4/30/2019

​ประกาศปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดของ กองทุนเปิดภายใต้การจัดการของ บลจ.กสิกรไทย จำกัด จำนวน 4 กองทุน​

​​​​​​​

ประกาศปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดของ

กองทุนเปิดภายใต้การจัดการของ บลจ.กสิกรไทย จำกัด จำนวน 4 กองทุน

 

                ​​    ​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 และกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมที่ปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้ลงทุน และบริษัทได้กำหนดไว้ในโครงการให้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนทุกๆ 2 ปีนั้นบริษัทขอแจ้งการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดของกองทุนดังกล่าว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

กองทุนตัวชี้วัดเดิมตัวชี้วัดใหม่
K-2500ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (2%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Short-term Government Bond Index (53%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(1-3Y)  (35%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวมของ MTM Corporate Bond Index A-(1-3Y) (10%) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (2%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Short-term Government Bond Index (62%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(1-3Y)  (28%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวมของ MTM Corporate Bond Index A-(1-3Y) (8%)
K-2510ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (15%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Short-term Government Bond Index (30%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(1-3Y) (35%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(3-7Y) (10%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวมของ MTM Corporate Bond Index A-(1-3Y) (10%)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (12.5%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Short-term Government Bond Index (34.5%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(1-3Y) (35%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(3-7Y) (8%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวมของ MTM Corporate Bond Index A-(1-3Y) (10%)
K-2520ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (25%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Short-term Government Bond Index (10%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(1-3Y) (30%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(3-7Y) (20%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวมของ MTM Corporate Bond Index A-(1-3Y) (15%)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (23%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Short-term Government Bond Index (14%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(1-3Y) (31%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(3-7Y) (18%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวมของ MTM Corporate Bond Index A-(1-3Y) (14%)
K-2530ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (35%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Short-term Government Bond Index (5%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(1-3Y) (25%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(3-7Y) (20%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวมของ MTM Corporate Bond Index A-(1-3Y) (15%)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (33%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Short-term Government Bond Index (6%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(1-3Y) (26%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(3-7Y) (20%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวมของ MTM Corporate Bond Index A-(1-3Y) (15%)

 ​

 

                    จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

                                                                           ประกาศ  ณ วันที่ 30 เมษายน 2562Yes
4/30/2019