริษัทจัดการได้ส่งหนังสือขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าวข้างต้นในหัวข้อการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ชื่อชนิดหน่วยลงทุนและคำอธิบายชนิดหน่วยลงทุนมีความชัดเจนมากขึ้น โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทจัดการได้ตรวจนับมติเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 โดยได้รับมติเห็นชอบให้แก้ไขโครงการกองทุนดังกล่าวข้างต้น​คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้ดำเนินการแก้ไขโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (“สำนักงาน") ซึ่งสำนักงานได้รับทราบการแก้ไขดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขโครงการ ดังนี้​

1. รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน: ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า)

​2. คำอธิบายชนิดหน่วยลงทุน:

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) เช่น ผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการดังกล่าวข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

 ​ตาราง​การแก้ไขโครงการ​ ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888 กด 1  e-mail : ka.customer@kasikornasset.comบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566​

​​​​

Yes
3/2/2023
4!การแก้ไขโครงการ!Fund Amendment!market